"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bok-Bu Bui-C Ca Cas-Ch Cha-Ci Civ-Co Com Com-Con Con-Cor Cor-Cov Cov-D DE-De Dec-Der Der-Di Die-Dis Dis-Do Dr-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Enz-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goo-Gu Gui-H Ha-Hi Hig-Ho Hou-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Ini-Int Int-Inv Inv-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Lay Lay-Le Lei-Li Lin-Lo Loc-M MR-Ma Man-Mat Maw-Me Mer-Mi Mil-Mo Mod-Mou Mov-N NG-Na Nat Nat Ne New-No Not-O On-Op Opi-Ow Ox-P Pa-Pe Pea-Pet Ph-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Res Res-Ri Ro-S SM-Sc Sco-Se Sei-Sh Shi-So Soc-Sou Sou-St Sta-Str Str-Su Sub-Sup Sup-T Ta-Te Tea-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Thr Thr-To Tow-Tr Tra-Tro Tro-U UN-Uc Um-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Weg-Wh Why-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[J [Jo-[P [Pr-[ا [اف-[ر [ره-[ک [کت-А Аф-آ آذ-آغ آغا-آو آوا-ا اث-اخ اخت-اد ادب-ار ارک-اس اسا-است است-اسل اسل-اص اصو-اف افس-افغ افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ام اما-ان انت-انر انس-انی انی-ای اید-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بی بیک-ت تا تار تار-تح تحق-تر ترب-تع تعا-تف تفس-تو توح-تی تیو-ج جر-جم جمع-جن جنگ-ح حج-حق حق -حقو حقو-خ خا-خج خد-خل خلا-خی خیا-د د د ا-د ب د ب-د ح د ح-د ر د ر-د ش د ش-د ق د ل-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا دار-داف داف داف-دای دای-دح دحض-در در -درح درح-دری درې-دس دسپ-دف دفه-دم دمل-دن دنړ-دو دوز-دپ دپښ-دک دکا-دی دیم-ر را راه-رس رسا-رن رنگ-ره رهن رهن-رو روز-رژ رښ-ز زم-زن زنا-زو زول-س سا-سخ سخن-سر سری-سه سهم-سی سیا-سیس سیس-ش شا-شع شعر-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عد-عل علم-غ غا-غچ ف فر فره-فق فقه-ق قا-قر قره-قم قما-ل لش-لو لوی-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مد-مر مرو-مس مسی-مع معا-مغ مغل-مل ملی-مو موا-موږ موږ-ن نا-نث نج-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نک نکت-نی نیم-ه هز-هن هنر-و وت-وض وضع-وی ویژ-پ پا-پر پره-پش پشي-په په په په -پټ پژ-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چپ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کور-ګ ګو-گ گز-گف گفت-ی یا-یو یون-‏ ‏ن-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsبرگهایی اززنده گی واندیشه مولانا جلال الدین محمد بلخی / علیشاه روستایار ؛ اهتمام دادمحمد عنابی.
open this section of the library and view contentsبریتانیا و افغانستان : چهل و یک سال در هند / نویسنده آف لار رابرتس ؛ مترجم عبدالاحد ترکمنی.
open this section of the library and view contentsبزرگترین اختراعات و اکتشافات جهان : شامل سه فصل خط و کاغذ، صنعت سیاه و نان برای بشر / هینس شایدر باور ؛ ترجمه سراج الدین وهاج.
open this section of the library and view contentsبزم شاعر / مرتب اکرام اندیشمند.
open this section of the library and view contentsبست : دهلمند لمړنی خپلواکه پنځلس ورځنی خپرونه.
open this section of the library and view contentsبسط تجربه نبوی / عبدالکریم سروش.
open this section of the library and view contentsبسوی شمولیت و تساوی در تعلیم؟ : از قرضیه تا حقایق : سروی ملی معلولیت در افغانستان 2005م / مولفین پارول بخشي، جان فرانسوس ؛ هتمام سمیع الحق سمیع.
open this section of the library and view contentsبسیح بسوی خود یاری و حقوق طفل : تجارب بدست آمده از کمپ های مهاجرین افغان بین سالهای 1983-2002.
open this section of the library and view contentsبش ددروغجنو پاچا دمفسدینو سالار / ترتیب کونکی عبدالله.
open this section of the library and view contentsبشارت : / ارگان نشراتی حرکت انقلاب اسلامی افغانستان.
open this section of the library and view contents (2)بشری منشور او د ناوړوپیښو لپاره د عکس العمل حداقل معیارونه / د سفئیر پروژه.
open this section of the library and view contentsبشریت رنجور ومجبور دراستانه هزاره سوم میلادی / عبدالله بختانی خدمتګار.
open this section of the library and view contentsبشپړ لمونځ (نماز کامل) / ژباړه نسیم خوږیاڼی.
open this section of the library and view contentsبصیرت : در گستره فرهنگ، سیاست و اجتماع / پاینده محمد رهیاب علی آبادی.
open this section of the library and view contentsبطن حاد و مزن : مجموعه از معاینات فزیکی / مولف عبدالغفور ارصاد.
open this section of the library and view contentsبعثت (مجموعه داستان کوتاه) / سید محمد تقی اخلاقی ؛ ویراستار سید حسن عالمی.
open this section of the library and view contentsبعثت : مجله دینی؛ سیاسی و اجتماعی.
open this section of the library and view contentsبعد از هر تایکی یک روشنی است؟ : مطالعه وضعیت زنان در پولیس ملی افغانستان 2009 / تونیتا مٌری.
open this section of the library and view contentsبعضی از اصطلاحات علم اقتصاد بزبان ساده / نویسنده نصیر سهام.
open this section of the library and view contentsبغاوت : ناول / لیکوال ویکتور ماری هوگو ؛ ژباړن صدیق الله سمسور.
open this section of the library and view contentsبلاغ : فصلنامه فکری- فرهنگی.
open this section of the library and view contentsبلال په وینوکی : شعری غونډ / نورمحمد لاهو.
open this section of the library and view contentsبلبل وجامعه مدنی = Bulbul and civil society / موسسه بین المللی کونتر پارت.
open this section of the library and view contentsبلخ درتاریخ وادب فارسی / سید ابو طالب میر عابدینی.
open this section of the library and view contentsبلخ کهنترین شهر ایرانی آسیای مرکزی در قرون نخستین اسلامی / تالیف آزرمیدخت مشایخ فریدنی.
open this section of the library and view contentsبلنه : ناپیلې، اسلامي، ادبي، کلتوري او ټولنیزه خپرونه : د خیبر دره خو لار د دتلو راتلو ده = په کابل او پیښور کې افغان یو دی / د لوګر خپلواک ادبي او فرهنګی بهیر میاشتنۍ خپرونه.
open this section of the library and view contentsبلوای خفته گان / محمد جان تقی بختیاری ؛ ویراستار محمد حسین محمدی.
open this section of the library and view contentsبلوای هند / تهیه ونگارش فتح الله حکیمی.
open this section of the library and view contentsبلوڅ / لیکوال م.گ پیکولین ؛ ژباړونکی عبدالحکیم هلالی ؛ مهتمم نورالحق پایند.
open this section of the library and view contentsبلوچی گالبندی : قاموس بلوچی – پشتو – دری – انگلیسی / عبدالرحمن پهلوال ؛ به کوشش لوتس ژهاک وبیدالله نارویی.
open this section of the library and view contents (2)بلگ گوننگو : مجموعه شعر هزارگی / ناصر نادر.
open this section of the library and view contents (2)بلی : مجله.
open this section of the library and view contentsبمناسبا سومین سالگرد شهادت دکتور نجیب الله سابق ریس جمهور وریس حزب وطن افغانستان و شهید احمدزئ : بخشی ازبیانیه های شهید دکتور نجیب الله در رابطه به مشی مصالحه ملی.
open this section of the library and view contentsبن بست : مجموعه شعر / احمد ضیا رفعت.
open this section of the library and view contentsبن لادن : حقیقت ممنوع / نویسندگان ژان-شارل بریزر، گیوم داسیکه ; مترجم عبدالحسین نیک کهر.
open this section of the library and view contentsبناها و آبدات تاریخی شمال افغانستان / نویسنده عبدالغفار صفا ؛ مهتمم محمد ظاهر بابری.
open this section of the library and view contentsبناهای تاریخی افغانستان / نگارش نانسی هچ دوپری ؛ مترجم حامد.
open this section of the library and view contentsبنای یادبود دموکراسی / عبدالواحد رفیعی ؛ ویراستار محمد حسین محمدی.
open this section of the library and view contentsبنبهور : آثار قدیمه کی انکشافات کی ایک ابتدائی رپوټ / محکمه آثار قدیمه وعجائب گهر، وزارت تعلیم حکومت پاکستان.
open this section of the library and view contentsبند امیر
open this section of the library and view contentsبند امیر / ریاست محیط زیست.
open this section of the library and view contentsبنسټیز ژورنالیزم او دانتخاباتو (ټاکنو) په هکله راپور ورکول : دافغانی ژورنالیستانو لپاره لارښوده رساله / مولفین اواصلاح کونکی کیوین برډن، ماریا فراوینرات ... ; دری اوپښتو ژباړونکی لطف الله لطیف، ٱصف معروف ، عبیدالله محک او ضیا مبلغ.
open this section of the library and view contentsبنډار / ویناوال عبداللطیف منت بار.
open this section of the library and view contentsبنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان (فیفا).
open this section of the library and view contents (2)بنیاد حقوقی مساله اراضی و مشکل غصب زمین در افغانستان / نویسنده عبدالکبیر رنجبر.
open this section of the library and view contentsبنیاد سره میاشتی در گذرگاه تاریخ افغانستان / پژوهش و نگارش از عبدالصمد رحیمی ؛ مهتمم خواجه غریب فطری.
open this section of the library and view contentsبنیانگذاری امریکا وقانون اساسی آن / لیدیا بجورنلوند ؛ ترجمه مهدی حقیقت خواه.
open this section of the library and view contentsبه خاتون خیابان شماره 66 : مجموعه شعر/ حمید یزدان پناه.
open this section of the library and view contentsبه دوشیزه گان وجوانان / نویسنده علی طنطاوی ؛ مترجم محمد اسمعیل لبیب بلخی.
open this section of the library and view contentsبه سوی دموکراسی : قانون اساسی و نظام سیاسی نوین افغانستان / مؤلف محمد طاهر هاشمی.