Cover Image
close this bookFunctional Adult Literacy (FAL) - Training manual (German Adult Education Association - UNICEF, 1996, 106 p.)
View the document(introduction...)
View the documentAcknowledgment
View the documentForeword
Open this folder and view contentsIntroduction
Open this folder and view contentsUnit One: Functional Adult Literacy and Its Implications
Open this folder and view contentsUnit Two: Facilitating Adult Learning
Open this folder and view contentsUnit Three: Facilitating FAL Classes
Open this folder and view contentsUnit Four: Organising and Managing FAL Programmes
Open this folder and view contentsUnit Five: Integrating Functional Adult Literacy in other Development Programmes
Open this folder and view contentsUnit Six: Monitoring and Evaluating Functional Adult Literacy Programmes
View the documentAnnex 1 - Sample Lesson Plan for Luganda Learners
View the documentAnnex 2 - Sample Lesson Plan for Runyankore/Rukiga
View the documentAnnex 3 - Sample Lesson Plan for Lusoga

Annex 1 - Sample Lesson Plan for Luganda Learners

Nga: 20/6/1996.

Omuwendo gw’abasomi: 25.Erinnya ly’ekibiina: Nassuti Adult Learners’ Group.

Essaawa: 10 - 12 ez’olweggulo.

Essomo Ery’okutaano: ENSIRI MBI.

Ebigendererwa: Ku nkomerero y’essomo, abayizi bajja kuba nga basobola:

1) Okumenya ebifo ebisukka mu bisatu ensiri mwe zizaalira;

2) Okusoma n’okuwandiika ebigambo ebirina ennukuta essatu mu nnyingo emu (nga: “nsi”, “mbi”, “mbu”,...), n’okubyongerako ennyingo endala okukola ebigambo ne sentensi ez’amakulu.

3) Okubala n’okuwandiika ensimbi omulwadde w’omusujja oguleetebwa ensiri (Malaria) zayinza okukozesa alyoke awone.

Ebinaakozesebwa mu ssomo lino:

- Ekifaananyi ekiriko ensiri nga ziruma omuntu.
- Akatabo akasooka ak’abayizi (Primer).
- Akatabo akalungamya omusomesa (Teacher’s Guide).
- Akaguwa okusiba ekitaananyi ku muti.
- Bu kaadi okunawandiikibwa ennyingo z’ebigambo (syllable cards).
- Ebikalaamu ebinene (Markers).
- Olubaawo n’ennoni.

Eby’okukola (Activities):

Emitendera (Steps)

Eddakiika

Omusomesa by’akola

Abasomi bye bakola


5

Okulamusa abasomi n’okutegeera abasomye ku lunaku olwo.

Abasomi basuubirwa okuddamu.

1.

20

Okulaga abasomi ekifaananyi ekinene era n’okubuuza ebifa ku kifaananyi kino.

Abasomi beetegereza ekifaananyi era bakubaganya ebirowoozo okusinziira ku musomesa by’abuuza.

2.

5

Okulaga engeri y’ekigambo “ensiri mbi” gye kisomebwamu ng’abasomi basabibwa okubikkula ebitabo byabwe (primer).

Okubikkula ebitabo bino n’okwetereza ekibambo “ensiri mbi”.

3.

20

Okumenyaamenya ekigambo ki nnakizaalizi (generative sentence) mu nnyingo ze kirina (syllables) ng’okozesa kaadi.

Abasomi okwetegereza obulungi n’oluvannyuma okugezaako okukola kino.

4.

15

Okulaga ennyingo ez’ennukuta essatu eziri mu kigambo nnakizaalizi (“nsi” ne “mbi”) n’ebirala ebizifaanana (syllable families): nsa, nso, mbu, etc. Okukolamu ekigambo ekipya era n’okusaba abasomi babeere babiri babiri (pairs) bakole ebigambo ebipya ebirala.

Abasomi babeere babiri babiri (pairs) era bakole ebigambo ebipya ebiva mu nnyingo omusomesa z’alaze.

5.

20

Okusaba buli musomi awandiikeyo ka “sentensi” akalimu amakulu ng’akozesa ebigambo ebipya bye tulabye. Omusomesa ayitayita mu basomi ng’abayambako.

Okukwata ekkalaamu n’okuwandiika “sentensi” ey’amakulu.

6.

20

Okubuuza abasomi engeri gye bajjanjabamu alwadde omusujja n’ensimbi ezikozesebwa. Okuziwandiika ku lubaawo. Oluvannyuma okulaga okugatta n’okutoolako (addition and subtraction) nga tukozesa ssente ez’emiwendo eminene (balance).

Okumenya engeri omusujja gye gujjanjabibwa n’ensimbi ezikozesebwa. Okuwandiika omuwendo gw’ensimbi nga bagatta oba batoolako.

7.

5

Okuwumbawumba ebisomeddwako (concluding remarks).

Abasomi okwetegereza omusomesa by’ayogerako.

Okupima abasomi kye bayize (Assessment): Eddakiika 5.

Okubuuzaayo abasomi basatu okunnyonnyola ekibiina ebifo bisatu ensiri we zizaalira era n’engeri gye tuyinza okuzeewala (prevention).

Ebinaakolebwa Eka (Follow-up):

Abasomi bamenya empenda ze banakwata okulaba nga omusujja gw’ensiri bagwewala mu maka gaabwe.