"-1 19-= = = W-A A A g-A l A l-A p A p-A s A s-AC ACB-Ab Abr-Ad Adv-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Aj Ajm-Am Ame-An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-As Asi-Ass Ass-B Ba Bas-Be Bey-Bo Br-Bu Bui-C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coh-Com Com-Con Con-Coo Cop-Cov Cov-D DF-De Dec-Det Det-Di Dir-Do Doi-Dr Dru-E Ed-El Ele-En Enh-Et Etn-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ge Get-Gr Gra-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Inv-Is Is -Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Liv-Lo Los-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nas-Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O On-Op Opp-P PR-Pa Par-Pe Peo-Pl Pla-Po Pol-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Ro Roa-S SM-Se Sec-Sem Sem-Si Sim-So Soi-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sum-Sy Syr-T Ta-Te Tes-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The Thi-To Tow-Tr Tra-Tré Tré-U UN-Un Und-Uns Unt-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wo Wor-[ [A-[H [I-[P [Pa-[ا [اع-[د [دی-[ک [کت-Г Д-آ آر-آل آم-آی آی -ا اح-اخ اخل-ار ارت-از از -اس اسا-اسل اسل-اسک اسی-اط اطل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ام امی-ان اند-انگ انگ-اگ ای-ب با-بح بحر-بر برر-بز بزم-به به -بی بی -ت تا تار تار-تال تام-تح تحل-تر ترق-تع تعل-تل تلا-تو توض-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطا-خو خوږ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د و-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دام دام-دب دبش-دخ دخو-در در -درس درف-دس دست-دش دشه-دل دلن-دم دمو-ده دهی-دپ دپا-دچ دچی-دک دکو-دی دیو-ر را رای-رف رفا-ره رهن رهن-رو روح-روی روی-ز زع-زن زنا-زه زهر-س سا-سخ سخن-سط سع-سو سوا-سی سیا-سیم سیم-ش شب-شل شل -شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عق-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فق-ق قا-قر قرش-قم قما-ل لغ-لو لوی-م ما-مب مبص-مج مجم-مح محب-مر مرا-مس مسئ-مص مصر-مع معر-مق مل-من منش-مو مول-می مین-ن نب-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نگ نگا-ه هد-هل هلت-هی هیر-و ور-ول ولد-ټ ټو-پ پر پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چگ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کل کلن-کن کنف-کو کوچ-گ گد-گز گزا-گن گنج-ی یا-‏ ‏ -“ “A-‭
open this section of the library and view contentsلغات عامیانه فارسی افغانستان / مولف عبدالله افغانی نویس.
open this section of the library and view contentsلغت نامه / علی اکبر دهخدا ؛ زیر نظر محمد معین وسید جعفر شهیدی.
open this section of the library and view contentsلغت نامه پشتو به دری / ترتیب کننده نجیبه مجروح.
open this section of the library and view contentsلغتنامۀ تحفة الاحباب / تألیف حافظ سلطانعلی اوبهی ؛ با مقدمه تصحیح و تحشیۀ حسین فرمند.
open this section of the library and view contentsلمر / اطلاعات وکلتور.
open this section of the library and view contentsلمر : ټولنیزه، سیاسي، کلتوري او معلوماتی مجله.
open this section of the library and view contentsلمر، شپه او ګل / ویناوال محمد اکبر اکبر.
open this section of the library and view contentsلمړی مشر دمرکی دپښتو / عبدالواسع قندهاری.
open this section of the library and view contentsلمړی کتاب دپښتو (1) یعنی کتاب اول افغانی : برای تعلیم طلبه مدرسه حبیبیه ارالسلطنه کابل وباقی مدارس دولته علیه افغانیه مقررشده / مولف صالح محمد.
open this section of the library and view contentsلنډکی پښتو / محمد ګل خان مومند.
open this section of the library and view contentsلنډکۍ : د ولسي ادب په هینداره کې / لیکوال محمد عارف غروال.
open this section of the library and view contentsلنډی کیسی به څنګه لیکو / لیکوال حسین القبانی ؛ ژباړن اجمل پسرلی.
open this section of the library and view contentsلنډیز 2000 کال دټولو لپاره دښوونی او روزنی کال : افغانستان / یونسکو، دملګرو ملتونو تعلیمی علمی او کلتوری موسسه.
open this section of the library and view contentsله 2001 څخه تر 2005م پوری دافغانستان سره دبیا جوړونی او بشری مرستی دډنمارک، ایلند، هالنډ، سویډن او انگلستان هیوادونو لخوا : یوه ډکه ارزونه درپوټ لنډیز / دډنمارک دبهرنیو چارو وزارت ډانیډا، دکریستان میکلسن انسټیټیوټ (مخکښه اداره)، دکوپن هاگن مشورتی ټولنه او جرمنی دپرمختیا دمشاورینو ټولنه.
open this section of the library and view contentsله افغانستانه د مسلکی کادرونو دفرار عوامل / محمد اسمعیل یون.
open this section of the library and view contentsله امنیت څخه د افغانانو درک : د نا امنیو د پاې ته رسیدو لپاره له بیوزلې سره مبارز وکړۍ / په افغانستان کې د پاملرنې دفتر، دافغانستان لپاره د سویډن کمیټه.
open this section of the library and view contentsله بېلا بېلو هيوادنو سره د امریکا امنیتِ تړونونه : او د افغانستان له شرایطو سره یې پرتلیزه—تحلیلی څیړنه / اهتمام او ژباړه عبدالرحمن حبیب زی.
open this section of the library and view contentsله حجرې ترپنجرې د ګوانتانامو ترخې خاطرې / لیکوال عبدالنصیر منصور.
open this section of the library and view contentsله سباوون څخه مخکې تر ټولو تیاره ساعت؟ : د افغانستان ملې پولیسو کې د ښځو د وضیعت مطالعه ۲۰۰۹ / تونیتا مٌری.
open this section of the library and view contentsله سروبی تر اسماره : دهندوکش دتهذیب یوه پاڼه / لیکوال احمد علی کهزاد ؛ ژباړه عبدالقیوم مشوانی.
open this section of the library and view contentsله ماښامه تر ماښامه : د شعرونو مجموعه / شاعر پیرمحمد کاروان.
open this section of the library and view contentsله نا هیلۍ نه تر هیلو پورې : له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنیدونکو ځوانو افغانانو د تجربو د انتقال / ممیکو سایتو.
open this section of the library and view contentsله نرګسه تر نرګسه : د پیرمحمد کاروان د لنډو کیسو لومړۍ مجموعه / لیکوال پيرمحمد کاروان.
open this section of the library and view contentsله يهودوسره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غزاګانی : بحث اوڅیړنه دواقعیتواو حقیقتونوپه هنداره کی : اسلامی، علمی، فرهنګی ویښتانه په لور
open this section of the library and view contentsله کندهار تر اټکه (د پښتو په کلاسیک ادب کي د لوېدیځي لهجې څرک) / څېړنه محمد معصوم هوتک.
open this section of the library and view contentsله کوره تیښتی پیښو ته کتنه / ترجمه کونکی رازقی.
open this section of the library and view contentsله کوچنیو شیانو نه یادونه : د متحده ایالاتو او افغانستان د اړیکو لومړني کلونه.
open this section of the library and view contentsلوائیح مدارس ثانوی (متوسطه ولیسه) / امارت اسلامی افغانستان، وزارت معارف، ریاست تدریسات ثانوی.
open this section of the library and view contentsلوبه = Loba magazine : میاشتنۍ خپلواکه خپرونه / مؤسس او د امتیاز خاوند زراب زهیر.
open this section of the library and view contentsلودی پښتانه / دعبدالشکور رشاد تالیف.
open this section of the library and view contentsلوغړن زړه / مصنف فردوس شاه زخمی خټک.
open this section of the library and view contentsلولپه پیغله / لیکوال عبدالشکور رشاد.
open this section of the library and view contentsلومړنی پوهنتونی پښتو پښویه (ګرامر) : غږ پوهه، اواز پوهه، ګړپوهه، غونډله پوهه / مجاور احمد زیار.
open this section of the library and view contentsلومړنیو ننګونو پیژندنه : لنډ اجرائیوي رپوټ : په افغانستان کې د معلولیت ملي سروې 2005 م کال / مولفین ژان فرانسوس تراني، پارول پخشي ؛ اهتمام سمیع الحق سمیع.
open this section of the library and view contentsلومړنۍ مرستي / فریده حود
open this section of the library and view contentsلوپټه / دصفیه صدیقی د شعرونو مجموعه.
open this section of the library and view contentsلوپټه : خپلواکه، ادبی، علمی، کلتوري، تولنیزه مهالنی خپرونه.
open this section of the library and view contentsلوړ خیالونه او ژور فکرونه / لیکوال ګل پاچا الفت.
open this section of the library and view contentsلوړی او ځوری په غزل کی / ګل زرک ځدراڼ.
open this section of the library and view contentsلوی اتل احمد شاه ابدالي / لیکوال محمد شفیق مشفق.
open this section of the library and view contentsلوی احمد شاه بابا اوڅلور انده / لیکوالان عبدالحی حبیبی ... .
open this section of the library and view contentsلوی څارنوالی : ساختار تشکیلات وظایف ومسولیت های لوی څارنوالي / دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
open this section of the library and view contentsلویدیځ ته څو رڼې رڼې خبرې / لیکوال سید ابوالحسن ندوی ؛ ژباړن جمال الدین عرفان.
open this section of the library and view contentsلویه جرګه اودمیثاق خون په مضمون اودثابت صاحب په رساله وضاحت / غلام نبی چکنوری.
open this section of the library and view contentsلویه جرګه اولوي پريکړي / محمد اکبر کرګر.
open this section of the library and view contentsلویه جرگه : اسناد، فیصله ها، بیانیه ها / جمهوری دموکراتیک افغانستان.
open this section of the library and view contentsلویه جرگه : دتاریخ، حقوقو، قانون، عمل، وگړو او اولس په هنداره کی / لیکوال حبیب الله رفیع.
open this section of the library and view contentsلویه جرگه اضطراری مردم افغانستان : جون 11-19، 2001، کابل افغانستان /
open this section of the library and view contentsلویه جرگه اضطراری مردم افغانستان : جون 12-19، 2002، کابل افغانستان /
open this section of the library and view contentsلویه جرگه قانون اساسی / آی دبلیو پی آر.