"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary Ary-As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bob-Bu Bui-C CS-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cop Cop-Cou Cou-D DA-De Dec-Dep Der-Di Die-Dis Dis-Do Dos-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Env-Eu Ev-Ex Exp-F Fa-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goi-Gu Gui-H Ha-He Heu-Ho Hor-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Inv-Is Is -Isl Isl-J Jo-K Ka Kas-Ku Kur-L La Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M ML-Ma Man-Mat Mat-Me Men-Mi Mil-Miz Mo Mot-N NE-Na Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O Om-Op Opi-Ov Ove-P Pa-Pe Pea-Per Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Ré-S Sa-Se See-Sh Sha-Sk Sl-So Sou-St Sta-Str Str-Stu Stu-Su Sup-T Ta Tax-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UK-US USA-Un Und-Ur Urb-V Vo-W Wa Wat-Wh Whi-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[F [Fa-[P [Pa-[V [W-[د [دا-[ن [و-p pr-آ آت-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازد-اس است-اسل اسل-اش اشک-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ام امپ-ان انح-انک انک-او اوښ-ب با بان-بر برر-برن برن-بل بم-بو بود-بی بیس-ت تا تار تار-تج تجر-تذ تذک-تش تشک-تع تعل-تن تنظ-تو تړ-ج جا-جغ جغر-جن جنگ-جو جوا-ح حش-حق حقو-حک حکم-خ خا-خش خشک-خو خوش-د د د ا د ا-د ج د ج-د د د د-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ن د ن-د ټ د ټ-د ډ د ډ-د ګ د ګ-دا داف داف-دان دان-دت دتخ-دد ددر-در در -درو درو-دس دست-دع دعد-دل دم-دن دند-دو دو -دپ دپر-دژ دژو-دګ دګو-دی دیو-ر را رای-رش رشی-ره رهن رهن-رو روا-روش روغ-ز زب-زم زمی-زن زند-س سا-ست ستم-سر سرو-سل سلط-سپ سپا-سی سیر-سین سیو-ش شر-شن شنا-شی شیخ-ص صد-ط طب-ع عا-عق عقد-عم عن-غ غز-ف فر فره-فش فشر-فه فهر-ق قد-قص قصه-قی ل له-م ما مای-مج مجل-مجم مجم-مح محم-مر مرب-مس مسا-مص مصو-مع معر-مق مقر-من منا-مو موس-می مید-ن نا-نز نس-نغ نف-نم نمو-نړ نړی-نگ نگا-ه هر-هم همه-و وا-وس وسا-وه وو-پ پا-پر پرخ-پرو پرو-پن پنج-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-ځ ځو-چ چش-ډ ډی-ښ ښک-ک کا-کت کتل-کل کلی-کن کنو-کړ کړو-گ گذ-گز گزا-گن گنج-ی یا-‏ ‏ -‘ ‘T-‭
open this section of the library and view contentsدو صال یارونه / مصنف : رضامین لیوال.
open this section of the library and view contentsدو ماه در خسوف / معصومه صابری
open this section of the library and view contentsدو چهره : نمایشنامه تاریخی / نویسنده: یوسف قرضادی، مترجم: ف فاضل.
open this section of the library and view contentsدو چهره از امیر عبدالرحمن خان و چند مقاله / مؤلف محمد نصیر مهرین.
open this section of the library and view contentsدو گفتار / غلام محمد آرین پور.
open this section of the library and view contentsدواټ دترافیک قانون = قانون ترافیک جاده / دافغانستان جمهوری دولت.
open this section of the library and view contentsدوبیانیه جلالتماب نورمحمد قرقین وزیر معارف وکارهای انجام یافته در سال 1384 / نورمحمد قرقین ؛ ترتیب کننده ریاست نشرات.
open this section of the library and view contentsدوبیتی های شیرین (سرود دهقان) / صالح محمد دردمند باطنی.
open this section of the library and view contentsدوبیتی های شیرین / گردآورنده محمد ناصر نصیب ؛ تصحیح کننده صالح محمد دردمند باطنی.
open this section of the library and view contentsدوبیتی های عامیانه هزارگی همراه با آوانگاری و شرح لغات / گرد آوری و پژوهش محمد جواد خاوری.
open this section of the library and view contentsدوبیتی های عامیانه هزارگی همراه با آوانگاری وشرح لغات / گرد آوری وپژوهش محمد جواد خاوری.
open this section of the library and view contentsدوبیتی های مردمیی غور / گردآورنده نبی ساقی.
open this section of the library and view contentsدوحی ته تګ راتګ : سفر نامه قطر / سید صابر شاه صابر.
open this section of the library and view contentsدوخت ارزښت او ساتنه / لیکنه شیخ عبدالفتاح ابو غده ؛ ژباړه اوزیاتونه محمد وزیر حامد.
open this section of the library and view contentsدود چراغ / نویسنده محیی الدین مهدی.
open this section of the library and view contentsدور از مرکز : مطالعه پلانگذاری انکشافی ولایت جوزجان.
open this section of the library and view contentsدور دست / عباس آرمان.
open this section of the library and view contentsدوران طلائی تیاتر / نویسندگان کنث مک گوئن، ویلیام ملنتز ؛ مترجم ف مجید.
open this section of the library and view contentsدوربین : نشریه فرهنگی، هنری و اجتماعی کانون سینماگران جوان هرات.
open this section of the library and view contentsدورنمای درخشان اسلام = المستقبل لهذ الدین / سید قطب ؛ ترجمه کلیم الله متین.
open this section of the library and view contentsدورنمای صلح و انکشاف حقوق بشر : مجموعۀ مقالات و نظریات / مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل.
open this section of the library and view contentsدوروز پی در پی / کمره احمد ضیا بهار، داریوش ویوسف نثار ؛ همکاران تخنیکی تمیم احمد ... ؛ صدا عبدالغفور اقرار ؛ نویسنده عبداحمید قاری زاده ؛ گوینده گان متن عزیز الله آریانفر، محمد افسر رهین ؛ گروه پرودیوسران وکارگردانی محمد اسماعیل آژیر، محمد افسر رهین.
open this section of the library and view contentsدوزخ په انسان کی / محب الله زغم.
open this section of the library and view contentsدوسوی خط دیورند : با تلاق تاریخ معاصر (افغانستان-پاکستان ونیرو های ناتو) / غلام محمد محمدی.
open this section of the library and view contentsدوشعر شیدا / محمد رحیم شیدا ؛ به کوشش م. ی. شهباز.
open this section of the library and view contentsدولت ته مرسته؟ په افغانستان کی نړیوالی مرستی او ددولت جوړونی توپیرونه (تناقص) / همیش نیکسن.
open this section of the library and view contentsدولت مستقل نیمروزیان افغانستان : تاریخ اجتماعی، اقتصادی / مولف شاه محمود محمود ؛ به اهتمام غلام سعید حلیمی ومصطفی خلیل.
open this section of the library and view contentsدولس او ولس مشر په اصلاح کی شرعی سیاست / لیکوال احمد بن عبدالحلیم بن تقی الدین ابن تیمیه ؛ تحقیق، تبصره او تخریج محمد خالد العطار ؛ ژباړن عبدالحکیم امل.
open this section of the library and view contentsدولسواکو ګوندونو سیاسی فعالیتونه / لیکوال هارموټ هیس ؛ ژباړونکی محمد یوسف.
open this section of the library and view contentsدولسي جرګي دوکیلانو لنډ ژوندلیک / راټولوونکی د عامه اړیکو عمومي آمریت ؛ ژباړن فضل ولی شیراڼي ؛ پښتو ادیتور میاګل اروال.
open this section of the library and view contentsدولسی جرګی جریده / اولسی جرګه.
open this section of the library and view contentsدوملک الشعرای همروزگار (قاری وبیتاب) / نویسنده غلام حسین فرمند.
open this section of the library and view contentsدومین کنفرانس علمی، میتودیکی مرکز تحقیقات علوم اسلامی : مجموعه مقالات / مدون ومهتمم نصرالله ستانکزی.
open this section of the library and view contentsدومین کنگره معلمان جمهوری دموکراتیک افغانستان 15-16میزان / تدوین کننده گان غلام محمد دانش جو ... ؛ رسام وخطاط خیر محمد ؛ به اهتمام مدیریت عمومی نشرات تالیف وترجمه.
open this section of the library and view contentsدومین گزارش سالانه از 27 سنبله 1383 تا 27 سنبله 1384 هجری شمسی / کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، بورد مستقل استخدام.
open this section of the library and view contentsدونابغه سیاسی نظامی افغانستان : در نیمه اول قرن نزده میلادی (دردوجلد) / تالیف محمد اعظم سیستانی.
open this section of the library and view contentsدوهم پنځه کلن پلان دښاغلی صدراعظم وینا په ملی شورا کښی / .
open this section of the library and view contentsدوی څوک وه؟ : یوسلو پنځوس واقعی تاریخی مقالی اوداستانونه / مولف محمد نادر ایوبی کندهاری.
open this section of the library and view contentsدویری تله / کبیر ستوری ؛ ترتیب ایمل خان ستوری.
open this section of the library and view contentsدویمه سقاوی : دنویو سندونو له مخی له نویو زیاتونوسره / سمسور افغان.
open this section of the library and view contentsدویښ زلمیانو مبارزه او داستبداد عکس العمل / لیکونکی غلام محی الدین زرملوال.
open this section of the library and view contentsدټولنیزو انحرافاتو په مخنیوی کی دکورنی نقش / ژباړن نوراحمد فهیم.
open this section of the library and view contentsدپارلمان اصطلاحاتو قاموس دافغانستان دملی شورا دغړو لپاره : انګلیسی –پښتو / ترتیب کوونکی سریلان ګاپلان ؛ ژباړونکی محمد کاظم ملوان.
open this section of the library and view contentsدپارلماني اصطلاحاتو قاموس د افغانستان دملي شورا دغړو لپاره : انګلیسی – پښتو / سریلان گاپلان ؛ ژباړونکی محمد کاظم ملوان.
open this section of the library and view contentsدپالیسی پاټو دخپرولو لړی : دافغانستان په ښاری سیموکی دبیوزلی له منځه وړل.
open this section of the library and view contentsدپامیر په لمنو کی / لیکوال نجیب الله ګیلانی ؛ ژباړن عبدالصبور غفورزی.
open this section of the library and view contentsدپانی پت قهرمان : لوی احمد شاه بابا دخلکو په نظر کی / لیکوال رشاد.
open this section of the library and view contentsدپاکستان تاریخ : لومړی برخه / لیکونکی یو. وی کانگوفسکی، ل.ر. گوردن پولنسکایا ؛ ژباړونکی ج. خ. صوفی.
open this section of the library and view contents (3)دپاکستان دولت دافغانانو دوست نه بلکه دښمن دی : افغانستان له سیاسی، اجتماعی او ملی شخصیت جناب عزیز الله واصفی سره دمجاهد ولس مرکه / مهتمم حمزه غازی ؛ مرکه کونکی محمد حسن ولسمل.
open this section of the library and view contentsدپاڹو شهادت : دشعرونون دوهم غونډ / کمال الدین مستان.