"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary Ary-As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bob-Bu Bui-C CS-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cop Cop-Cou Cou-D DA-De Dec-Dep Der-Di Die-Dis Dis-Do Dos-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Env-Eu Ev-Ex Exp-F Fa-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goi-Gu Gui-H Ha-He Her-Ho Hor-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kas-Ku Kun-L La Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M MI-Ma Man-Mat Mat-Me Men-Mi Mig-Mit Miz-Mo Mot-N NA-Na Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O Ol-Op Opi-Ov Ove-P Pa-Pe Pea-Per Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Rus-S Sa-Se See-Sh Sha-Si Sk-So Sou-St Sta-Str Str-Stu Stu-Su Sup-T Ta Tar-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UK-US USA-Un Und-Ur Urb-V Vo-W Wa Wat-Wh Whi-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[D [F-[P [Pa-[U [V-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آت-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازج-اس است-اسل اسل-اش اشک-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الف-ام امپ-ان انج-انک انک-او اول-ب با بام-بر برخ-برن برن-بل بلو-بو بود-بی بید-ت تا تار تار-تج تجا-تد تدا-تش تشد-تع تعل-تم تما-تو تول-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حم حن-خ خا-خر خز-خو خود-د د د ا د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د ع د ع-د م د م-د ن د ن-د و د و-د څ د څ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دان دان-دب دبو-دخ دخپ-در در -درف درم-دس دست-دش دط-دل دلن-دم دمی-ده دهی-دټ دپ-دچ دچټ-دک دکو-دی دیو-ر را راپ-رش رشد-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زا-زم زمو-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرط-سل سل -سو سوگ-سی سیا-سیم سیم-ش شخ-شم شمع-شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عص-عم عمل-غ غز-ف فر فره-فز فزی-فن فه-ق قا-قص قصه-قو قوه-ل له-لی لیو-م ما-مث مثب-مج مجم-مح محر-مذ مر-مز مزد-مص مصئ-مع معر-مق مقا-من منا-مو موز-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقش-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم هما-هی هیم-و ور-ول ولا-ټ ټو-پ پخ-پر پرو-پل پلا-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیو پیو-چ چر-چی چیس-ښ ښو-ک کا-کت کتا-کل کلک-کن کنف-کو کوچ-گ گا-گز گزا-گل گله-ی یا-یک یکج-‏ ‏‫-‭
open this section of the library and view contentsبرنامه صحت جوانان : مهارت های موثر زندگی / انجمن رهنمای خانواده افغان.
open this section of the library and view contentsبرنامه ملی راه سازی روستایی (NRAP) : خلاصه اجرائیوی ساختار منجمنت اجتماعی ومحیطی (ESMF) : پروژه ملی اضطراری راه سازی روستایی (NERAP) / وزارت احیاء وانکشاف دهات، وزارت فواید عامه ووزارت مالیه.
open this section of the library and view contentsبرنامه های خود – گردان و کارکنان ترویج / مؤلف اولاف ورهین ؛ مترجم غ.ا. اقبال ؛ مهتمم وحیدالله اعطائی.
open this section of the library and view contentsبرنامه همبستگی ملی : وزارت احیاٴوانکشاف دهات / جمهوری اسلامی افغانستان.
open this section of the library and view contentsبرنامه همبستگی ملی : ایجاد انکشاف نهادهای مردمی از طریق ٱموزش پرورش پروژوی / جمهوری اسلامی افغانستان.
open this section of the library and view contentsبرنامه همبستگی ملی : رهنمود آموزشی برای آموزگاران مرکز وولسوالی / تهیه شده توسط ملل متحد هبیتات افغانستان.
open this section of the library and view contentsبرنامه همبستگی ملی : مجله کارتونی.
open this section of the library and view contentsبرنامۀ انقلاب اسلامی / ابوالاعلی مودودی.
open this section of the library and view contentsبرهان وجودی وسه مشکل لاهوت / مولف غلام صفدر پنجشیری ؛ با اهتمام عبدالله امیری.
open this section of the library and view contentsبرګه چرګه : (د لنډو طنزونو ټولګه) / لیکوال شیرشاه شرتور ؛ انځورګر حسیب الله هیواد پال.
open this section of the library and view contentsبرگ : علمی، فرهنگی، اجتماعی / بنیاد شهید کاظمی.
open this section of the library and view contentsبرگ بی برگی : یادنامۀ استاد رضا مایل / به کوشش نجیب الله مایل هروی.
open this section of the library and view contentsبرگ سبز : برگزیده شعر فارسی در بزرگداشت مقام مادر و معلم / به کوشش احمد جاوید ضر غام.
open this section of the library and view contentsبرگ سبز = Barg-e-Sabz (دری میاشتنی خپرونه) / مدیرا.
open this section of the library and view contentsبرگ سبز تازه ازتاریخ معاصر کشور : سفر نامۀ اعلیحضرت امان الله خان به اروپا و مقایسه شاه امان الله با حکمفریان خلقش / ترجمه و نگارش سید عزیزالله مرموز.
open this section of the library and view contentsبرگزیده مراثی ونوحه های سینه زنی : سروده شاعران خورو بیابانک / بامقدمه وکوشش سید علی آل داود.
open this section of the library and view contentsبرگزیده مقالات چارمین کنفرانس سالانه علمی محصلان پوهنتون کابل / وزارت تحصیلات عالی ومسلکی.
open this section of the library and view contentsبرگزیده های استاد الفت / نویسنده گل پاچا الفت ؛ مترجم هیله من غزنوی.
open this section of the library and view contentsبرگشت باد : دفتر شعر / میرویس موج.
open this section of the library and view contentsبرگهای از تاریخ معاصر وطن ما / نوسنده سردار محمد رحیم ؛ مرتب ومترجم غلام سخی غیرت.
open this section of the library and view contentsبرگهای سبز مطبوعات / کاترین وداع.
open this section of the library and view contentsبرگهایی از تاریخ اوزبیکان افغانستان / مؤلف محمد حلیم یارقین.
open this section of the library and view contentsبرگهایی اززنده گی واندیشه مولانا جلال الدین محمد بلخی / علیشاه روستایار ؛ اهتمام دادمحمد عنابی.
open this section of the library and view contentsبریتانیا و افغانستان : چهل و یک سال در هند / نویسنده آف لار رابرتس ؛ مترجم عبدالاحد ترکمنی.
open this section of the library and view contentsبزرگترین اختراعات و اکتشافات جهان : شامل سه فصل خط و کاغذ، صنعت سیاه و نان برای بشر / هینس شایدر باور ؛ ترجمه سراج الدین وهاج.
open this section of the library and view contentsبزم شاعر / مرتب اکرام اندیشمند.
open this section of the library and view contentsبست : دهلمند لمړنی خپلواکه پنځلس ورځنی خپرونه.
open this section of the library and view contentsبسط تجربه نبوی / عبدالکریم سروش.
open this section of the library and view contentsبسوی شمولیت و تساوی در تعلیم؟ : از قرضیه تا حقایق : سروی ملی معلولیت در افغانستان 2005م / مولفین پارول بخشي، جان فرانسوس ؛ هتمام سمیع الحق سمیع.
open this section of the library and view contentsبسیح بسوی خود یاری و حقوق طفل : تجارب بدست آمده از کمپ های مهاجرین افغان بین سالهای 1983-2002.
open this section of the library and view contentsبش ددروغجنو پاچا دمفسدینو سالار / ترتیب کونکی عبدالله.
open this section of the library and view contentsبشارت : / ارگان نشراتی حرکت انقلاب اسلامی افغانستان.
open this section of the library and view contents (2)بشری منشور او د ناوړوپیښو لپاره د عکس العمل حداقل معیارونه / د سفئیر پروژه.
open this section of the library and view contentsبشریت رنجور ومجبور دراستانه هزاره سوم میلادی / عبدالله بختانی خدمتګار.
open this section of the library and view contentsبشپړ لمونځ (نماز کامل) / ژباړه نسیم خوږیاڼی.
open this section of the library and view contentsبصیرت : در گستره فرهنگ، سیاست و اجتماع / پاینده محمد رهیاب علی آبادی.
open this section of the library and view contentsبطن حاد و مزن : مجموعه از معاینات فزیکی / مولف عبدالغفور ارصاد.
open this section of the library and view contentsبعثت (مجموعه داستان کوتاه) / سید محمد تقی اخلاقی ؛ ویراستار سید حسن عالمی.
open this section of the library and view contentsبعثت : مجله دینی؛ سیاسی و اجتماعی.
open this section of the library and view contentsبعد از هر تایکی یک روشنی است؟ : مطالعه وضعیت زنان در پولیس ملی افغانستان 2009 / تونیتا مٌری.
open this section of the library and view contentsبعضی از اصطلاحات علم اقتصاد بزبان ساده / نویسنده نصیر سهام.
open this section of the library and view contentsبغاوت : ناول / لیکوال ویکتور ماری هوگو ؛ ژباړن صدیق الله سمسور.
open this section of the library and view contentsبلاغ : فصلنامه فکری- فرهنگی.
open this section of the library and view contentsبلال په وینوکی : شعری غونډ / نورمحمد لاهو.
open this section of the library and view contentsبلبل وجامعه مدنی = Bulbul and civil society / موسسه بین المللی کونتر پارت.
open this section of the library and view contentsبلخ درتاریخ وادب فارسی / سید ابو طالب میر عابدینی.
open this section of the library and view contentsبلخ کهنترین شهر ایرانی آسیای مرکزی در قرون نخستین اسلامی / تالیف آزرمیدخت مشایخ فریدنی.
open this section of the library and view contentsبلنه : ناپیلې، اسلامي، ادبي، کلتوري او ټولنیزه خپرونه : د خیبر دره خو لار د دتلو راتلو ده = په کابل او پیښور کې افغان یو دی / د لوګر خپلواک ادبي او فرهنګی بهیر میاشتنۍ خپرونه.
open this section of the library and view contentsبلوای خفته گان / محمد جان تقی بختیاری ؛ ویراستار محمد حسین محمدی.
open this section of the library and view contentsبلوای هند / تهیه ونگارش فتح الله حکیمی.