"-1 19-= = = W-A A A f-A j A j-A p A p-A s A s-A w A w-AR ARM-Ad Add-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Arc-As Asi-At At -B Ba Bas-Be Bey-Br Bre-Bu Bui-C Ca Cau-Ch Chi-Cl Cli-Co Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cus-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Dr Dra-E Ea-Ed Edu-Em Emp-Er Erz-Ev Eva-F FA-Fe Fed-Fi Fiv-Fo Fou-Fr Fro-G Ge-Gh Gha-Gr Gre-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kat-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Lis-Lo Log-M Ma Map-Me Mea-Mi Mic-Min Min-Mo Moe-Mu Mus-N NS-Na Nat Nat-Ne Neo-No Nom-Nu O Op-Or Orp-P Pa Pas-Pe Per-Po Pol-Pop Pop-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rol-S Sa-Se Sec-Sem Sem-Si Sil-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sul-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UN-Ub Ubi-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Wel-Wi Wil-Wo Wom-Y Ye-[ [C-[M [Mi-[R [Re-[ب [بو-[ق [قر-a an-К Н-آ آر-آم آمو-آی آین-ا اح-اد ادا-ار ارز-از از -اس اسا-اسل اسل-اش اشع-اط اع-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ان انا-اند انر-انگ انی-ای اید-ب با-بخ بخت-بر برر-بس بسو-به به -بی بیا-ت تا تار تار-تب تبج-تح تحل-تر تره-تع تعل-تل تلو-تو توف-ج جا-جغ جغر-جن جنګ-جو جوا-ح حش-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطر-خو خوژ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکل-دی دین-ر را راپ-رس رسن-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زب-زم زمی-زن زند-س سا-ست ستو-سر سرو-سم سمی-سپ سپی-سی سیر-ش شا-شص شع-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عر-عل علی-غ غر-ف فر فره-فش فشر-فه فهم-ق قد-قص قصه-ل لا-لو لوغ-م ما-مب مبا-مج مجل-مجم مجم-مخ مخد-مر مرو-مس مسو-مع معا-مف مفا-مل ملی-مو موت-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نم نما-نو نړ-نگ نگا-ه هر-هن هند-و وا-وض وضع-وی ویر-پ پا-پر پرن-پش پشت-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیښ پیک-چ چر-ډ ډی-ښ ښک-ک کا-کت کتی-کل کلی-کن کنگ-کی کیم-گ گر-گز گزی-گو گول-ی یو-‏ ‏غ-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsزندگی نو : قصه تصویری / .
open this section of the library and view contentsزندگی نوین / تالیف نظر زاده.
open this section of the library and view contentsزندگی، فن و اندیشۀ مولوی خالص / نویسنده غزیزالله دین محمد ؛ مترجم مجیب الرحمن امیری.
open this section of the library and view contentsزندگینامه جناب شاه ولی الله محدث دهلوی : با مطالعه وبررسی اندیشه قرآنی ایشان / نوشته محمد مسعود عالمی قاسمی ؛ ترجمه عبدالله خاموش هروی.
open this section of the library and view contentsزندگینامه جناب شاه ولی الله محدث دهلوی با مطالعه و بررسی اندیشه قرآنی / نوشته محمد مسعود عالم قاسمی ؛ ترجمه عبدالله خاموش هروی.
open this section of the library and view contentsزندگینامه مختصر سناتوران شورای ملی افغانستان مهتممین انعام الله منعم وفریده عزیزی.
open this section of the library and view contentsزنځیری یا خط نامه دخوشحال خان خټک ایجاد / خوشحال خان خټک ؛ استنتاج او سپړنه دحبیب الله رفیع.
open this section of the library and view contentsزنگوله زنان گذشت باران سیری در شعر معاصر تاجیکستان / مجیب مهرداد، بهروز ذبیح الله ؛ طراحی و برگ آرایی روح الامین امینی ؛ ویرایش فهیم رسا.
open this section of the library and view contentsزنی با حریر آبی در طبقۀ هفتم : کزینۀ داستان / سکینه محمد.
open this section of the library and view contentsزه : دویمه شعري تولګه / شاعر هجرت الله اختیار.
open this section of the library and view contentsزه بدلمنې نه یم : (ناول) / ژباړن صالح محمد صالح.
open this section of the library and view contentsزه دچالور نه یم : ناول / لیکوال عنایت الله ؛ ژباړن مبارکشاه داودزی.
open this section of the library and view contentsزه لیونی ښه یمه تورو غرو کې / لیکوال عمران (خزان) شینواری.
open this section of the library and view contentsزهر نشه / زبیده سلطانه ؛ مترجم محمد فرید بزگر.
open this section of the library and view contentsزهرا وابراهیم در راه مکتب : از خطرات ماین آگاه شوید تا قربانی آن نگردید / پروگرام آگاهی از خطرات ماین کمیته بین المللی صلیب سرخ وجمعیت هلال احمر افغانی.
open this section of the library and view contentsزهره / ویناوال محمد صدیق پسرلی.
open this section of the library and view contentsزهرو گل : مصوره کیسه / .
open this section of the library and view contentsزوال پشتونها در افغانستان / انوارالحق احدی ؛ برگردان از انگلیسی به فارسی سید اکبر زیوری.
open this section of the library and view contentsزولني / سید صابر شاه صابر.
open this section of the library and view contentsزولوجی غیر فقاریه / مؤلفان احمد شاه جلال، عبدالسلام قادروف.
open this section of the library and view contentsزکات اسهام، اوراق بهادار و پول کاغذی / مؤلف صالح بن غانم سدلان ؛ ترجمه عبدالواحد نهضت فراهی.
open this section of the library and view contentsزیر آسمان کابل : یادداشتهای روزانه / به کوشش محمد حسین فیاض.
open this section of the library and view contentsزیری : اونیزه / دافغانستان دعلومو اکاډمی.
open this section of the library and view contentsزیری : میاشتنی خپرونه.
open this section of the library and view contentsزینه = Zeena magazine : علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی / مجمع فرهنگی نارنج.
open this section of the library and view contentsزیور نایاب : دفتر اشعار : به منظور قدردانی از مقام والای مادر و گرامی داشت از شخصیت ارجمند معلم/ شاعر عبدالحق مقیم.
open this section of the library and view contentsزیږون / لیکوال جیوفري چمبرلین ؛ ژباړونکې مریم ارکرم معصوم ؛ لارښود استاد عبدالروف حسان.
open this section of the library and view contentsساحل نجات / عبدالاحد عشرتی.
open this section of the library and view contentsساختار خانواده وحقوق خانواده درافغانستان راپور هیئت بازیابی حقایق در افغانستان / ماکس پلانک انستیتیوت.
open this section of the library and view contentsساختار طبیعی هزاره جات / حسین نایل.
open this section of the library and view contentsساختار وتاویل متن / بابک احمدی.
open this section of the library and view contentsساختمان / ارگان نشراتی وزارت فواید عامه.
open this section of the library and view contentsساختمان و اداره سلطنت غزنویان / مؤلف کلیفورد ادموند بوسورت ؛ ترجمه سرور همایون.
open this section of the library and view contentsساختمانهای معماری وهنر تزئینی برجسته تپه شتر هده ناگارهارای قدیم / مولف نظرمحمد عزیزی.
open this section of the library and view contentsساختمانی.
open this section of the library and view contentsساز و آواز در افغاستان / مؤلف عنایت الله شهرانی ؛ اهتمام حامد یوسف نظری و حمید الله شهرانی.
open this section of the library and view contentsسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران.
open this section of the library and view contentsسازمان ملل متحد.
open this section of the library and view contentsسازمان های بین المللی / رضا موسی زاده.
open this section of the library and view contentsسازمان های جوانان جهان / موسسه نشراتی آژانس مطبوعاتی نووستی.
open this section of the library and view contentsسازمان های مالی و پولی بین المللی / سید مسعود.
open this section of the library and view contentsسازمان وحدت افریقا : 20 سال مبارزه برای وحدت وآزادی افریقا / نویسنده یوری زور اولیف ؛ مترجم غلام محمد سخنیار.
open this section of the library and view contentsسازمانها ی تعاونی توسعه روستایی : جنبه های سازمانی ومدیریتی / نویسنده یوهانس کوهن ؛ مترجم مهرداد نغزگوی کهن ؛ ویراستار محتوایی وادبی علیرضا خرمانی.
open this section of the library and view contentsسازونه اوازونه : (د امیر غلام صادق نوښاری فلمي او اولسي شاعري) / لیکوال صادق نوښاری ؛ ترتیب محمد زبیر حسرت.
open this section of the library and view contentsساغر : مجموعهء غزل ها و ترانه ها / تالیف شیرشاه یوسفزی شهاب.
open this section of the library and view contentsسافت ویر ودیتابیس جستجوی قوانین افغانستان / پیشکش کننده گان سید بصیرعلی وسید فرهاد هاشمی.
open this section of the library and view contentsسال های دشوار : گزینۀ مقالات داکتر رنگین دادفر سپنتا / نویسنده داکتر رنگین دادفر سپنتا / به کوشش منیژه باختری.
open this section of the library and view contentsسالم زړه : د ژوندانه د ادامی لامل ګرځی / لیکوال سیمون جوزف ؛ ژباړن اسدالله حسامی.
open this section of the library and view contentsسالنامه / ریاست عمومی مستقل مبارزه علیه ارتشاء وفساد اداری.
open this section of the library and view contentsسالنامه احصائیوی / اداره مرکز احصائیه.