Cover Image

د ۱۳۹۳ کال د ټاکنو رپوټ / د... -- 1393

ښونکي ګڼه
324.9581
397 د
1393
سرليك د ۱۳۹۳ کال د ټاکنو رپوټ / د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه.
دخپرونی نښه کابل : د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه، 1393.
سپړنه ۲۸۸ ص ؛ 21*27 س.م.
نوټ "څارنیز رپوټ د 1393 ټاکنې"—د کتاب پوښ.
فرعي سرليكونه ټولټاکنی – افغانستان.
ټاکنی – افغانستان، 1393.
رای ورکول – افغانستان.
پرله پسي شميره 20090
ژبه Pushto
کاپی 1
دثبت شمیره 17272