Cover Image

افغانستان : خود – ارزیابی نیازمندی های ظرفیت... -- 1387

شماره رهنما
551.69581ر
658الف
1387
عنوان افغانستان : خود – ارزیابی نیازمندی های ظرفیت ملی برای تنظیم محیط زیست جهانی و برنامه عمل ملی سازگاری در برابر تغییر اقلیم : گزارش مشترک نهای.
مشخصات نشر نایروبی، کنیا : پروگرام محیط زیست ملل متحد (UNDP)، 1387.
تشريح 125 ص. : مصور رنگه، نقشه رنگه، جدول ؛ 29 س م.
نوت عنوان از روی جلد
"دلو 1387."
"UNEP, NEPA, GEF." بالای عنوان.
خلاصه: "پروگرام محیط زیست ملل متحد (UNDP) و تسهیلات جهانی زیست (GDF) حمایتهای تخنیکی و مالی را برای تحکیم نهاد ها و ارتقائ ظرفیت در عنرصه محیط زیستی افغانستان فراهم نموده اند. این گزارش، "خود – ارزیابی نیازمندی های ملی برای تنظیم محیط زیست جهانی و پروگرام عمل ملی سازگاری در برابر تغییر اقلیم 2008"، نشان دهنده مثالی از دست آورد های مهم در جریان این مدت است. از طریق یک پروسه مشورتی، این گزارش خلاء ها و نیازمندی های فوری برای ارتقاء ظرفیت در سطوح مختلف کشور را برای کمک در تطبیق کنوانسیون های ریو (Rio) ، مشخص مینماید. این گزارش همچنین مسائل مشترک بین کنوانسیون های ریو (Rio) و اولیتهای کاری برای سازگاری با اثرات تغییر اقلیم را شناسایی میکند." (پیشگفتار، ص. 5).
همچنان به زبان انگلیسی نیز موجود است:
Afghanistan : National Capacity Needs Self-Assessment for Global Environmental Management (NCSA) and National Adaptation Programme of Action for Climate Change (NAPA) : final joint report.
سرعنوان موضوعي تغییرات اقلیم – افغانستان – برنامه ریزي.
تغییرات اقلیم – افغانستان – مدیریت – برنامه ریزي.
خود – ارزیابی نیازمندی های ظرفیت ملی برای تنظیم محیط زیست جهانی (NCSA) – افغانستان.
برنامه عمل ملی سازگاری در برابر تغییر اقلیم (NAPA) -- افغانستان.
آدرس الكتريكي http://unfccc.int/resource/docs/napa/afg01.pdf
شماره مسلسل 13948
لسان Dari
کد زبان A
کاپی 1
شماره ثبت 12417