موضوعات

 

څنګه کولای شو چی د ټولګه کی معلومات ترلاسه کړو

دلته_numbrowseoptions_ لاری شته دی ترڅو په دی ټولګه کی معلومات ترلاسه کړی: _textbrowseoptions_

 

اسناد باید څنګه ولوستل شی

دوه ډوله پوښتنی شتوالی لری.

Use as many search terms as you like--a whole sentence, or even a whole paragraph. If you specify only one term, documents will be ordered by its frequency of occurrence.

دابرخه دکتابتون خلاصه کړی او محتویات یی ښکاره کړیدکتابو داتاخچه خلاص کړی
داسند خلاص کړی او محتویات یی ښکاره کړیداکتاب بند کړیداکتاب خلاص/وتړی
سند ښکاره کړیدمتن دابرخه ښکاره کړی
مخکی برخی تهراتلونکی برخی تهمخکی/راتلونکی برخی ته لاړ شی
ټول متن جوت کړی او یا یی مه جوتوی
دمحتویاتو جدول ته وسعت ورکړی او یا یی مه ورکوی
دامخ په یوه نوی کړکی کی خلاص کړی
دپلټنی کلیمی روښانه کړی، یا مه روښانه کوی

 

ځانګړی کلیمی څنګه وپلټو

From the search page, you make a query in these simple steps:

  1. Specify what items you want to search
  2. Say whether you want to search for all or just some of the words
  3. Type in the words you want to search for
  4. Click the Begin Search button

When you make a query, the titles of twenty matching documents will be shown. There is a button at the end to take you on to the next twenty documents. From there you will find buttons to take you on to the third twenty or back to the first twenty, and so on. Click the title of any document, or the little button beside it, to see it.

A maximum of 50 is imposed on the number of documents returned. You can change this number by clicking the خوښی button at the top of the page.

 

دعباراتو پلټنه

Whatever you type into the query box is interpreted as a list of words or phrases called "search terms." A term is a single word containing only letters and digits, or a phrase consisting of a sequence of words enclosed in double quotes ("..."). Terms are separated by white spaces. If any other characters such as punctuation appear, they serve to separate terms just as though they were spaces. And then they are ignored. You can't search for words that include punctuation.

For example, the query

will be treated the same as

 

دپوښتنی ډول

There are two different kinds of query.

Use as many search terms as you like--a whole sentence, or even a whole paragraph. If you specify only one term, documents will be ordered by its frequency of occurrence.

 

دپوښتنی حدود

In most collections you are given a choice of different indexes to search. For example, there might be author or title indexes. Or there might be chapter or paragraph indexes. Generally, the full matching document is returned regardless of which index you search.

If documents are books, they will be opened at the appropriate place.

 

دپلټنی دماشنی MG پکار اچول پرمختللی پلټنه کوی

که په (خوښی کی) تاسو دپوښتنی پرمخ تللی حالت ټاکلی وی نو په لږه پیمانه سره مختلفی خوښی لری . په MGټولګوکی دپلټنو سره تاسو ته دوه خوښی در بخښی، ددرجه بندی او دبولین سیسټم. یوه صف بندی شویپلټنه په عین ډول لکه دځینو پلټنو په څیر ده کوم چی په دپوښتنی ډول.

یو بولین سیسټم دپلټنی تاته اجازه درکوی چی اصطلاحات د& (and"لپاره")، | د (or"لپاره"),او! د(not"لپاره)، پواسطه ونښلوی، او که خوښه مو وی کولای شی چی قوسونه د ګروپونو دبیلولو لپاره هم وکاروی. خرابه کړنه د(or"لپاره") | ده.

دمثال په ډولsnail & farmingبه هغه اسنادو ته سره سمون ورکړی کوم چی لرونکی ددواړوsnail اوfarming وی، ولی snail | farmingبه هغو اسنادو ته سمون ورکړی چی همدارنګه لرونکی دsnailیاfarmingوی. اوsnail !farmingبه هغو اسنادو ته سمون ورکړیsnail اونه لرونکی دfarmingوی.

دنورو دقیقتو پوښتنو لپاره دپکار اچونی او قوسونو دواړو څخه کاراخلو. دمثال په ډول، ( پسه | څاروی) &(فارم | سټیشن)،یا پسه | څاروی | بزی ! سرکوزی.کی تشریح شوی ده.

نوټ: که تاسی دپوښتنی دساده حالت پلټنه کوی نوپه دغو ټولو پکاراچونو باندی سترګی پټیږی.

 

ستا دخوښی بدلونونه

کله چی خوښیتڼی دمخ په پورتنی برخه کی کلیک کړی نو ته کولای شی چی دمنځ لید اړو شکلونو ته کوم چی ته یی غواړی واړوی.
 

دټولګی لمړیتوبونه

Some collections comprise several subcollections, which can be searched independently or together, as one unit. If so, you can select which subcollections to include in your searches on the Preferences page.

 

دژبی خوښی

هره ټولګه لرونکی دیوی خطا ژبی ده، اما تاسو کولای شی چی نظر ستاسو خوښی ته مختلفو ژبو ته لاړشی. همدارنګه تاسو کولای شی چی دکوډ شیما چی دګرین سټون پواسطه دڅړیدو لپاره پکار اچول کیږی بدل کړی- نرم افزار هغه معفوله خطا انتخابوی خولپاره ددی چی درستی ځانګړتیاو وښایی دابه مهمه وی چی مختلف کوډونه دشیما بدل کړو. ټولی ټولګی تاته اجازه درکوی چی دمعیاری ګرافیکی اړیکی څخه متنی اړیکی ته لاړشی. دا دهغو خلکو لپاره ښه ده چی دلیدوستونځه ولری او دلوی مخ یا تورو څخه کاراخلی.

 

دوړاندیز غوره توبونه

نظر یوی ځانګړی ټولګی ته، کیدای شی مختلفی ټاکنی وجود ولری ترڅو خپل وړاندیز ترتیب او کنټرول کړی. دویب پاڼی ټولګه تاته اجازه درکوی ترځو دګرین سټون لارښوونکی لیسټ دهر سند دمخ په پورتنی برخه باند راټول کړی، یوځلی چی پلټنه وکړی ته به عین ویب پاڼی ته دسمون سره ورسیږی. لپاره ددی چی بله پلټنه وکړی ته باید دخپل کتنمل په "شاته" تڼی باند کلیک وکړی. همدارنګه دا ټولګی تاته اجازه درکوی چی دګرین سټون دخبرداری پیغامونه سره راغونج کړی کله چی په یوه رابطه باندی کلیک وکړی هغه به تاسو دډیجییټل کتابتون دټولګی څخه بیرون پخپله ویب پاڼی ته بوځی. که اړیکه د"پلټنی پایله" په مخ تاسو مستقیما URLته بوځی تاسو کولای شی چی په ځینو ویب ټولګو کی پوښتنه کنټرول کړی، نسبت دډیجیټل کتابتون کاپی ته په مخ کی.
 

دخوښی پلټنه

You can switch to an "advanced" query mode which allows you to combine terms using & (for "and"), | (for "or"), and ! (for "not"), using parentheses for grouping if desired. This allows you to specify more precise queries.

داممکنه ده چی یو لوی پوښتن بکس ترلاسه کړو، نو ته په اسانی سره کولای شی چی paragraph-sized پلټنه وکړی. او داحیرانوونکی ده چی یوه لویه اندازه د متن زرترزره وپلټی.

دپلټنی په دوران کی دښکته او پورته حروفو غټوالی او کوچنوالی، څرنګوالی باید سمون وخوری دا کار دیوی جوړی تڼیو يواسیطه کنټرولیږی. دمثال په ډول، که دحروفو په لویوالی اوکوچنیوالی سترګی پټول"انتخاب شوی وی،snail farmingبه معامله شوی وی لکهSnail FarmingاوSNAIL FARMING.

A pair of buttons controls whether to ignore word endings or not when searching. For example, if "دلغات دپای له نظره غورځول" is selected, snail farming will be treated the same as snails farm and snail farmer. This currently only works properly for English language text.

You can turn on the search history feature, which shows you your last few queries. This makes it easy to repeat slightly modified versions of previous queries.

Finally, you can control the number of hits returned, and the number presented on each screenful.