"-1 19-= = = W-A A A f-A j A j-A p A p-A s A s-A w A w-AR ARM-Ad Add-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Arc-As Asi-At At -B Ba Bas-Be Bey-Br Bre-Bu Bui-C Ca Cau-Ch Chi-Cl Cli-Co Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cus-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Dr Dra-E Ea-Ed Edu-Em Emp-Er Erz-Ev Eva-F FA-Fe Fed-Fi Fiv-Fo Fou-Fr Fro-G Ge-Gh Gha-Gr Gre-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kat-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Lis-Lo Log-M Ma Map-Me Mea-Mi Mic-Min Min-Mo Moe-Mu Mus-N NS-Na Nat Nat-Ne Neo-No Nom-Nu O Op-Or Orp-P Pa Pas-Pe Per-Po Pol-Pop Pop-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rol-S Sa-Se Sec-Sem Sem-Si Sil-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sul-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UN-Ub Ubi-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Wel-Wi Wil-Wo Wom-Y Ye-[ [C-[M [Mi-[R [Re-[ب [بو-[ق [قر-a an-К Н-آ آر-آم آمو-آی آین-ا اح-اد ادا-ار ارز-از از -اس اسا-اسل اسل-اش اشع-اط اع-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ان انا-اند انر-انگ انی-ای اید-ب با-بخ بخت-بر برر-بس بسو-به به -بی بیا-ت تا تار تار-تب تبج-تح تحل-تر تره-تع تعل-تل تلو-تو توف-ج جا-جغ جغر-جن جنګ-جو جوا-ح حش-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطر-خو خوژ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکل-دی دین-ر را راپ-رس رسن-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زب-زم زمی-زن زند-س سا-ست ستو-سر سرو-سم سمی-سپ سپی-سی سیر-ش شا-شص شع-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عر-عل علی-غ غر-ف فر فره-فش فشر-فه فهم-ق قد-قص قصه-ل لا-لو لوغ-م ما-مب مبا-مج مجل-مجم مجم-مخ مخد-مر مرو-مس مسو-مع معا-مف مفا-مل ملی-مو موت-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نم نما-نو نړ-نگ نگا-ه هر-هن هند-و وا-وض وضع-وی ویر-پ پا-پر پرن-پش پشت-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیښ پیک-چ چر-ډ ډی-ښ ښک-ک کا-کت کتی-کل کلی-کن کنگ-کی کیم-گ گر-گز گزی-گو گول-ی یو-‏ ‏غ-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsمخدرات : دنشه ئی توکو پرضد دمبارزی وزارت میاشتنی خپرونه / دنشه ئی توکو پر ضد دمبارزی وزارت.
open this section of the library and view contentsمخدرات او ایډز دکور دمخدراتو او ایچ ای وی ایډز منابعو مرکز دوه میاشتنی خپرونه = Drugs and AIDS : a bimonthly of drugs and HIV/AIDS resource center of Kor / ختیځ بیا رغونی موسسه (کور).
open this section of the library and view contentsمخزن معلومات پروژه های زنان در افغانستان از دسامبر 2001 تا اگست 2003 : راپور مقدماتی / مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل.
open this section of the library and view contentsمخفی بدخشی / حبیب نوابی ؛ مهتمم مسعود نوابی.
open this section of the library and view contentsمخفی بدخشی : سخنور بانویی آزاده وپارسا / مولف سید اکرام الدین حصاریان.
open this section of the library and view contentsمخفی بدخشی بانوی سخنور و آزاده ضمیمه‌ای دیوان مکمل مخفی/ تالیف و نگارش اکرام‌الدین حصاریان ؛ مهتمم آثارالحق حکیمی.
open this section of the library and view contentsمخکی دوخت څخه ودونه / گلوبل رایتس مشترکین برای عدالت.
open this section of the library and view contentsمدار از فلک چشم نیک اختری را : گزاره شش نوشته در تاریخ افغانستان / سید ذوالمجد عالمشاهی.
open this section of the library and view contentsمداراومدیریت / مولف عبدالکریم سروش.
open this section of the library and view contentsمدافعان حقوق بشر : حامیان حق دفاع از حقوق بشر / کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ; ترجمه محمد اسمعیل حکیمی.
open this section of the library and view contentsمدنی حقوق : دکورنی یا دفامیل حقوق / لیکونکی محمد طاهر بورگی.
open this section of the library and view contentsمدنی قانون : دریم کتاب عینی حقوق، څلورم ټوک / دافغانستان جمهوری دولت.
open this section of the library and view contentsمدیر : ترفندهای مدیریت برای سرویس های صحی ورهنمای خانواده / مدیریت علوم صحی.
open this section of the library and view contentsمدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک : فرصتها برای رشد زراعت به نفع فقرا / آلن روی.
open this section of the library and view contentsمدیریت او مشرتوپ / مرلین منینګ، پاتریشا هداک ؛ ژباړن صالح محمد صالح.
open this section of the library and view contentsمدیریت رسانه / نویسنده عزیز الله آریافر.
open this section of the library and view contentsمدیریت زمین در بلا تکلیفی : نگاهی به قانون جدید پیشنهاد شده برای مدیریت اراضی افغانستان / لیز آلدن ویلی.
open this section of the library and view contentsمدیریت عملی در مطبوعات چاپی با ضمیمه قانون مطبوعات / نویسنده نثار احمد پوپل.
open this section of the library and view contentsمدیریت وهنر قضاوت / جفری ویکرز ؛ ترجمه جواد طهوریان.
open this section of the library and view contentsمذاکره ملی با زنان : دادرسی یا عقب نشینی (گفتگوی 40 در هرات) / بنیاد آرمان شهر.
open this section of the library and view contentsمذهب طالبان / نویسنده بشیر احمد انصاری.
open this section of the library and view contentsمذهب قدیم نورستان / علی احمد معتمدی ؛ مهتمم بی بی گل معروفی.
open this section of the library and view contentsمرآت الشرق (آداب وسنن قدیم چین) / تالیف جیمز مرداک ؛ ترجمه عبدالرحمن خان افغان ؛ به کوشش میر هاشم محدث.
open this section of the library and view contentsمرا بازداشت میکنند : مجموعه داستان کوتاه / رزاق مامون.
open this section of the library and view contentsمراسم تحویل کتابخانه به دانشگاه تهران : ضمیمه جزوه چهارم جلد نهم خبرهای دانشگاه / مشکوت سید محمد.
open this section of the library and view contentsمراقبت از طفل در اسلام / ترجمه انگلیسی به دری تسط اداره یونسیف افغانستان.
open this section of the library and view contentsمراقبت بهتر از اطفالی که معیوبیت جسمی دارند / تالیف ای. جی ملیداس ؛ ترجمه نجیب الله محبوب ؛ تصحیح جلات خان حکمتی.
open this section of the library and view contentsمراقبت صحی اطفال کوچکتر از پنجساله / شانتی گوش.
open this section of the library and view contentsمراقبت قانونیت اعمال اداری / مولف ولی احمد شیرزوی.
open this section of the library and view contentsمراقبت های اساسی مادر ونوزاد : یک راهنما برای عرضه کننده گان ماهر صحی / باربارا کینزیک، پاتریسیا گومز.
open this section of the library and view contentsمراکز مهم آیین بودایی درافغانستان / مولف محمد اسحق ابراهیمی.
open this section of the library and view contentsمربای دال : گزیده طنز / مسعوده خزان رنجوره.
open this section of the library and view contentsمربی زبان : نگارش 2.0
open this section of the library and view contentsمرد نبرد ها : نگاهی به زندگانی استاد فتح محمد فرمانده مجاهدان پروان / مرتب بنیاد فرهنگی اخوت.
open this section of the library and view contentsمرداره قول اس (مجموعه داستانها) / نویسنده اکرم عثمان ؛ رسامان غلام صدیق ونجیب الله مهرزاد.
open this section of the library and view contentsمردم وخانه های شهر کهنه کابل (خانه حاجی لنگر زمین) : شهر کهنه کابل، پروژه تاریخ شفاهی / .
open this section of the library and view contentsمردم در گام نخست : یک رهنما به شیوه اتکاء بخود، مشارکتی بخاطر انکشاف دهاد / نویسنده Stan Burkey ؛ مترجم غلام سخی اتمر.
open this section of the library and view contentsمردم شناسی سازمانها (مجموعه مقالات) / ویرایشگر سوزان رایت ؛ مترجم پیروز ایزدی ؛ وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی، مرکز تحقیقات وبررسی مسائل روستایی.
open this section of the library and view contentsمردم هزاره وخراسان بزرگ / محمد تقی خاوری.
open this section of the library and view contentsمردن برای شنواندن : تحقیق در مورد خود سوزی در افغانستان.
open this section of the library and view contentsمردی استوار وامیدواربه افق های دور / به اهتمام احمد شاه فرزان وتوریالی غیاثی.
open this section of the library and view contentsمرسته / د روغتیا د نړیوالې شبکې خپرونه (Haelthnet International Health care support project).
open this section of the library and view contentsمرسل : هفته نامه.
open this section of the library and view contentsمرض بی اعتمادی / نفیسه خوشنصیب غضنفر.
open this section of the library and view contentsمرض جرب سیب و کچالو / مؤلف قدرت الله صوفی زاده.
open this section of the library and view contentsمرقعات خط : نسخ وشکسته نستعلیق، نستعلیق ثلث، مختلفه خطوط / اثر خامه غلام حیدر سحاب.
open this section of the library and view contentsمرمر جریده / ارگان نشرای اتحادیه فابریکات سنگ مر مر و گرانیت افغانستان.
open this section of the library and view contentsمرور بر اقتصاد و سرمایه گذاری در افغانستان.
open this section of the library and view contentsمرور سکتورترانسپورتی : مسوده راپور نهائی / اداه انسجام کمک هابرای افغانستان، وزارت ترانسپورت، وزارت فواید عامه، وزارت هوانوردی ملکی وتوریزم.
open this section of the library and view contentsمرور مراقبتهای صحی اولیه (رهنمود ومیتودها) = Primary health care reviews / توسط ال – بندری – حماد – د – ل سمیت.