"-1 19-= = = W-A A A g-A l A l-A p A p-A s A s-AC ACB-Ab Abr-Ad Adv-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Aj Ajm-Am Ame-An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-As Asi-Ass Ass-B Ba Bas-Be Bey-Bo Br-Bu Bui-C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coh-Com Com-Con Con-Coo Cop-Cov Cov-D DF-De Dec-Det Det-Di Dir-Do Doi-Dr Dru-E Ed-El Ele-En Enh-Et Etn-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ge Get-Gr Gra-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Inv-Is Is -Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Liv-Lo Los-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nas-Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O On-Op Opp-P PR-Pa Par-Pe Peo-Pl Pla-Po Pol-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Ro Roa-S SM-Se Sec-Sem Sem-Si Sim-So Soi-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sum-Sy Syr-T Ta-Te Tes-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The Thi-To Tow-Tr Tra-Tré Tré-U UN-Un Und-Uns Unt-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wo Wor-[ [A-[H [I-[P [Pa-[ا [اع-[د [دی-[ک [کت-Г Д-آ آر-آل آم-آی آی -ا اح-اخ اخل-ار ارت-از از -اس اسا-اسل اسل-اسک اسی-اط اطل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ام امی-ان اند-انگ انگ-اگ ای-ب با-بح بحر-بر برر-بز بزم-به به -بی بی -ت تا تار تار-تال تام-تح تحل-تر ترق-تع تعل-تل تلا-تو توض-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطا-خو خوږ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د و-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دام دام-دب دبش-دخ دخو-در در -درس درف-دس دست-دش دشه-دل دلن-دم دمو-ده دهی-دپ دپا-دچ دچی-دک دکو-دی دیو-ر را رای-رف رفا-ره رهن رهن-رو روح-روی روی-ز زع-زن زنا-زه زهر-س سا-سخ سخن-سط سع-سو سوا-سی سیا-سیم سیم-ش شب-شل شل -شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عق-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فق-ق قا-قر قرش-قم قما-ل لغ-لو لوی-م ما-مب مبص-مج مجم-مح محب-مر مرا-مس مسئ-مص مصر-مع معر-مق مل-من منش-مو مول-می مین-ن نب-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نگ نگا-ه هد-هل هلت-هی هیر-و ور-ول ولد-ټ ټو-پ پر پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چگ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کل کلن-کن کنف-کو کوچ-گ گد-گز گزا-گن گنج-ی یا-‏ ‏ -“ “A-‭
open this section of the library and view contentsدلنډی کیسی تیوری / ژباړونکی شریفه شریف ؛ مهتمم افضل ټکور.
open this section of the library and view contentsدلنګوال دژوند ژغورنی لارښود / لیکونکی اسدالله رها ؛ پښتو ژباړه غلام ربانی مهربان.
open this section of the library and view contentsدلوړو زده کړو وزارت په موسسو کی دشاملیدو آزموینی دلارښودی پوښتنو ټولگه / دلوړو زده کړو وزارت دآزموینو کمیټه.
open this section of the library and view contentsدلوی احمد شاه بابا یاد / دسید محی الدین هاشمی په زیار.
open this section of the library and view contentsدلویدیځ مشران وایي: اسلام او مسلمانان له منځه یوسی : د اسلام پر ضد د اروپایانو د دسیسو او پر مسلمانانو باندي د هغو د ظلمونو په هکله ویښونکي او پاڅوونکي څرګندوني : لیکوال عبدالودود یوسف ؛ ژباړن عبالمالک همت.
open this section of the library and view contentsدلیل الکتاب المصری : اللمحق الثانی لتجمیع 1979 / الهیته المصریه العامه للکتاب.
open this section of the library and view contentsدلیلی دښته سترګو لیدلی حال / لیکوال محمدا جان یار.
open this section of the library and view contentsدلیک اولوست زده کړه / لیک او اقتباس عبدالوکیل حنیفی.
open this section of the library and view contentsدلیکوال کار / الیا ارنبورگ ؛ پښتو ژباړه دنظری آریانا.
open this section of the library and view contentsدم درود یعنی تعویز.
open this section of the library and view contentsدماسکو لاس / لیکوال ل.و. شیبارشین ؛ ژباړن محمد طاهر کاڹی.
open this section of the library and view contentsدماشوم د حقونو زده کړی : دافغانستان دبشر د حقونو دخپلواکی کمیسیون له خپرونو څخه / لیکولان غلام دستگیر حضرتی، عبدالحق ; مهتمم محمد یونس طغیان ساکائی.
open this section of the library and view contentsدماشوم عږ (درسی مرستندویه کتاب) / لیکوال حبیب الله رړه سواند شینواری ؛ انځورګر رفیق الله.
open this section of the library and view contentsدماشوم نړی / ټولوونکی نور الحبیب نثار.
open this section of the library and view contentsدماشوم گلونه : دشعرونو مجموعه / غلام حضر روغمن ؛ انځورگر حفیظ الله منیر.
open this section of the library and view contentsدمحمد ګل خان مومند اندو ژوند ته یوه لنډه کتنه / لیکوال محمد اسمعیل یون.
open this section of the library and view contentsدمخابراتو او معلوماتی ټکنالوجی وزارت.
open this section of the library and view contentsدمرګونوسوداګر / لیکوال زاهدي احمد زی.
open this section of the library and view contentsدمستقبل چارواک / لیکوال ابراهیم رمضان الدیب ؛ تعلیق ژباړه اولنډیز نظام الدین شایق.
open this section of the library and view contentsدمشرانو جرګی ددریم تقنینی کاری کال دکړنو لنډ رپوټ (د۱۳۸۶ سلواغه – د۱۳۸۷ لیندی) / داطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست.
open this section of the library and view contentsدمشرانو جرګې د ... تقنیني کاري کال د کړنو لنډ رپوټ / د پښتو برخې ژباړونکی عبدالمتین حمیدی ؛ ددري برخې ایډیتور قدم علي نیکپی ؛ دپښتو برخې ایډیتور عنایت الله رمز.
open this section of the library and view contentsدمشرانو دنصیحت خبری / مولف ح-رحمت نژاد ؛ ترجمه ګلا ملاهمکار.
open this section of the library and view contentsدمعاصر اسلامی اقتصاد پیژندنه / بشیر الله نجیمی.
open this section of the library and view contentsدمعصرو لویو حقوقی سیستمونو مبادی : مقایسوی حقوق / لکونکی رینه داوید او گونتر گراسمان ; ژباړونکی محمد طاهر برگی.
open this section of the library and view contentsدمعلولیت لرونکو وګړو نړیوال میثاق (ژمنه).
open this section of the library and view contentsدمعلولیت ملی ټرمینالوژي
open this section of the library and view contentsدمعیشت بله لاره : حقیقت یا شعار؟ / دیوید منزفیلد وادم پن.
open this section of the library and view contentsدمغلو په دولت کی دوروستیو سیاسی کودتاوو تاریخ / لیکونکی فرانسوا برنیه ؛ روسی مترجمین ب. ژوخاویڅکی او م. تمارا ؛ روسی مقدمه لیکونکی ا. پرونین ؛ پښتو مترجم ګل محمد نورزی.
open this section of the library and view contentsدمفهومونو رساله : داسنادو اومدارکو دمرکز دپرمختګ لپاره / برابروونکی محمد صادق شیخ ؛ ژباړونکی جمیله امان ؛ اډیټور جلات خان حکمتی.
open this section of the library and view contentsدمقالو مجموعه : علمی او تحقیقی سمینار : په افغانستان کی دصلح امن او یو باثباته اسلامی مرکزی دولت دجوړولو په لور هڅی / دعلومو اکاډمی، دټولنیزو علومو مرکز.
open this section of the library and view contentsدمقاومت حماسه : دمقالو ټولګه / راټولوونکی او تنظیموونکی دلیکوالو شورا.
open this section of the library and view contentsدملنګ جان خوږې نغمې (غورچاڼ) / ملنګ جان.
open this section of the library and view contentsدملنگ جان په اشعارو کی : دآزادی او هیواد پالنی انگازه / لیکوال عبدالواجد واجد ; اهتمام عبدالطیف.
open this section of the library and view contentsدملي ټولنې لنډه پیژندنه / دافغاني سرې میاشتې ټولنه.
open this section of the library and view contentsدملګرو ملتونو ددیرشمی کلیزی دنمانځنی په مناسبت خاصه خپرونه / مهتمم محمد حکیم اتمر.
open this section of the library and view contentsدملی ادب او ژورنالیزم خادم / لیکوال عبدالله بختانی خدمتګار ؛ مهتمم محمد حسن حسام.
open this section of the library and view contentsدملی شورا ښوونیز لارښود / دافغانستان دمدنی ټولنی مجتمع، دمدنی روزنی څانګه.
open this section of the library and view contentsدملی شوری آرشیف او کتابتون.
open this section of the library and view contentsدملی وحدت دسیمینار دمقالو مجموعه / مهتمم عبیدالله غفاری.
open this section of the library and view contentsدملی پیوستون دپروګرام ښه هماهنګی دتسهیل کونکو غړوسره دستونځو اودهغو دحل دلارو چارو مباحثی / پلوشه کاکړ.
open this section of the library and view contentsدملی یووالی په ټینګښت اودهیواد په بیارغاونه کی دقومونو ونډه = کنفرانس اقوام در تحکیم وحدت ملی وبازسازی کشور / دسرحدونو او قبایلو چارو وزارت.
open this section of the library and view contentsدمنتخبو قوانینو مجموعه = مجموعه قوانین منتخب / USAID.
open this section of the library and view contentsدموتر سایکل سازی دکورس رهنما / دافغانستان لپاره دیونسکو دپروژی دفتر.
open this section of the library and view contentsدموسهی مولوی فیض محمد آخند زاده اودده کورنی / لیکوال کمال الدین مستان.
open this section of the library and view contentsدموسیقی په څپو کی / لیکوال عبدالمجید سپند چشتی ؛ ژباړن علی محمد منګل.
open this section of the library and view contentsدمولانان جامی مرغلری : دشعر په شعر ژباړه / دعبدالباری غیرت ژباړه.
open this section of the library and view contentsدمومند بابا یاد (دمقالومجموعه) / ټولونکی دساپی څیړنی اوپراختیا مرکز.
open this section of the library and view contentsدمومندو نرخونه / لیکوال مجاور احمد مومند.
open this section of the library and view contentsدموکراسی / مؤلف مهدی حسنی.
open this section of the library and view contentsدموکراسی اومدنی ټولنه / لیکوال دستگیر خروټی.