"-1 14-= = = W-A A A f-A h A j-A p A p-A s A s-A v A v-AR ARE-Ac Ad-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ai Aid-Al Alt-An An -Ana Anc-Ann Ann-Ant Ant-Ar Arg-As Ass-Av Ay-B Ba-Be Bef-Bi Bil-Br Bri-Bu C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coi-Com Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cy-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Do Dow-E Ea-Ed Edu-Em Eme-Ep Epi-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ga-Ge Geo-Go Gov-Gu Gui-H He-Hi His-Ho How-Hu Hum-I IS-In In -Ind Ind-Ins Ins-Int Int-Ir Ira-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ki Kit-L La Lan-Law Law-Le Lea-Les Les-Li Liv-Lo Lov-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nar-Nat Nat Nat-Ne New-No Nor-O Of-Op Opi-Ov Ove-P Pa Pe Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Prä-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rom-S Sa-Se Sec-Sel Sem-Si Sig-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sui-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Ti Tip-Tr Tra Tre-Tu Tur-U US-Un Und-Ur Urb-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wit-Wo Wor-[ [A-[D [Dr-[P [Pa-[U [Un-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آب-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازد-اس است-اسل اسل-اش اص-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الی-ان انا-اند اند-انگ انگ-ای ایا-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بڼګ-بې بېړ-ت تا تار تار-تح تحل-تر ترت-تع تعد-تف تق-تو تور-ث ثب-ج جر-جم جمه-جه جها-ح حد-حق حقد-حل حل -خ خا-خر خرو-خو خود-د د د ا د ا-د ج د ج-د د د د-د س د س-د ف د ف-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکس-دی دین-ر را راپ-رس رست-ره رهن رهن رهن-رو روس-ری ریم-ز زم-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرم-سل سلا-سو سوی-سی سیب-سیم سیم-ش شر-شن شنا-شگ شی-ص صد-ط طب-ع عا-عق عقی-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فعا-ق قا-قر قرا-قط قق-ل لر-لو لوړ-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مخف-مر مرو-مش مشا-مع معا-مف مفص-مل من-مو موت-مک مکا-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقض-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم همس-و و،-وز وزی-ون وه-پ پا-پر پرخ-پرو پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څن-چ چه-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کوش-ګ ګډ-گ گز-گل گل -ی یا-یک یک -‏ ‏‏-‭
open this section of the library and view contentsراپور جریانات سیمینار ترجمه / تحت نظر وزارت معارف دولت پادشاهی افغانستان وهمکاری موسسه انتشارات فرانکن کابل.
open this section of the library and view contentsراپور دریافت ها از ارزیابی خطرات وآسیب پذیری ملی روستاهای افغانستان / بخش تحلیل اسیب پذیری ونقشه برداری پروگرام غذائی جهان وبخش تحلیل اسیب پذیری وزارت احیا وانکشاف دهات.
open this section of the library and view contentsراپور سالانه / دفتر همکاری های دولت فرانسه برای وزارت زراعت، آبیاری ومالداری افغانستان.
open this section of the library and view contentsراپور سالانه : جون 2004 – می 2005 / کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
open this section of the library and view contentsراپور عمومی نظارت از انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولایتی / بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان.
open this section of the library and view contentsراپور عمومی نظارت از انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولایتی / بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه.
open this section of the library and view contentsراپور نهائی : خشونت علیه زنان ودختران خورد سال مسئولبت حمایت از آنها : باستفاده از امکانات مفید ملی وبین المللی با اجرآت عملی : ورکشاپ یکروزه یکشنبه 27 نوامبر 2005 مطابق به 6 قوس 1384 هوتل برات مزارشریف / تنظیم کننده میدیکا موندیال ؛ تمویل کننده دفتر انکشافی کمک های آلمان.
open this section of the library and view contentsراپور نهائی نقش شوراها ومجتمع های خدماتی در جیلوگیری از ازدواج های اجباری وقبل از وقت : کنفرانس 8دسامبر 2005 مطابق به 17 قوس 1384 / تنظیم کننده ریاست امو ر زنان ولایت کابل، شورای سرتاسری کابل، به همکاری دفتر میدیکا موندیال در تعمیر آموزش وزارت اموزنان.
open this section of the library and view contentsراپور هیآت نظارت شرکت کود کیمیاوی دخدمات زراعتی افغان در ساحه بیلانس شیت تاریخ 19/12/59 مطابق 20 مارچ 1981.
open this section of the library and view contentsراپور ورکشاپ یکروزه تحت عنوان مساعدت های حقوقی ومشورت های حقوقی : برنامه مساعدت های حقوقی / اجتماع زنان حقوق دانان افغان.
open this section of the library and view contentsراپور پلان انکشافی منطقوی حوزه پایتخت کشور (کابل) / توسط تیم پروژه سازی پلان های انکشافی منطقوی ؛ تحت نظر عبدالخالق نعمت.
open this section of the library and view contentsراپور پیشبینی زراعتی / وزارت زراعت ومواد غذائی= Agriculture prospects report.
open this section of the library and view contentsراپور کمیسیون تجارت وگمرکات بربوط به پلان عمومی اقتصادی / وزارت اقتصاد ملی، مدیریت عمومی تدقیق ومطالعات.
open this section of the library and view contentsراځئ چې روغ شو / لیکواله اډیل ډېوېس ؛ ژباړن صلاح الدین سهاک ملکزی.
open this section of the library and view contentsراځه چه زده کړو! / تدوین احمد جاوید پایا.
open this section of the library and view contentsراځی چی زده کړو! / لیکوال عبدالرسول قدیری، احمد جاوید پایا ؛ ژباړن سلطان احمد زی.
open this section of the library and view contentsراډیویي ژورنالیزم / لیکوال ارشد علی ژباړن امیرجان وحید احمدزی.
open this section of the library and view contentsراډیویی پروګرامونه / لیکوال Ralph Milton ؛ ژباړه او اقتباس محمد عیسی ستانکزی.
open this section of the library and view contentsرای دهی باهم : چرا انتخابات سال 1388 افغانستان یک فاجعه بود و (نبود) / نوها کوبرن و انا لارسن.
open this section of the library and view contentsرایحه آزادی : دو ماهه : مجله علمی، فرهنگی، و اجتماعی / نشریه مؤسسه حکمت و شکوفایی.
open this section of the library and view contentsربنا : منتخبی از دعاهای قرآن و منابع اسلامی.
open this section of the library and view contentsرجال سیاسی افغانستان / تهیه و ترتیب احمد منیب.
open this section of the library and view contentsرحمان بابا : تاریخې، علمې او ادبې جاج / لیکونکی دوست محمد خان کامل مومند ؛ ترتیب او تدوین محمد زبیر حسرت.
open this section of the library and view contentsرحماني لید توګه : (د شرقي فرهنګ په رڼا کې) / لیکنه او څیړنه محمد اکبر کرګر.
open this section of the library and view contentsرحمانې خم / لیکوال حبیب الله رفیع.
open this section of the library and view contentsرحیمی نیلاب.زنان مشهور در تاریخ افغانستان / محقق ونویسنده نیلاب رحیمی.
open this section of the library and view contentsرخنه ها در حسابدهی مساعدت ها : مطالعه وضعیت مالی برنامه همبستگی ملی / گروپ آگاهی اقتصادی وتحلیل بودجه.
open this section of the library and view contentsرد پا = دپښو پل.
open this section of the library and view contentsرد پا.
open this section of the library and view contentsردشبهات درمورد جهاد / نوشته عبدالودود ثاقب.
open this section of the library and view contentsردهBP : اسلام (علوم دینی اسلام در نظام دره بندی کتابخانه کنگره) / تنظیم و تدوین احمد طاهری عراقی.
open this section of the library and view contentsردپای فرعون : رابطه ایران در ترور احمد شاه مسعود / رزاق مامون.
open this section of the library and view contentsرسالت دانشجویان مسلمان در اعمار عالم اسلام : الامام ابوالاعلی المودودی.
open this section of the library and view contentsرسالت فرهنگ : مجموعۀ سخنرانی ها، نوشته ها و مقالات دکتور شمس الحق آریان فر / مؤلف شمس الحق آریان فر.
open this section of the library and view contentsرساله تصویری آموزشی برای زنان مالدار = Pictirail Training Mamual for Women.
open this section of the library and view contentsرساله در تحقیق احوال وزندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی با 15 گراور و 1 شجره / به خامه بدیع الزمان فروزنفر.
open this section of the library and view contentsرساله سیر نفس فخرالدین رازی وسیر العباد الی المعاد حکیم سنائی غزنوی / به تصحیح ومقدمه مایل هروی.
open this section of the library and view contentsرساله مزارات هرات (شامل سه حصه) / به تصحیح، مقابل، حواشی وتعلیقات فکری سلجوقی، به تصحیح، مقابله، حواشی وتعلیقات مجدد ملک دینی.
open this section of the library and view contentsرساله مزارات هرات / به تصحیح حواشی وتعلیقات فکری سلجوقی.
open this section of the library and view contentsرساله منشاث نور الدین عبدالرحمن جامی / مصحح عبدالعلی نور احراری.
open this section of the library and view contentsرساله ناجیه / عبدالرحمن خان ؛ با هتمام عبدالرزاق دهلوی.
open this section of the library and view contentsرساله های خط مجنون رفیقی هروی / به کوشش رضا مایل.
open this section of the library and view contentsرساله هفت رکن دین در عبادات اهل یقین / نویسنده امیر حسین شاه خلیلی.
open this section of the library and view contentsرسانه ها : آزادی و مسئولیت : دورنمای صلح و انکشاف / ویراستار عمر صدر و صفیه رحیم.
open this section of the library and view contentsرسانه ها و مسئولیت های دینی : (مجموعه مقالات) / به اهتمام حسینی مدنی.
open this section of the library and view contentsرسانه ها، جهانی شدن فرهنگ و افغانستان / نویسنده احمد ارشاد خطیبی ؛ طراحی و برگ آرایی عبدالرحیم یزدان پناه.
open this section of the library and view contentsرسانه های افغان بعد از گذشت سه سال : رسانه ها ومنابع معلوماتی دیگر در جامعه افغانستان : = افغان رسنی په دری وروستیو کلو کی : رسنی او نوری معلوماتی زیرمی دافغانستان په ټولنه کی :
open this section of the library and view contentsرسانه و انتخابات : نقش رسانه ها در تأمین نظام مردمی / جمیله عمر.
open this section of the library and view contentsرسانه وحقوق : آزادی بیان وتخطی های رسانه ای / جمیله عمر.
open this section of the library and view contentsرستاخیز قندهار و فروپاشی دولت صفویه ایران / نویسنده اعظم سیستانی.