"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bok-Bu Bui-C Ca Cas-Ch Cha-Ci Civ-Co Com Com-Con Con-Cor Cor-Cov Cov-D DE-De Dec-Der Der-Di Die-Dis Dis-Do Dr-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Enz-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goo-Gu Gui-H Ha-Hi Hig-Ho Hou-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Ini-Int Int-Inv Inv-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Lay Lay-Le Lei-Li Lin-Lo Loc-M MR-Ma Man-Mat Maw-Me Mer-Mi Mil-Mo Mod-Mou Mov-N NG-Na Nat Nat Ne New-No Not-O On-Op Opi-Ow Ox-P Pa-Pe Pea-Pet Ph-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Res Res-Ri Ro-S SM-Sc Sco-Se Sei-Sh Shi-So Soc-Sou Sou-St Sta-Str Str-Su Sub-Sup Sup-T Ta-Te Tea-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Thr Thr-To Tow-Tr Tra-Tro Tro-U UN-Uc Um-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Weg-Wh Why-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[J [Jo-[P [Pr-[ا [اف-[ر [ره-[ک [کت-А Аф-آ آذ-آغ آغا-آو آوا-ا اث-اخ اخت-اد ادب-ار ارک-اس اسا-است است-اسل اسل-اص اصو-اف افس-افغ افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ام اما-ان انت-انر انس-انی انی-ای اید-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بی بیک-ت تا تار تار-تح تحق-تر ترب-تع تعا-تف تفس-تو توح-تی تیو-ج جر-جم جمع-جن جنگ-ح حج-حق حق -حقو حقو-خ خا-خج خد-خل خلا-خی خیا-د د د ا-د ب د ب-د ح د ح-د ر د ر-د ش د ش-د ق د ل-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا دار-داف داف داف-دای دای-دح دحض-در در -درح درح-دری درې-دس دسپ-دف دفه-دم دمل-دن دنړ-دو دوز-دپ دپښ-دک دکا-دی دیم-ر را راه-رس رسا-رن رنگ-ره رهن رهن-رو روز-رژ رښ-ز زم-زن زنا-زو زول-س سا-سخ سخن-سر سری-سه سهم-سی سیا-سیس سیس-ش شا-شع شعر-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عد-عل علم-غ غا-غچ ف فر فره-فق فقه-ق قا-قر قره-قم قما-ل لش-لو لوی-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مد-مر مرو-مس مسی-مع معا-مغ مغل-مل ملی-مو موا-موږ موږ-ن نا-نث نج-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نک نکت-نی نیم-ه هز-هن هنر-و وت-وض وضع-وی ویژ-پ پا-پر پره-پش پشي-په په په په -پټ پژ-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چپ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کور-ګ ګو-گ گز-گف گفت-ی یا-یو یون-‏ ‏ن-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsد افغانستان په اړه د لندن کنفرانس پریکړه لیک : د لندن کنفرانس لپاره د افغانې پلاوې، د لندن کنفرانس لاس ته راوړنې او پایلیُ نړیواله ونډه او ګډونکونکې، 1388.
open this section of the library and view contentsد افغانستان په سرکونو کې موتر چلوونکو سره ناسم چلند او شو که / د افغانستان د رونټیا څار.
open this section of the library and view contentsد افغانستان په مدنې ټولنه کې د ښځو ګروپونه : ښځی او نارینه ګان د مدنې ټولنې په موسسو کې د ساویانه ګډون ونډې لپاره کار کوې / ډ کاونتړ پارټ نړیوالې موسسې لپاره د سیپې آذربایجانې مقدم څیړنه.
open this section of the library and view contentsد افغانستان پیښلیک : (له افغانستان څخه د وروستي روسي عسکر به وتلو د ډاکتر نجیب الله تر اعدامیدلو) ۱۳۷۶-۱۳۷۵/ ۱۹۸۹-۱۹۹۶ / لیکوال ولی محمد.
open this section of the library and view contentsد افغانستان څخه یو تصویر : د افغانستان د کلیو د پراختیا یوه ننداره.
open this section of the library and view contentsد افغانستان کورکې کار کوونکې ښځی : رد شوې او بې قدره / روبیکا رایت ؛ پوښتونکې روح الله، جمیله پویا.
open this section of the library and view contentsد افغانستان یونلیک / لیکوال سید سلیمان ندوی ؛ ژباړن عارف الله حقپرست.
open this section of the library and view contentsد افغانی سید جمال الدین خاطرات : او په هغو کی په مجمله توګه د ده افکار او آرا او په اخلاق، سیاسی او اجتماعی لحاظ د ختیز او لویدیز خلکو په باره کی د ده نظر / لیکوال مخزومی محمد باشا ؛ ژباړن محمد شاه ارشاد ؛ تصحیح، تحشیه، تعلیقات او اهتمام کوونکی سید امین مجاهد.
open this section of the library and view contentsد افغانې جرګو اجتماعې او روانې ارزښتونه / لیکوال حبیب الله رفیع ؛ مهتمم عبدالوکیل شینواری.
open this section of the library and view contentsد اقابکف خاطرې : ( د افغانستان او سیمې په اړه د KGB پټ رازونه) / لیکوال ژرژسریګی ؛ ژباړن حزب الله اتل.
open this section of the library and view contentsد اقتصاد او اداری علومو قاموس : پشتو – آلمانی – انګلیسی ، پشتو – آلمانی – انګلیسی / لیکوالان عبدالسمیع نور او خسرو پرویز.
open this section of the library and view contentsد الحاج محمد الله خان افغان (رح) لیکوالي او قلم پالنه / لیکوال محمد نبي صلاحي.
open this section of the library and view contentsد الحاج محمد الله خان افغان (رح) ژوند، زده کړه او کارنامې / لیکوال محمد نبي صلاحي.
open this section of the library and view contentsد الفت نثري کلیات : (له نویو زیاتونو سره) / سریزه او راټولونه لیکوال محمد اسمعیل یون.
open this section of the library and view contentsد اماراتو سفر (یونلیک) / لیکوال محمد اسمعیل یون.
open this section of the library and view contentsد امام خمیني رحمة الله سیاسی الهی وصیت نامه / ژباړونکي: حمیدالله رفیعی.
open this section of the library and view contentsد امام صاحب تقوی او زکاوت / لیکوال نور الفتاح عثمانی.
open this section of the library and view contentsد امامت عقلی لازم والی / خانخیل انور شاهین.
open this section of the library and view contentsد امریکا جګره ولې بده شوه؟ / لیکوال داوید ای سانجر ؛ ژباړن بلال عبدالرحیم زی.
open this section of the library and view contentsد امیر اطاعت / مؤلف رشید احمد لدهیانوی ؛ ژباړن الراغب الافغانی.
open this section of the library and view contentsد امیر خسرو بلخی ژوند او آثار = زندگانی و آثار امیر خسرو بلخی (معروف به دهلوی) / د اطلاعات او کلتور وزارت.
open this section of the library and view contentsد انارو تولید : د ترویج مامورینو لپاره په ساحه کې کاریونکی لارښود کتاب / د کرنې و ابولګولو او مالداری وزارت، .
open this section of the library and view contentsد انجینري فورمولونو قاموس / جاوید کوټوال.
open this section of the library and view contentsد اندوکراین، زړه، رګونو او پښتورګو فزیولوژي / احسان الله احسان.
open this section of the library and view contentsد انسان شرافت / مصنف محمد نعیم دعوتیار.
open this section of the library and view contentsد انسانې کرامت ساتنه : د افغانستان د غیرې رسمې کارکونکو د ملاتړ او ساتنې د پراختیا ضرورت / ربیکا رایت ؛ پوښتونکې روح الله، جمیله پویا.
open this section of the library and view contentsد اوبو کرنلاره سیمه ییزو واقعیتونو ته ځواب وایې / کاې ویګریچ.
open this section of the library and view contentsد اور لمبي / غلام غوث خیبري.
open this section of the library and view contentsد اوراپوهنې لنډ تاریخ / مؤلف مصطفی صفا.
open this section of the library and view contentsد اورلمبی : عرف دردونه / فدا مطهر.
open this section of the library and view contentsد اوسنیو دینونو او مذهبونو لنده پیژندنه / تألیف او ترتیب د اسلامي ځوانانو نړیواله ټولنه ؛ ژباړونکی محمد نسیم نیازی.
open this section of the library and view contentsد اولس د پیاوړتیا پروګرام لومړی کورس ځوانان او سیمه ایزه اداره : د ولایتي سمبالونکوا وځایي سمبالونکو لپاره د روزنیز لارښود معلوماتي پاڼي ملګري ملتونه هبیتات لمړﺉ مسوده.
open this section of the library and view contentsد اوښکو امیل : شعري ټولګه / ویناوال محمد عارف ایوبزاده ؛ انځورګر محمد عارف ایوبزاده.
open this section of the library and view contentsد اوښکو ډنډونه : لنډې کیسې / لیکوال فیض محمد ځلاند.
open this section of the library and view contentsد اپینو لار / لیکونکی عبدالغفور بریښنا ؛ ژباړن محمد فرید بزګر.
open this section of the library and view contentsد اکادمسین عبدالشکور رشاد ژوند او آثار / لیکواله جمیله وردګ سروري ؛ اهتمام ملکه مشتری.
open this section of the library and view contentsد ایمان معیار / رشید احمد.
open this section of the library and view contentsد ایمان نښه / تصنیف : علی حیدر جوشی.
open this section of the library and view contentsد بابر بڼ.
open this section of the library and view contentsد بادامو تولید : د ترویج مامورینو لپاره په ساحه کې کاریدونکې لارښود کتاب / د کرنې، اوبولګولو او مالداری وزارت.
open this section of the library and view contentsد بادرنګو د حاصل راټولول، ساتل او خرڅلاو / د ننګرهار پوهنتون د کرنی پوهنځی ؛ اهتمام محمد بشیردودیال، محمد طیب، سیدا جان عتیق عبدیانې.
open this section of the library and view contentsد بادرنګو روزنه او تولید / د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځی ؛ محمد بشیر دودیال، سیدا جان عتیق عبدیانې.
open this section of the library and view contentsد باران په ژبه : د جبران خلیل جبران د غوره ویناوو غورچاڼ / لیکوال جبران خلیل جبران ؛ ژباړن عبدالحمید بهیج.
open this section of the library and view contentsد باچا خان ژوند او مبارزه : (لنډه کرونولوژي) / لیکوال عبدالرحیم بختانی خدمتګار.
open this section of the library and view contentsد بایزید روښان یاد : د بایزید روښان د زوکړې پنځه سومې کالیزې د نمانځنې د سیمه ییز سیمینار د مقالو تولګه / سید محی الدین هاشمی.
open this section of the library and view contentsد بتانو هنګامه / لیکوال حبیب الله رفیع.
open this section of the library and view contentsد بحر څپې : شعری ټولګه دوهم ټوک/ ویناوال احمدشاه پوپلزی ؛ اهتمام خلیل الله قتیل زوی.
open this section of the library and view contentsد بدیع فن او پښتو شاعري / لیکوال محمدابراهیم همکار.
open this section of the library and view contentsد بدیع فن او پښتو شاعري : نوي کتنه / لیکوال محمد ابراهیم همکار.
open this section of the library and view contentsد بزغلی انتقال او کرل / د ننګرهار د پوهنتون د کرنی پوهنځی.