"-1 14-= = = W-A A A f-A h A j-A p A p-A s A s-A v A v-AR ARE-Ac Ad-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ai Aid-Al Alt-An An -Ana Anc-Ann Ann-Ant Ant-Ar Arg-As Ass-Av Ay-B Ba-Be Bef-Bi Bil-Br Bri-Bu C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coi-Com Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cy-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Do Dow-E Ea-Ed Edu-Em Eme-Ep Epi-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ga-Ge Geo-Go Gov-Gu Gui-H He-Hi His-Ho How-Hu Hum-I IS-In In -Ind Ind-Ins Ins-Int Int-Ir Ira-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ki Kit-L La Lan-Law Law-Le Lea-Les Les-Li Liv-Lo Lov-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nar-Nat Nat Nat-Ne New-No Nor-O Of-Op Opi-Ov Ove-P Pa Pe Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Prä-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rom-S Sa-Se Sec-Sel Sem-Si Sig-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sui-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Ti Tip-Tr Tra Tre-Tu Tur-U US-Un Und-Ur Urb-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wit-Wo Wor-[ [A-[D [Dr-[P [Pa-[U [Un-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آب-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازد-اس است-اسل اسل-اش اص-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الی-ان انا-اند اند-انگ انگ-ای ایا-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بڼګ-بې بېړ-ت تا تار تار-تح تحل-تر ترت-تع تعد-تف تق-تو تور-ث ثب-ج جر-جم جمه-جه جها-ح حد-حق حقد-حل حل -خ خا-خر خرو-خو خود-د د د ا د ا-د ج د ج-د د د د-د س د س-د ف د ف-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکس-دی دین-ر را راپ-رس رست-ره رهن رهن رهن-رو روس-ری ریم-ز زم-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرم-سل سلا-سو سوی-سی سیب-سیم سیم-ش شر-شن شنا-شگ شی-ص صد-ط طب-ع عا-عق عقی-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فعا-ق قا-قر قرا-قط قق-ل لر-لو لوړ-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مخف-مر مرو-مش مشا-مع معا-مف مفص-مل من-مو موت-مک مکا-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقض-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم همس-و و،-وز وزی-ون وه-پ پا-پر پرخ-پرو پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څن-چ چه-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کوش-ګ ګډ-گ گز-گل گل -ی یا-یک یک -‏ ‏‏-‭
open this section of the library and view contentsققنوس : مجموعه شعر / رضا مایل هروی.
open this section of the library and view contentsقلب خاموش افغانستان / نویسنده بابه جان سیغانی.
open this section of the library and view contentsقلب خونچکان : مجموعۀ داستان های کوتاه / نوشته محمد هاشم انور ؛ رسم پشتی از قدرت الله چرخی.
open this section of the library and view contentsقلعت غزنین : اسمای اصلی برخی از مواضع باستانی ترمیمات اماکن مقدس و تاریخی حکایاتی از گذشته گان / تتبع و نگارش عبدالاحد ستاک سروری.
open this section of the library and view contentsقلم : دوه میاشتنۍ خپرونه / د افغانستان د جهادي څیړنو مرکز.
open this section of the library and view contentsقلندر نامه : (ریزه نگاری ها) / ره نورد زریاب.
open this section of the library and view contentsقم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم، مرکز انتشارات، 1376.
open this section of the library and view contentsقمار باز : (رومان) / لیکوال فیودور میخائیلوویچ داستایوفسکی ؛ ژباړن لطیف بهاند.
open this section of the library and view contentsقمار صلح طنز دانی قرچه / چینده گر شبیر احمد ؛ طرح پشتی چکیده ء مغز سرگردان ؛ رنگمال یتیم بچه روز گم.
open this section of the library and view contentsقهرمانی از تبار آزادگان : مروری بر زندگینامه قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود (رح).
open this section of the library and view contentsقواعد ادبیه : مطابق پروغرام رشدیه سوم / بتحریر هاشم شایق، عبدالله، صلاح الدین سلجوقی ؛ وتصویب علی محمد خان.
open this section of the library and view contentsقواعد افتاء / مولف: عبدالعال احمد عطوه، متوجم: شاه محمود خرد.
open this section of the library and view contentsقواعد القرآن منظوم / محمد عظیم عظیمی ؛ مقدمه عبدالله بختانی خدمتگار ؛ به کوشش واحدی.
open this section of the library and view contentsقواعد حد اقل معیاری ملل متحد برای رفتار با زندانیان = له بندیانو سره دچلند لپاره دملګرو ملتونو حد اقل معیاری قواعد = United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners / سازمان ملل متحد دفتر علیه مواد مخدر وجرم.
open this section of the library and view contentsقواعد عمومی عقود : حقوق مدنی / تألیف نظام الدین عبدالله.
open this section of the library and view contentsقواعد عمومی قراردادها / نویسنده عبدالحسین رسولی.
open this section of the library and view contentsقواعد فارسی / بتحریر عبدالله خان.
open this section of the library and view contentsقواعد فقه / مصطفی محقق داماد. = The rule of Islamic jurisprudence / by Mustafa Mohaghegh Damad.
open this section of the library and view contentsقواعد فهرست نویسی انگلو امریکن / انجمن کتابداران امریکا ... ؛ ترجمه رحمت الله فتاحی ؛ ویراسته اسدالله آزاد.
open this section of the library and view contentsقوانین تکامل اجتماعی در اسلام : خلاصه ی از چند کتاب / مؤلف ع. ع.
open this section of the library and view contentsقوانین ملاعمر : مجموعه قوانین وآیین نامه های طالبان در افغانستان / به کوشش محمد رضا حاج بابایی.
open this section of the library and view contentsقوس زندگی منصور حلاج / تألیف لوئی ماسینیون ؛ ترجمه عبدالغفور روان فرهادی.
open this section of the library and view contentsقوم های کهن در اسیای مرکزی وفلات ایران / تالیف رقیه بهزادی.
open this section of the library and view contentsقومندان / لیکونکی عبدالباری جهانی.
open this section of the library and view contentsقومي، نژادي او ژبني تعصبونه د افغانستان ملي وحدت اوزمکني تمامیت ته خطردی / لیکوال عبدالرسول امین.
open this section of the library and view contentsقوه عدلی وقضایی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر = Criminal Justice Task Force.
open this section of the library and view contentsقوه مقننه جدید افغانستان وکارآمد ساختن دموکراسی : گزارش آسیا شماره 116 / گروه بین المللی بحران.
open this section of the library and view contentsقوۀ فکری کودک تان را بلند ببرید : به پدران و مادران که به کودک شان می اندیشند و آنها را دوست میدارند / مؤلف گویلم رابرتس ؛ مترجم اردو ذوالفقار احمد، مترجم دری وحید احمد جلال زاده.
open this section of the library and view contentsقپقان حقیقت تجاوز شوروی بر افغانستان / نوسندگان پی یر ٱلن و دیتر کلی ; مترجم عبدالرحیم احمد پروانی.
open this section of the library and view contentsقیام حق / اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان.
open this section of the library and view contentsقیام سربداران خراسان / تالیف عبدالشکور حکم.
open this section of the library and view contentsقیام مسلمانان کابل 3 حوت 1358 / شورای ثقافتی جهاد افغانستان.
open this section of the library and view contentsقیام ملت افغان (1978-1980) / تالیف وترجمه احسان الله مایار.
open this section of the library and view contentsقیام های مردم افغانستان برضد استبداد نادر افشار : طی سالهای 30 و 40 قرن هژدهم میلادی / مولف محمد اعظم سیستانی.
open this section of the library and view contentsلائحه وظایف ریاست های معارف وطرزالعمل های تقرر وتبدیلی : روسا ومعاونان معارف ولایات وشهر کابل، مدیران، معاونان وسرمعلمان، معلمان / وزارت معارف، ریاست نشرات.
open this section of the library and view contentsلاخو له خپل ځان نه پردې یمه زه : شعری ټولګه / ویناوال اندیښمن ځاځی.
open this section of the library and view contentsلارنس : یا دافغانستان پیرکرمشاه : دیوه انگریز له نظره / لیکونکی ایډوارډ راینس راینس، ایډوارډ ؛ ژباړونکی نجیب قندهاری.
open this section of the library and view contentsلارښود په افغانستان کې د ښاروالې ادارې / تالیف وجایا سمراویرا ؛ مترجم د افغانستان د ایچ د ژباړې د خدمتونو ټولنه.
open this section of the library and view contentsلارښوونی : دمعیوبینو دبیا رغونی په پروګرام کی دکتنی څیړنی او خپل ځانی ارزیابی لپاره / دافغان معیوبینو هر اړخیز پروګرام.
open this section of the library and view contentsلاسی نجلی : دپښتو فولکلور دیوی کیسی پر بنسټ / لیکوال حبیب الله رفیع ؛ رسام نجیب الله مهرزاد.
open this section of the library and view contentsلام او ایلینو / شاعر عبدالغفور لیوال.
open this section of the library and view contentsلایق شیرعلی سرایشگر درد ملت / به کوشش شمس الحق آریان فر.
open this section of the library and view contentsلب لباب : رهنمای نویسندگان جوان / نویسنده سمرست مو ام ; مترجم عبدالحق واله.
open this section of the library and view contentsلبخند واندوه جنگ / حامد علمی.
open this section of the library and view contentsلحظه ای با اهل حق / اثر محمد یونس نگرامی.
open this section of the library and view contentsلحظۀ فاجعه : وچهار نکتۀ دیکر / نویسنده محمد فهیم دشتی.
open this section of the library and view contentsلذت ایمان / مولف: عبدالله ناصح علوان، مترجم: محمد صدیق چکری.
open this section of the library and view contentsلرغون پیژندنه په افغانستان کی / نظر محمد عزیزی ; ژباړن عبد القیوم زاهد
open this section of the library and view contentsلرغونی او اسنی کونړ / لیکوال رازقی نړیوال ؛ مهتمم محمد شاه کټوازی.
open this section of the library and view contents (2)لرغونې مېنه / لیکنه او څیړنه د مطیع الله اباسین.