"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bok-Bu Bui-C Ca Cas-Ch Cha-Ci Civ-Co Com Com-Con Con-Cor Cor-Cov Cov-D DE-De Dec-Der Der-Di Die-Dis Dis-Do Dr-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Enz-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goo-Gu Gui-H Ha-Hi Hig-Ho Hou-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Ini-Int Int-Inv Inv-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Lay Lay-Le Lei-Li Lin-Lo Loc-M MR-Ma Man-Mat Maw-Me Mer-Mi Mil-Mo Mod-Mou Mov-N NG-Na Nat Nat Ne New-No Not-O On-Op Opi-Ow Ox-P Pa-Pe Pea-Pet Ph-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Res Res-Ri Ro-S SM-Sc Sco-Se Sei-Sh Shi-So Soc-Sou Sou-St Sta-Str Str-Su Sub-Sup Sup-T Ta-Te Tea-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Thr Thr-To Tow-Tr Tra-Tro Tro-U UN-Uc Um-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Weg-Wh Why-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[J [Jo-[P [Pr-[ا [اف-[ر [ره-[ک [کت-А Аф-آ آذ-آغ آغا-آو آوا-ا اث-اخ اخت-اد ادب-ار ارک-اس اسا-است است-اسل اسل-اص اصو-اف افس-افغ افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ام اما-ان انت-انر انس-انی انی-ای اید-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بی بیک-ت تا تار تار-تح تحق-تر ترب-تع تعا-تف تفس-تو توح-تی تیو-ج جر-جم جمع-جن جنگ-ح حج-حق حق -حقو حقو-خ خا-خج خد-خل خلا-خی خیا-د د د ا-د ب د ب-د ح د ح-د ر د ر-د ش د ش-د ق د ل-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا دار-داف داف داف-دای دای-دح دحض-در در -درح درح-دری درې-دس دسپ-دف دفه-دم دمل-دن دنړ-دو دوز-دپ دپښ-دک دکا-دی دیم-ر را راه-رس رسا-رن رنگ-ره رهن رهن-رو روز-رژ رښ-ز زم-زن زنا-زو زول-س سا-سخ سخن-سر سری-سه سهم-سی سیا-سیس سیس-ش شا-شع شعر-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عد-عل علم-غ غا-غچ ف فر فره-فق فقه-ق قا-قر قره-قم قما-ل لش-لو لوی-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مد-مر مرو-مس مسی-مع معا-مغ مغل-مل ملی-مو موا-موږ موږ-ن نا-نث نج-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نک نکت-نی نیم-ه هز-هن هنر-و وت-وض وضع-وی ویژ-پ پا-پر پره-پش پشي-په په په په -پټ پژ-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چپ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کور-ګ ګو-گ گز-گف گفت-ی یا-یو یون-‏ ‏ن-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsرښتنی جگړن : شهید جگړن شمشیر خان درویش او دافغانستان دځمکنی اوردو نور سر ښیندونکی شهیدان / لیکنه میر احمد اکسیر.
open this section of the library and view contentsرڹا : در گستره های حقوقی، فرهنگی، سیاسی واجتماعی / انجمن آزاد نویسنده گان بلخ.Rana=
open this section of the library and view contentsرڹا اودفاع : یا دافغانستان دنفوسو تاریخ اوروانو پیښو په باب لیکنی / لیکونکی اوتنظیمونکی محمد حسن کاکړ ؛ مهتمم شیرگل اوستا.
open this section of the library and view contentsرڼا / وزارت انکشاف دهات.
open this section of the library and view contentsرڼا : درې میاشتنۍ ادبي خپرونه / د امتیاز خاوند رڼا ادبي کلتوري ټولنه.
open this section of the library and view contentsرڼا : ناول / لیکوال نصیر احمد احمدی.
open this section of the library and view contentsرڼا : کندهار : دکندهار دښوونی اوروزنی ریاست دکلتوری مدیریت اړوند خپرونه.
open this section of the library and view contentsرڼا = Rana / د رڼا مرکز علمي، کولتوري دوه میاشتنۍ خپرونه.
open this section of the library and view contentsریاست احصائیه، بازاریابی واقتصاد.
open this section of the library and view contentsریاست عمومی مستقل مبارزه علیه ارتشاء وفساد اداری.
open this section of the library and view contentsریاض الالواح : کشتمل بر کتیبه های قبور و ابنیه غزنه / تالیف و خط شیخ محمد رضا.
open this section of the library and view contentsریاضی عمومی : جلددوم / مولف محمد انور غوری.
open this section of the library and view contentsریحانه : فصلنامه فرهنگی وپژوهشی / مر کز امور مشارکت زنان.
open this section of the library and view contentsریشته های تاریخی و فرهنگی نورستان در داستان کهن : بلورستانی سده های میانه / مولف سمیع الله (تازه) ; مهتمم عنایت الله نصرتی.
open this section of the library and view contentsریشه های بحران سیاسی افغانستان / نویسنده محمد اکرام اندیشمند.
open this section of the library and view contentsریموت سنسنگ در جغرافیه ومحیط زیست = Remote sensing in geography and environment trough satellite images.
open this section of the library and view contentsزاده گاه و تمدن آریایی ها تا سلسله ی پیشدادیان و کیانیان / پژوهش محمد عیسی سهیل.
open this section of the library and view contentsزاره عاشقانه : قصه د نیاز شهزاده او بی بی شاهلال / تصنیف : تاج محمد مهمند.
open this section of the library and view contentsزاهد-سپوږمي / ليکوال علي محمد منګل ؛ مهتمم عبدالطیف احمدی.
open this section of the library and view contentsزاړه او نوی پرهرونه / مُصنف او ناشر عبدالغفور ناشاد.
open this section of the library and view contentsزاړه طرزونه نوی سندری : د مینی او د ښګلا سندری / مصنف : جاوید قبال افکار.
open this section of the library and view contentsزبان : درٱمدی بر مطالعه سخن گفتن / ادوارد ساپیر ؛ ترجمه علی محمد خق شناس.
open this section of the library and view contentsزبان حیوانات وزبان نامرعی : حصه اول / مولف خلیل الله عبقر حسان.
open this section of the library and view contentsزبان دری، فارسی میانه، فارسی باستان / نویسنده خلیل الله اورمړ.
open this section of the library and view contentsزبان دوهزار ساله افغانستان یا مادر زبان دری (تحلیل کتیبه سرخ کوتل بغلان / تالیف عبدالحی حبیبی.
open this section of the library and view contentsزبان شناسی و زبان فارسی / پرویز نایل خانلری.
open this section of the library and view contentsزبان فارسی : وروش تدریس نوین وموثر ٱن / مولف محمد حیدر ژوبل.
open this section of the library and view contentsزبان های داردیک ونورستانی / مولف جای یوسفنه ایدلمان ؛ مترجم جان محمد نورستانی ؛ مهتمم فهیمه صافی.
open this section of the library and view contentsزبان و فرهنگ بلوچهای افغانستان : مجموعه مقالات سمپوزیم / مهتمم عبدالستار پردلی.
open this section of the library and view contentsزبان وادبیات فارسی عمومی : برگزیده متوان ادبی طی پانزده فصل، شیوه نگارش فارسی، مباحث دستور و زبان شناسی / مولفان حسن ذوالفقاری؛ غلام رضا عمرانی؛ فریده کریمی راد.
open this section of the library and view contentsزبان، تفکر وشناخت در روندتکامل اجتماعی / آثار موریس، کونفورت ... ؛ برگردان وویرایش فیروز شیروانلو.
open this section of the library and view contentsزبانشناسی نظری : پیدایش وتکوین دستور زایشی / محمد دبیر مقدم.
open this section of the library and view contentsزبانه های برج خاکستر : گزینه شعر امروز هرات / به کوشش بهاء الدین بهاء تیموری ؛ طرح پشتی محمد توفیق رحمانی ؛ خطاطی نجیب الله انوری.
open this section of the library and view contentsزبانهای پامیری / مولف ت.ن. پاخالینه ؛ مترجم ماهگل سلیمان دوست ؛ مهتمم فهیمه ابدالی.
open this section of the library and view contentsزخم شب : داستان بلند گل های سیاه / نویسنده عباس آرمان.
open this section of the library and view contentsزخم پټی / تصنیف : جمال شاعر دسنګر.
open this section of the library and view contentsزراعت آبی / تحت نظر س. حسینی.
open this section of the library and view contentsزراعت و مالداری در حال انکشاف : (فشردۀ از اجراات وزارت وزراعت و مالداری) جوزا 1381-1382/ ریاست نشرات و آموزش زراعتی، وزارت زراعت و مالداری.
open this section of the library and view contentsزردی پاهار / بشیر احمد دوست.
open this section of the library and view contentsزریني مرغلري / لیکوال فضل محمد پنهان.
open this section of the library and view contentsزعفران : طلای سرخ افغانستان = Saffron : the red gold of Afghanistan / داکار.
open this section of the library and view contentsزلزله / رزاق مامون.
open this section of the library and view contentsزلزلی ته دچمتوالی اودهغی داغیزو دکمښت دپلان لپاره داسانتیا برابرونکو لارښود / ترتیبونکی په افغانستان کی دطبیعی مصیبتونوپه هکله خبرتیا اودهغوی داغیزودکمولولپاره محلی پروګرام، دیونیچا او یوناما په مالی مرسته.
open this section of the library and view contentsزلمۍ سندري / شاعر هارون حکیمي.
open this section of the library and view contentsزما ترانې : د فغانستان په زړه د پکتیا د اریوب ځاځیو په دروکې / لیکوال سید محمد کارگر.
open this section of the library and view contentsزما د ژوند خواږه له تا سره دي / ویناوال عبدالوهاب څاروان.
open this section of the library and view contentsزما دغرونو پناه یاره : ناول / لیکوال زهره روحانی ؛ ژباړن ذبیح الله احساس.
open this section of the library and view contentsزما دملگرو سره ووینی : یو تصویری کتاب چه دبین المللی پوهی دزیاتولو لپاره دامن دکال دنمانزنی په موقعه چاپ کړی شو / دایشیا او بحر الاکاهل دثقافت مرکز.
open this section of the library and view contentsزما غاړه او ستا پړی / لیکوال خسرو اپریدی.
open this section of the library and view contentsزما غوره لیکنې / لیکوال محمد حسن کاکړ