دغه ټولګه چی ("acku"نومیږی) ددی ګرین سټون کتابتون په ډیجیټل سیسټم کی نده پورته شوی.