"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary Ary-As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bob-Bu Bui-C CS-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cop Cop-Cou Cou-D DA-De Dec-Dep Der-Di Die-Dis Dis-Do Dos-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Env-Eu Ev-Ex Exp-F Fa-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goi-Gu Gui-H Ha-He Her-Ho Hor-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kas-Ku Kun-L La Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M MI-Ma Man-Mat Mat-Me Men-Mi Mig-Mit Miz-Mo Mot-N NA-Na Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O Ol-Op Opi-Ov Ove-P Pa-Pe Pea-Per Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Rus-S Sa-Se See-Sh Sha-Si Sk-So Sou-St Sta-Str Str-Stu Stu-Su Sup-T Ta Tar-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UK-US USA-Un Und-Ur Urb-V Vo-W Wa Wat-Wh Whi-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[D [F-[P [Pa-[U [V-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آت-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازج-اس است-اسل اسل-اش اشک-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الف-ام امپ-ان انج-انک انک-او اول-ب با بام-بر برخ-برن برن-بل بلو-بو بود-بی بید-ت تا تار تار-تج تجا-تد تدا-تش تشد-تع تعل-تم تما-تو تول-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حم حن-خ خا-خر خز-خو خود-د د د ا د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د ع د ع-د م د م-د ن د ن-د و د و-د څ د څ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دان دان-دب دبو-دخ دخپ-در در -درف درم-دس دست-دش دط-دل دلن-دم دمی-ده دهی-دټ دپ-دچ دچټ-دک دکو-دی دیو-ر را راپ-رش رشد-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زا-زم زمو-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرط-سل سل -سو سوگ-سی سیا-سیم سیم-ش شخ-شم شمع-شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عص-عم عمل-غ غز-ف فر فره-فز فزی-فن فه-ق قا-قص قصه-قو قوه-ل له-لی لیو-م ما-مث مثب-مج مجم-مح محر-مذ مر-مز مزد-مص مصئ-مع معر-مق مقا-من منا-مو موز-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقش-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم هما-هی هیم-و ور-ول ولا-ټ ټو-پ پخ-پر پرو-پل پلا-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیو پیو-چ چر-چی چیس-ښ ښو-ک کا-کت کتا-کل کلک-کن کنف-کو کوچ-گ گا-گز گزا-گل گله-ی یا-یک یکج-‏ ‏‫-‭
open this section of the library and view contentsبرخی از موضوعات تعلیمی در دیوان حکیم سنایی غزنوی / عبدالصمد صمیمی.
open this section of the library and view contentsبرخی از کتیبه ها وسنگ نبشته های هرات / شرح وتبصره از رضامایل.
open this section of the library and view contentsبرخی شخصیت های فرهنگی و اجتماعی افغانستان : (مجموعه 30 مقاله) / نوشته اعظم سیستانی.
open this section of the library and view contentsبرداشتهای از قرآن / نویسنده سکندر افراسیابی.
open this section of the library and view contentsبررسی اثرات ضرب المثل ها بالای زنان در جامعه افغانی / نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال (WCLRF).
open this section of the library and view contentsبررسی اوضاع اقتصادی، اجتماعی وسیاسی افغانستان طی سالهای 1901-1919 میلادی وشرایط بین المللی استرداد استقلال / مولفان اعظم سیستانی ... .
open this section of the library and view contentsبررسی برخی از امراض عمده سیستم تنفسی / مولف احمد شاه عمر وردک ؛ استاد راهنما محمد فاروق حمیدی ؛ مصحح محمد افضل انور.
open this section of the library and view contentsبررسی برخی از ساحات باستانی مکشوفه ولایت کابل / نویسنده فریدالله نوری ؛ مهتمم علی احمد جعفری.
open this section of the library and view contentsبررسی تأثیر معلولیت بر روی صحت روانی : در اشخاص دارای معلولیت / محققین عباس پاینده نیک ، فاطمه صغرا عبداللهی.
open this section of the library and view contentsبررسی تاثیر قانون خانواده بر صحت روانی ی : در زنان خانوار / محققین عباس پاینده نیک و فاطمه صغرا عبداللهی.
open this section of the library and view contentsبررسی تاثیر و تاثر ثبات و امنیت افغانستان بر امنیت و اقتصاد ایران : پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مطالعات منطقه ای (گرایش آسیای مرکزی) / پژوهیشگر: محمدرضارضایی بجستانی؛ استاد رهنما، سید علیرضاازغندی؛ استاد مشاور، رسید مصطفی ابطحی.
open this section of the library and view contentsبررسی تاریخی خط دیورند این دهلیز مرگ را برسمیت بشناسید : راه نجات کشور زار بحران موجود / تالیف ونگارش غلام محمد محمدی.
open this section of the library and view contentsبررسی جایگاه رادیو در کابل در دوران طالبان و شش ماه پس از آن : پایان نامه : برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تحقیق در ارتباطات / پژوهیشگر: سماعیل فلاح رکنی ؛ استاد رهنما، سید محمد دادکران؛ استاد مشاور، پرویز علوی.
open this section of the library and view contentsبررسی حقوق زنان در مناقشات مسلحانه / نویسنده گان اگنس کالامارد ... ؛ مترجم ریگا سکندر ؛ باز بینی ناتالی حق وردیان.
open this section of the library and view contentsبررسی خشونت های خانواده گی و تاثیر آن بالای تربیت کودکان / محقق محمد ظاهر شمس غزنوی ؛ استاد رهنما محمد علم بیان ؛ ویراست فنی محمد ظریف بشارت.
open this section of the library and view contentsبررسی دوام واجرای تصامیم درسیستم های محاکمات رسمی وغیر رسمی در کابل : براساس کارقضایای ثبت شده در مراکز حقوقی (هیئت ناروی برای مهاجرین) درکابل / سارا کلگان ؛ ویرایش متن انگلیسی سوفی توماس ؛ ویرایش متن دری سید علی النقی امینی.
open this section of the library and view contentsبررسی رابطه مهاجرت وبحران هویت با فاصله نسلها، گرایش به خودکشی وفرار از منزل (شهر هرات) / پژوهشگران محمد عارف عارفی ... .
open this section of the library and view contentsبررسی زنان شاغل در ادارات دولتی افغانستان / محقق و نویسنده ملالی افضلی ؛ ویراستار عبدالشکور نظری.
open this section of the library and view contentsبررسی سطح موجود آگاهی عامه از حقوق بشر در سال 1389 / محققین عبدالقیوم زاهد، نسرین ترکمنی، محمد حسین حسرت ؛ ویراستار عبدالشکور نظری ؛ طراحی محمد تقی حسن زاده.
open this section of the library and view contentsبررسی سکتور ترانسپورت در افغانستان : راپور پالیسی : آماده شده برای وزارت تراتسپورت، وزارت فواید عامه وزارت هوانوردی ملکی وتوریزم / توسط سدا وبانک انکشافی آسیا.
open this section of the library and view contentsبررسی علل وعوامل بیرونی جرم سرقت انفرادی در نیمهء دوم سال 1385 هـ ش در شهر کابل / محققین احمد جاوید رشیدی ... .
open this section of the library and view contentsبررسی عوامل تاثیر گذار بر درآمد خانواده های روستایی در افغانستان / تحت نظارت و مدیریت محمد حسین عمادی ؛ محقیقین بهروز گرانپایه، پروانه جوانمردی ؛ همکاران و مشاوران تحقیق محمد موسوی، محسن گودرزی.
open this section of the library and view contentsبررسی عوامل جرایم زنان / نویسنده محمد عزیز بختیاری ; مهتمم محمد یونس طغیان
open this section of the library and view contentsبررسی عوامل وپیامدهای اعتیاد در افغانستان / نوشته محمد امیر نوری کرمانی.
open this section of the library and view contentsبررسی مختصر از سکه های دوره کوشانی و کوشانو – ساسانی / نگارش فایقه لحظه.
open this section of the library and view contentsبررسی مختصر از مسکوکات دوره کوشانی وکوشانو – ساسانی / مولف فایقه لحظه.
open this section of the library and view contentsبررسی مختصر ساحه بودایی تپه سردار غزنی و مقایسه آن با معبد تپه مرنجان / نویسنده علی احمد جعفری ؛ مهتمم فرید الله نوری ؛ تحت نظر محمد نعیم جیلانزی.
open this section of the library and view contentsبررسی مشترک حقوق سیاسی = دسیاسی حقونو ګډه ارزونه / کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
open this section of the library and view contentsبررسی مشترک حقوق سیاسی انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولایتی : گزارش دوم / کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
open this section of the library and view contentsبررسی مشکلات اجتماعی وفرهنگی شهر نشینی در شهر کابل / سید احمد رضوی، حسن رضایی.
open this section of the library and view contentsبررسی موانع تحقق دموکراسی در افغانستان ازدید گاه استادان پوهنتون کابل / محققین غازی هاشمی ... .
open this section of the library and view contents (2)بررسی نفوذ اسلام در افغانستان : از سال 22 هـ ق / 642م-873/873م) / مؤلف محمد شریف پاکرای.
open this section of the library and view contentsبررسی نقش زنان در اعمار صلح / محقق عبدالحمید رزاق ؛ مصحح صادق عیار.
open this section of the library and view contentsبررسی وتحلیل انتخابات شورای ملی افغانستان / اندروویلدر ؛ ترجمه فریدون شارق.
open this section of the library and view contentsبررسی وضعیت اطفال معتاد در افغانستان 1388 / محقق و نویسنده ملالی افضلی ؛ ویراستار عبدالشکور نظری.
open this section of the library and view contentsبررسی وضعیت ترویج زراعت در افغانستان و استراتیژی آینده / توسط نیسان عدل پرور ؛ با همکاری شهره سلطانی، محمد موسوی و محسن گودرزی.
open this section of the library and view contentsبررسی وضعیت حقوقی ازدواج مختلط افغانی با ایرانی / نویسنده محمد هادی حکیمی.
open this section of the library and view contentsبررسی وضعیت زنان در افغانستان و تاجیکستان / آرمان شهر.
open this section of the library and view contentsبررسی وضعیت زنان زندانی در افغانستان : گزارش تحقیقی / به کوشش شبکه زنان افغان.
open this section of the library and view contentsبررسی پیامدهای اجتماعی – فرهنگی ومصرف مواد مخدر در افغانستان / محقق سید نورالدین علوی.
open this section of the library and view contentsبررسی پیشرفت : گزارش جدید درباره اداره محل در افغانستان / آن ایوانز ویاسین عثمانی.
open this section of the library and view contentsبررسی چند سوال پیرامون تروریسم.
open this section of the library and view contentsبرسمند سخن : فارسی عمومی دانشگاهی بر اساس برنامه و سرفصلهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی / نادر وزین پور.
open this section of the library and view contentsبرف سیاه گزیده ی طنزی : مجموعه ی از طنزینه های شیرین / مسعوده توخی خزان.
open this section of the library and view contentsبرفکوچ : مجموعۀ خاطره / به کوشش عبدالرحیم فهیمی
open this section of the library and view contentsبرنامه آگاهی سازی مرکز اجتماعی معلولین (CCD) : مرکز منابع اشخاص دارای معلولیت از مفاهیم معلولیت (انواع، پیدایش، جلوگیری، موانع و مشکلات خشونت و دادخواهی از حقوق بشری و مدنی اشخاص دارای معلولیت) / مرکز اجتماعی معلولین (CCD).
open this section of the library and view contentsبرنامه تلویزیونی پاسخ چیست راجع به قانون = Legal TV quiz show(2) / پروژه امور عدلی وقضایی افغانستان.
open this section of the library and view contentsبرنامه توانمند سازی جوانان : رهنمود آموزشی دوم : اوراق معلوماتی برای هماهنگ کننده ولایتی و هم آهنگ کنندگان محلی.
open this section of the library and view contentsبرنامه رادیویی پاسخ چیست راجع به قانون = Legal radio quiz show(2) / پروژه امور عدلی وقضایی افغانستان.
open this section of the library and view contentsبرنامه ریزی کاربری اراضی شهری / محمد رضا پور محمدی.