Cover Image
close this bookFunctional Adult Literacy (FAL) - Training manual (German Adult Education Association - UNICEF, 1996, 106 p.)
View the document(introduction...)
View the documentAcknowledgment
View the documentForeword
Open this folder and view contentsIntroduction
Open this folder and view contentsUnit One: Functional Adult Literacy and Its Implications
Open this folder and view contentsUnit Two: Facilitating Adult Learning
Open this folder and view contentsUnit Three: Facilitating FAL Classes
Open this folder and view contentsUnit Four: Organising and Managing FAL Programmes
Open this folder and view contentsUnit Five: Integrating Functional Adult Literacy in other Development Programmes
Open this folder and view contentsUnit Six: Monitoring and Evaluating Functional Adult Literacy Programmes
View the documentAnnex 1 - Sample Lesson Plan for Luganda Learners
View the documentAnnex 2 - Sample Lesson Plan for Runyankore/Rukiga
View the documentAnnex 3 - Sample Lesson Plan for Lusoga

Annex 3 - Sample Lesson Plan for Lusoga

16/8/1996.

Erina ely’ekibiina: Nawampendo.
Omuwendho ogwabasomi: 25.

Omutwe ogweisomo: Okulima kikulu.

Esawa: 8.00 - 10.00 edhorweigulo.

Ebigendererwa: Ku nkomerero eyeisomo lino, abasomi banaba nga basobola okumena ebirungi ebiri mu kulima:

· Baidha kuba nga basoboola okumena eningo edhiri mu bigambo “Okulima kikulu”.
· Baidha kuba nga basoboola okusoma endhatuza edhiri mu mutwe “Okulima kikulu”.

Ebyokukozesa: Amagezi bugaiga; ekifanani ekigemagana n’eisomo; akapande akomutwe gweisomo; obupande obwenukuta endhatuza; olubawo; enoni; n’ebindi.

Engeri eyokusomesamu:

Okukubaganiah ebilowozo awalala nga ekibina.
Okukubaganiah ebilowozo wagati owababiri oba omulala.

Ebyokukola:

Edakika

Omusomesa

Abasomi
5

Aidha kulamusa abasomi.

Baidha kwilamu.
10

Omusomesa aidha kulaga abasomi ekifanani

Baidha kubanga bakyekenenya.
30

Aidha kukulembera okukubaganiah ebirowozo ku kifanani.

Baidha kwenigira mukukubaganya ebirowozo.
20

Aidha kukulembera abasomi mukusoma omutwe gweisomo.

Baidha kwiiramu oluvanuma lwomusomesa.
20

Okwawulayawulamu eningo edhiri mu mutwe ogw’eisomo.

Baidha kubanga balikwetegereza.
10

Kutolamu enukuta endhatuza mu luniriri “Okulima kikulu”.

Baidha kweramu.
10

Kukulembera abasomi mukusoma enukuta endhatuza.


Okwekebera okubona nga ebigendererwa bitukirire (Assessment):

Omusomesa aidha kubuza abasomi kubyebeze. (edhakiika 15).

Okugoberera abasomi byebeze (Follow-up):

Buli musomi aidha kuwebwa obupapulla ajanabwo eka asobole okubusoma.

Printed by The New Vision Printing and Publishing Corporation
P.O. Box 9815 Kampala, Tel. Nos. 235209, 235870, Tel/Fax 230323