"-1 19-= = = W-A A A g-A l A l-A p A p-A s A s-AC ACB-Ab Abr-Ad Adv-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Aj Ajm-Am Ame-An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-As Asi-Ass Ass-B Ba Bas-Be Bey-Bo Br-Bu Bui-C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coh-Com Com-Con Con-Coo Cop-Cov Cov-D DF-De Dec-Det Det-Di Dir-Do Doi-Dr Dru-E Ed-El Ele-En Enh-Et Etn-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ge Get-Gr Gra-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Inv-Is Is -Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Liv-Lo Los-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nas-Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O On-Op Opp-P PR-Pa Par-Pe Peo-Pl Pla-Po Pol-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Ro Roa-S SM-Se Sec-Sem Sem-Si Sim-So Soi-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sum-Sy Syr-T Ta-Te Tes-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The Thi-To Tow-Tr Tra-Tré Tré-U UN-Un Und-Uns Unt-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wo Wor-[ [A-[H [I-[P [Pa-[ا [اع-[د [دی-[ک [کت-Г Д-آ آر-آل آم-آی آی -ا اح-اخ اخل-ار ارت-از از -اس اسا-اسل اسل-اسک اسی-اط اطل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ام امی-ان اند-انگ انگ-اگ ای-ب با-بح بحر-بر برر-بز بزم-به به -بی بی -ت تا تار تار-تال تام-تح تحل-تر ترق-تع تعل-تل تلا-تو توض-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطا-خو خوږ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د و-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دام دام-دب دبش-دخ دخو-در در -درس درف-دس دست-دش دشه-دل دلن-دم دمو-ده دهی-دپ دپا-دچ دچی-دک دکو-دی دیو-ر را رای-رف رفا-ره رهن رهن-رو روح-روی روی-ز زع-زن زنا-زه زهر-س سا-سخ سخن-سط سع-سو سوا-سی سیا-سیم سیم-ش شب-شل شل -شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عق-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فق-ق قا-قر قرش-قم قما-ل لغ-لو لوی-م ما-مب مبص-مج مجم-مح محب-مر مرا-مس مسئ-مص مصر-مع معر-مق مل-من منش-مو مول-می مین-ن نب-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نگ نگا-ه هد-هل هلت-هی هیر-و ور-ول ولد-ټ ټو-پ پر پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چگ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کل کلن-کن کنف-کو کوچ-گ گد-گز گزا-گن گنج-ی یا-‏ ‏ -“ “A-‭
open this section of the library and view contentsتامین اجتماعی روستاییان (تجارب کشور های منتخب) / تهیه کننده موسسه پژوهش های برنامه ریزی واقتصاد کشاورزی.
open this section of the library and view contentsتامین دوامدار مواد غذائی وآب / نویسنده غلام ربانی حقیقت پال.
open this section of the library and view contentsتبادلة بانک نوت ها و حکم شرعی آن .
open this section of the library and view contentsتبجنه سپوږمۍ : (د شعرونه مجموعه) / شاعره پروین فیض زاده ملال.
open this section of the library and view contentsتبر و باغ گل سرخ : سوگ سروده هایی برای شهید عبدالعلی مزاری / به کوشش سلمانعلی زکی.
open this section of the library and view contentsتبروباغ گل سرخ : سوگ سروده های در رثای استاد شهید عبدالعلی مزاری : دفتر دوم / به کوشش محمد شریف سعیدی.
open this section of the library and view contentsتبسم / ارگان نشراتی مرکز انکشاف فعالیت های زنان.
open this section of the library and view contentsتبسم شگوفه ها / مولف شیر محمد استوار.
open this section of the library and view contentsتبصره در مورد قانون موسسات غیر دولتی (انجوها) جمهوری اسلامی افغانستان / توسط مرکز بین المللی برای قانون غیر انتقالی تهیه گردیده است.
open this section of the library and view contentsتبعید : داستان تاریخی بر اساس افکار و اندیشه های سید جمال الدین افغان / نوشته عمر اسحق
open this section of the library and view contentsتبله / لیکوال لطیف جان بابی.
open this section of the library and view contentsتبیان : مجله سه ماهه / معونیت بخش علوم اسلامی اکادمی علوم افغانستان.
open this section of the library and view contentsتجارت بازسازی و انکشاف کوریا : پالیسی سازی در خطوط مقدم : خاطرات یک متخصص کوریایی 1979-1945 / چونگ یوم کیم.
open this section of the library and view contentsتجارت درحیطه قدرت : ساست بازار آزاد در افغانستان / سارا لیستر وآدم پین.
open this section of the library and view contentsتجارت و اقتصاد = Tejarat and eghtesad: ماه نامه بین المللی وزارت تجارت دولت افغانستان / وزارت تجارت.
open this section of the library and view contentsتجارت و معاملات : ماهنامه / احمد روئین حیدری.
open this section of the library and view contentsتجارت وتجارت پیشه گان در شش سکتور تجارتی در افغانستان / انا پیتر سن ؛ ترجمه وتصحیح فریدون شارق.
open this section of the library and view contentsتجارتی خبرونه : دافغانستان دسوداگری نړیوال اتاقونوپنځلس ورځنی خبرونه / دافغانستان دسوداگری نړیوال اطاق.
open this section of the library and view contents (2)تجاوز امریکا به افغانستان / مولف شاهین فیروز افضلی.
open this section of the library and view contentsتجاوز بی آزرمانه : پیرامون تجاوز شوروی بر ایران وبخارا در سالهای 1920-1921 : برجستار های از اسناد سربه مهر آرشیوهای محرم شوروی در باره آسیای میانه قفقاز، هند، ایران وافغانستان / موسی پارسیدس ؛ ترجمه عزیز آریانفر.
open this section of the library and view contentsتجدید نظر بر معیشیت های روستائی در افغانستان / جو گریس و ادام پین.
open this section of the library and view contentsتجربه افغانها از فساد اداری : تحقیق در هشت ولایت.
open this section of the library and view contentsتجربه اول : گروه بندی های سیاسی و الگوهای رأی دهی در ولسی جرگه افغانستان (1348-89 / علی امیری و عبدالجلیل بینش.
open this section of the library and view contentsتجلی خدا در آفاق و انفس / صلاح الدین سلجوقی.
open this section of the library and view contentsتجلیات سلاسل اربعه : قادریه، نقشبندیه، چشتیه، سهروردیه / تالیف صحبت الله ؛ ترتیب وتدوین محمد رحمان.
open this section of the library and view contentsتجلیل پنجصد وپهجاهمین سال تولد نورالدین عبدالرحمن جامی متوفی 898 : شامل پیامها وبیانیه ها.
open this section of the library and view contentsتجوید القرآن : مؤلف اشرف علی تهانوی ؛ ترجمه عبدالرحمن.
open this section of the library and view contentsتجوید قرآن کریم مسمی به : زبدةالتجوید و یحفه الاطفال / تالیف نیک محمد، سبعه.
open this section of the library and view contentsتحریم خلوت ب زن نا محرم / محمد بن لطفی الصباغ.
open this section of the library and view contentsتحصیل یا ازدواج / تالیف: نو آقا نوری.
open this section of the library and view contentsتحفته الامان فی سیرت النعمان : به مناسبت سیمینار شخصیت علمی وجهانی امام ابو حنیفه / مولف شبلی نعمانی ؛ مترجم برهان الدین کشککی.
open this section of the library and view contentsتحفیفات باستانشناسی در شمال شرق افغانستان / مولف کتاب خان فیضی ؛ استاد رهنما میر عبدالروف ذاکر ؛ مهتمم عبداللطیف احمدی.
open this section of the library and view contentsتحفیفات کوشانی / وزارت اطلاعات وکلتور مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی.
open this section of the library and view contentsتحقیق (نمایشنامه اسلامی ) / محمد توفیق برکات.
open this section of the library and view contentsتحقیق در مورد اپیدیمولوژی بروسلوزس و ارتباط آن با سقط ها / مؤلف احمد شاه عمر وردک ؛ مهتمم ضیاالرحمن حقمل.
open this section of the library and view contentsتحقیق روی : کار کودک و برده سازی کودکان در افغانستان : کودکان با شرایط تهدید آمیز زندگی در داخل و حومه شهر کابل / عبدالواحد همراز، بصیر احمد نوری، اسدالله مجبور.
open this section of the library and view contentsتحقیق نقض های حقوق زنان در درگیری های مسلحانه.
open this section of the library and view contentsتحقیقات کوشانی / د افغانستان د علومو اکاډمی.
open this section of the library and view contentsتحقیقی درباره عوامل خودکشی زنان در حوزه جنوب غرب افغانستان /تهیه کننده توسط بخش های تحقیقات وبرنامه ریزی وحمایت وانکشاف حقوق زنان.
open this section of the library and view contentsتحقیقی رپوټ : په افغانستان کی له وخت نه دمخه ودونه / چمتو کوونکی دښځو اوماشومانو دحقوقو څیړنیز نهاد.
open this section of the library and view contentsتحلیل رویداد های سلطنت شاه محمود سدوزایی / مؤلف طوبی ابوی صادق ؛ مهتمم فایقه لحظه.
open this section of the library and view contentsتحلیل معلومات به منظور مواظبت از حقوق بشر / مولفین ؛ مترجم غلام نبی ناطق.
open this section of the library and view contentsتحلیل مقایسه ای قانون خانواده در چارچوب اسلام : کنفرانس میز مدور / گزارش توسط ارزلا اشرف نعمت ؛ برگردان فارسی دری توسط جاوید نادر.
open this section of the library and view contentsتحلیل های مختصر راجع به نقش استعمار نوین جهان ابر قدرت در افغانستان : ازنیمه اول دههٴ سوم قرن 14هـ ش تا امروز / مولف خیر محمد بایگان.
open this section of the library and view contentsتحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان : جلد اول / نویسنده محمد اشرف رسولی ؛ ویراستار عبدالرحیم یزدان پناه.
open this section of the library and view contentsتحلیل واژه های متشابه عربی در زبان فارسی دری / مولف شریف الله شریف.
open this section of the library and view contentsتحلیل ور یشه یابی مشکلات افغانستان / عبدالحمید معصومی.
open this section of the library and view contentsتحلیل وریشه یابی مشکلات افغانستان (جلد اول) / عبدالحمید معصومی.
open this section of the library and view contentsتحلیل وکاربرد جمعیت شناسی / تالیف محمد تقی شیخی.
open this section of the library and view contentsتحلیل کلیمه های مرکب : در متون منشور قرن سوم وچهارم هجری / مولف شریف الله شریف.