"-1 14-= = = W-A A A f-A h A j-A p A p-A s A s-A v A v-AR ARE-Ac Ad-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ai Aid-Al Alt-An An -Ana Anc-Ann Ann-Ant Ant-Ar Arg-As Ass-Av Ay-B Ba-Be Bef-Bi Bil-Br Bri-Bu C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coi-Com Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cy-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Do Dow-E Ea-Ed Edu-Em Eme-Ep Epi-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ga-Ge Geo-Go Gov-Gu Gui-H He-Hi His-Ho How-Hu Hum-I IS-In In -Ind Ind-Ins Ins-Int Int-Ir Ira-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ki Kit-L La Lan-Law Law-Le Lea-Les Les-Li Liv-Lo Lov-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nar-Nat Nat Nat-Ne New-No Nor-O Of-Op Opi-Ov Ove-P Pa Pe Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Prä-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rom-S Sa-Se Sec-Sel Sem-Si Sig-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sui-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Ti Tip-Tr Tra Tre-Tu Tur-U US-Un Und-Ur Urb-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wit-Wo Wor-[ [A-[D [Dr-[P [Pa-[U [Un-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آب-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازد-اس است-اسل اسل-اش اص-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الی-ان انا-اند اند-انگ انگ-ای ایا-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بڼګ-بې بېړ-ت تا تار تار-تح تحل-تر ترت-تع تعد-تف تق-تو تور-ث ثب-ج جر-جم جمه-جه جها-ح حد-حق حقد-حل حل -خ خا-خر خرو-خو خود-د د د ا د ا-د ج د ج-د د د د-د س د س-د ف د ف-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکس-دی دین-ر را راپ-رس رست-ره رهن رهن رهن-رو روس-ری ریم-ز زم-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرم-سل سلا-سو سوی-سی سیب-سیم سیم-ش شر-شن شنا-شگ شی-ص صد-ط طب-ع عا-عق عقی-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فعا-ق قا-قر قرا-قط قق-ل لر-لو لوړ-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مخف-مر مرو-مش مشا-مع معا-مف مفص-مل من-مو موت-مک مکا-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقض-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم همس-و و،-وز وزی-ون وه-پ پا-پر پرخ-پرو پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څن-چ چه-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کوش-ګ ګډ-گ گز-گل گل -ی یا-یک یک -‏ ‏‏-‭
open this section of the library and view contentsترتیبILOدفتر نیمه منطقه ای دهلی جدید وهمکاری بخش معیار های بین المللی کار
open this section of the library and view contentsترجمه اسناد برگزیده بین المللی در مورد پناهندگان، حقوق بشر وعودت مهاجرین به افغانستان = Translation of selected international instruments concerning refugees, Human Rights and repatriation to Afghanistan / کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امو پناهندگان.
open this section of the library and view contentsترجمه اسواد الاعظم / تالیف حکیم سمرقندی ؛ ترجمه به فارسی در حدود 370 هجری قمری به فرمان امیر نوح سامانی ؛ به اهتمام عبدالحی حبیبی.
open this section of the library and view contentsترجمه تاریخ یمینی به انضمام خاتمه یمینی یا حوادث ایام (درسال 603هجری قمری) / مترجم ابوالبشر ناصح بن ظفر جرفادقانی ؛ مصحح جعفر شعار.
open this section of the library and view contentsترجمه علوم سیاسی 1 همراه با آزمونهای کارشناسی ارشد زبان تخصصی علوم سیاسی با پاسخ های تشریحی / مقدمه محمد علی خسروی ؛ مترجمین بابک خادمی پاشاکی، بهاره زمانی پاکرو.
open this section of the library and view contentsترجمه فتوح الغیب / تألیف عبدالقادر (غوث گیلانی) ؛ ترجمه احمد حواری نسب.
open this section of the library and view contentsترجمه وشرح خلاصته الحساب / تالیف عبدالقدوس قره باغی.
open this section of the library and view contentsترخی خاطری پلچرخی دافغانانو وژنځای / لیکوال محمد صدیق پتمن.
open this section of the library and view contentsتردید در دقیقه یکم : مجموعه شعر / معصومه احمدی.
open this section of the library and view contentsترقی افغانستان : ماه نامه = Afghanistan development maganzine / مدیر مسؤل احمدی.
open this section of the library and view contentsترمینالوژی ملی معلولیت / موسسۀ انکشاف و توانائی DAO.
open this section of the library and view contentsترمینولوژی حقوق حاوی اصطلاحات : رشته های حقوق، علوم سیاسی، واقتصادی وتاریخ حقوق ورشته های مختلف فقه اسلامی / تالیف محمد جعفر جعفری لنگرودی.
open this section of the library and view contentsترهګر : لنډی کیسی / محمد نعمان دوست.
open this section of the library and view contentsتروریزم او جګره = Terrorism and war / Woward Zinn / لیکوال هووار زین ؛ ژباړن محمد اکبر کرګر.
open this section of the library and view contentsتروماتولوژی / مؤلف عبدالغفور ارصاد.
open this section of the library and view contentsترټولو غوره اټکلونه : دولایتونو بنسټیزمعلومات.
open this section of the library and view contentsتریاک به انضمام مطالبی در مورد ترک اعتیاد با متادون ومعرفی دارویی جدیدتر درترک اعتیاد / ؛ ترجمه بهرام رسولیان.
open this section of the library and view contentsتزکیۀ قلوب و ابدان از جرثومه های شرک و کٌفران / نویسنده احمد بن حجر آل بوطسامی.
open this section of the library and view contentsتسهیلات صحی : تکاثف نفوس ودسترسی به تسهیلات صحی / اداره انسجام معلومات افغانستان.
open this section of the library and view contentsتسهیلات عودت برای بی جا شدگان داخلی به فاریاب : ارزیابی از هیئت ناروی برای مهاجرین / اداره انکشافی وهمکاری سویس.
open this section of the library and view contentsتسوید قوانین / تالیف رید دکرسن ؛ ترجمه وتلخیص م. محمد صدیق فرهنگ.
open this section of the library and view contentsتشخیص وتداوی ملاریای شدید واختلاطی فلسیپارم / واحد آموزشی وتربیوی، شعبه کنترول امراض حاروی یا تروپیک سازمان صحی جهان.
open this section of the library and view contentsتشخیص وتداوی ملاریای وخیم واختلاطی فلسیپارم / سازمان صحی جهان.
open this section of the library and view contentsتشخیصي رادیولوژي / لیکوال غلام سخي رحمانزی ؛ اهتمام محمد فرید بزګر.
open this section of the library and view contentsتشدید کار حزب دربین توده های مردم وارتقای سطح فعالیت آنها در دفاع از وطن وانقلاب : درسنامه آموزشی برای اعضای اصلی ازمایشی وعلاقه مندان ح.د.خ.ا / شعبه تبلیغ، ترویج واموزش کمیته مرکزی ح.د.خ.ا.
open this section of the library and view contentsتشریح و فیزیولوژی : مطابق پروغرام صنف چهارم رشدیه و دارالمعلمین / به تحریر عبدالستار.
open this section of the library and view contentsتشریک مساعی برای رشد و ترقی : ستراتیژی مؤقت برای جمهوری اسلامی افغانستان 2009 الی 2010 / گروپ بانک جهانی در افغانستان.
open this section of the library and view contentsتشکیل حزب وحدت اسلامی، نقطه عطفی مهم در تاریخ انقلاب اسلامی افغانستان / کمیسیون فرهنگی حزب وحدت اسلامی افغانستان.
open this section of the library and view contentsتشکیلات غزنویان / مؤلف بوسورت ؛ مترجم سرور همایون ؛ مقدمه و تصحیح سرور مولائی.
open this section of the library and view contentsتشکیلات نظامی غزنویان / مؤلف کلیفورد ادموند بوسورت ؛ مترجم سرور همایون.
open this section of the library and view contentsتصحیح کننده گان الف شاه څدراڼ ... .
open this section of the library and view contentsتصدی های کوچک و متوسط در افغانستان : تصدی های کوچک ومتوسط، رشد اقتصادی وسهم جامعه مدنی در افغانستان / سهراب نایتانی.
open this section of the library and view contentsتصدی کوچک تخم بذری : آغاز تنظیم واداره / مولف سام کوکبی ؛ توضیح شده توسط هنری بابا تندی اوگنلی.
open this section of the library and view contentsتصریح مختصر فعالیتهای پروگرام تعلیمات ابتدایی افغانستان / پروگرام تعلیمات ابتدایی افغانستان (اپیپ).
open this section of the library and view contentsتصورات شبهای بلند : (مجموعۀ داستان) / خالد نویسا.
open this section of the library and view contentsتصویر شیعه در دایرت المعارف امریکانا : ترجمه ونقد مقالات شیعی دایرت المعارف امریکانا / زیر نظر محمود تقی زاده داوری.
open this section of the library and view contentsتصویر هایی از زندگی زنان افغان / مرکز تعاون افغانستان "متا"
open this section of the library and view contentsتصویر یا ترسیمي راډیولوژي / لیکوال غلام سخي رحمانزی.
open this section of the library and view contentsتصویری از افغانستان : نمایاز انکشاف قریه های افغانستان.
open this section of the library and view contentsتصویری از وضع کودکان و مادران / اداره مرکزی احصائیه.
open this section of the library and view contentsتصویری از گوانتانامو : خاطرات ملا عبدالسلام ضعیف از زندان گوانتانامو/ نویسنده عبدالسلام ضعیف ؛ برگردان وحید مژده.
open this section of the library and view contentsتصویری از: اصلاح اداره و مبارزه با فساد اداری در قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان / کمپوز و دیزاین وحیدالله اسدیار.
open this section of the library and view contentsتصویری در خورشید / نویسنده یحیی خوشبین.
open this section of the library and view contentsتصویری در خورشید / یحیی خوشبین.
open this section of the library and view contentsتضاد در عقیده / نویسنده محمد باقر سجودی.
open this section of the library and view contentsتعادل جدید برای جهان : چالش رهبری / جیمزدی، ولفنسن.
open this section of the library and view contentsتعاون / نشریه مرکز تعاون افغانستان(متا).
open this section of the library and view contentsتعبیر خواب محمد بن سیرین ودانیال پیامبر (ع) / انتشارات هاد.
open this section of the library and view contentsتعبیر خواب محمد بن سیرین ودانیال پیامبر (ع) / تالیف ابوالفضل جیش بن ابراهیم التفلیسی.
open this section of the library and view contentsتعبیر خواب و فالنامه انبیاء / به قلم علامه مجلسی.