"-1 19-= = = W-A A A f-A j A j-A p A p-A s A s-A w A w-AR ARM-Ad Add-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Arc-As Asi-At At -B Ba Bas-Be Bey-Br Bre-Bu Bui-C Ca Cau-Ch Chi-Cl Cli-Co Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cus-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Dr Dra-E Ea-Ed Edu-Em Emp-Er Erz-Ev Eva-F FA-Fe Fed-Fi Fiv-Fo Fou-Fr Fro-G Ge-Gh Gha-Gr Gre-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kat-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Lis-Lo Log-M Ma Map-Me Mea-Mi Mic-Min Min-Mo Moe-Mu Mus-N NS-Na Nat Nat-Ne Neo-No Nom-Nu O Op-Or Orp-P Pa Pas-Pe Per-Po Pol-Pop Pop-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rol-S Sa-Se Sec-Sem Sem-Si Sil-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sul-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UN-Ub Ubi-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Wel-Wi Wil-Wo Wom-Y Ye-[ [C-[M [Mi-[R [Re-[ب [بو-[ق [قر-a an-К Н-آ آر-آم آمو-آی آین-ا اح-اد ادا-ار ارز-از از -اس اسا-اسل اسل-اش اشع-اط اع-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ان انا-اند انر-انگ انی-ای اید-ب با-بخ بخت-بر برر-بس بسو-به به -بی بیا-ت تا تار تار-تب تبج-تح تحل-تر تره-تع تعل-تل تلو-تو توف-ج جا-جغ جغر-جن جنګ-جو جوا-ح حش-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطر-خو خوژ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکل-دی دین-ر را راپ-رس رسن-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زب-زم زمی-زن زند-س سا-ست ستو-سر سرو-سم سمی-سپ سپی-سی سیر-ش شا-شص شع-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عر-عل علی-غ غر-ف فر فره-فش فشر-فه فهم-ق قد-قص قصه-ل لا-لو لوغ-م ما-مب مبا-مج مجل-مجم مجم-مخ مخد-مر مرو-مس مسو-مع معا-مف مفا-مل ملی-مو موت-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نم نما-نو نړ-نگ نگا-ه هر-هن هند-و وا-وض وضع-وی ویر-پ پا-پر پرن-پش پشت-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیښ پیک-چ چر-ډ ډی-ښ ښک-ک کا-کت کتی-کل کلی-کن کنگ-کی کیم-گ گر-گز گزی-گو گول-ی یو-‏ ‏غ-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsرهنمای اساسی انستیزی برای کشور های روبه انکشاف : (دری / انگلیسی) / مؤلف دانیل دی موس.
open this section of the library and view contentsرهنمای تاجر / مولف رحمت الله لیوال.
open this section of the library and view contentsرهنمای تحقیق / وزارت عدلیه، اداره عالی څارنوالی.
open this section of the library and view contentsرهنمای تداوی ملاریا برای دوکتوران و کارکنان صحی در افغانستان / سازمان صحی جهان.
open this section of the library and view contentsرهنمای تدریس طب / مؤلف نادر احمد اکسیر.
open this section of the library and view contentsرهنمای ترافیکی : (قواعد سیر حرکت بالای جاده های عامه / آمریت تعلیم و تربیه و تبلیغات ریاست ترافیک.
open this section of the library and view contentsرهنمای ترافیکی : قواعد سیر وحرکت بالای جاده های عامه / تهیه وترتیب جیلانی وردک.
open this section of the library and view contentsرهنمای ترافیکی : قواعد سیر وحرکت بالای جاده های عامه / محمد علی احمدیار.
open this section of the library and view contentsرهنمای تربیه معلم / تهیه وترتیب هیئت تربیوی پروگرام تعلیم وتربیه هنگو.
open this section of the library and view contentsرهنمای ترینران : پروگرام آموزش سریع، صنف پنجم برای اطفال بالاتر از سن شمول به مکتب / ادیتور عبدالشکور حمیدی.
open this section of the library and view contentsرهنمای تسهیل کننده ها برای آمادگی به زلزله وپلان تخفیف تأثیرات آن / ترتیب شده توسط پروگرام محلی آگاهی در مورد مصیبت های طبیعی دتخفیف تأثیرات آنها در افغانستان، با حمایت بودجوی یونیچا ویوناما.
open this section of the library and view contentsرهنمای تعلیم وتربیه / مولف باطن شاه صافی ؛ مترجمین نورگل وعبدالمعبود ؛ خطاط سید نذیر.
open this section of the library and view contentsرهنمای تعلیمات صحی برای معلمین مکاتب ابتدایی / تهیه وترتیب کارکنان پروگرام تعلیمات صحی
open this section of the library and view contentsرهنمای تعلیمات هنرهای زبان وآگاهی از خطرات ماین ها / وزارت معارف افغانستان.
open this section of the library and view contentsرهنمای تلیفون شهر کابل / مهتمم عبدالرحیم محمدی.
open this section of the library and view contentsرهنمای تیلفون / .
open this section of the library and view contentsرهنمای تیمهای ثبت نام : ثبت نام رای دهندگان افغانستان / دفتر مشترک انتخابات.
open this section of the library and view contentsرهنمای ثبت نام : انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولایتی سال 1384 افغانستان / دفتر مشترک تنظیم انتخابات.
open this section of the library and view contentsرهنمای حقوق زن در اسلام : شامل کرامت انسانی، حق تعلیم وتحصیل، ازدواج وحق سهمگیری زنان در امور اجتماعی : برگزیده ازمقالات ارائه شده در مباحثات مختلف توسط اعضای گروپ مشورتی حقوق زن در اسلام / پروژه امور عدلی وقضایی افغانستان، برنامه حقوق زن در اسلام.
open this section of the library and view contentsرهنمای حقوق ملکیت در افغانستان / تهیه وتالیف کانر فولی.
open this section of the library and view contentsرهنمای حکومتداری شاروالی در افغانستان / تألیف ویجی سمراویرا ؛ مترجم اجمن ترجمه پوهنځی ژورنالیزم.
open this section of the library and view contentsرهنمای زنده گی خانواده / نویسنده بلقیس مکیز.
open this section of the library and view contentsرهنمای ساده برای ساختن پارو ویا کود طبیعی.
open this section of the library and view contentsرهنمای صفحه های معروف انتر نتی افغانستان وجهان / گرد آورنده زمری باهر.
open this section of the library and view contentsرهنمای علمی پروگرامهای کمپیوتر / نوشته بسم الله عزیزی هاتف.
open this section of the library and view contentsرهنمای عملی امراض اطفال / مولف مالتی ال وان برومرودر ؛ مترجمین محمد ابراهیم محبی، محمد نادر عالمی ... .
open this section of the library and view contentsرهنمای عملی شناخت ودرمان مشکلات صحت روان / تالیف شان هانز ؛ مترجم محمد نادر عالمی.
open this section of the library and view contentsرهنمای عملی مشکلات عام طبی / مالتی ال وان برومرودر ؛ مترجمین نقیب الله جامی و محمد نارد عالمی.
open this section of the library and view contentsرهنمای عملی کاربرد دواها : کتاب راهنما برای نسخه نویسی درست دواها / مالتی ایل وان بلومرودر ؛ مترجمین محمد نادر عالمی، محمد فرید بزگر ؛ اهتمام محمد فرید بزگر.
open this section of the library and view contentsرهنمای عملیه های لابراتواری / توسط سید الف شاه غضنفر.
open this section of the library and view contentsرهنمای فارمسی / تهیه وتنظیم توسط سکشن فارمسی.
open this section of the library and view contentsرهنمای قانون محیط زیست 2007 افغانستان.
open this section of the library and view contentsرهنمای قوریه های بادام در افغانستان / تهیه کنندگان جان درایور، مارک بل و کورکی لووین.
open this section of the library and view contentsرهنمای مجلات جراید وروزنامه های افغانستان 1252-1356 / تهیه وتنظیم علی احمد صابر، عبدالغفور مردمی.
open this section of the library and view contentsرهنمای مختصر : پوهنځی اقتصاد.
open this section of the library and view contentsرهنمای مربوط به تنظیم امور وثایق مشتمل بر ثبت های محفوظ دیوان قضا : ترتیب وانسجام مخازن ولایتی ومرکزی ثبت اسناد / ستره محکمه.
open this section of the library and view contentsرهنمای مصور : قصۀ مصور.
open this section of the library and view contentsرهنمای معاملات / تالیف عبدالکریم حقانی.
open this section of the library and view contentsرهنمای معلم : دری صنف سوم / مولفان غلام سرور بغلانی، عبدالرزاق کوهستانی ... .
open this section of the library and view contentsرهنمای معلم : پروگرام سواد آموزی (جلددوم) / بیفیر، تعلیمات اساسی برای مهاجران افغان.
open this section of the library and view contentsرهنمای معلم برای اطفال معیوب : teacher’s Guide for special needs children.
open this section of the library and view contentsرهنمای مناسک حج
open this section of the library and view contentsرهنمای موجرومستجار = Landlord and tenant guide.
open this section of the library and view contentsرهنمای میتودیک برای پیشبرد کارتربیتی / مولف محمد شاکر عمری.
open this section of the library and view contentsرهنمای پمپ دستی آبرسانی محلی وحفظ الصحه برای افغانستان.
open this section of the library and view contentsرهنمای پژوهشی واصول علمی مقاله نویسی / تالیف ونوشته بهرام طوسی.
open this section of the library and view contentsرهنمای ژورنالیزم تحقیقی بالای شفافیت و حسابدهی در افغانستان / نویسنده ولی زاهد.
open this section of the library and view contentsرهنمای کابل / تالیف محمد ناصر غرغښت.
open this section of the library and view contentsرهنمای کابل : (شماره های تماس، آدرس ها، ایمیل ها، صفحات انترنتی و دیگر معلومات ادارات دولتی و غیر دولتی) / نویسنده و تهیه کننده احمدشاه وحدت.
open this section of the library and view contentsرهنمای کارمندان رای گیری : انتخابات ریاست جمهوری افغانستان / دفتر مشترک انتخابات.