"-1 14-= = = W-A A A f-A h A j-A p A p-A s A s-A v A v-AR ARE-Ac Ad-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ai Aid-Al Alt-An An -Ana Anc-Ann Ann-Ant Ant-Ar Arg-As Ass-Av Ay-B Ba-Be Bef-Bi Bil-Br Bri-Bu C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coi-Com Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cy-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Do Dow-E Ea-Ed Edu-Em Eme-Ep Epi-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ga-Ge Geo-Go Gov-Gu Gui-H He-Hi His-Ho How-Hu Hum-I IS-In In -Ind Ind-Ins Ins-Int Int-Ir Ira-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ki Kit-L La Lan-Law Law-Le Lea-Les Les-Li Liv-Lo Lov-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nar-Nat Nat Nat-Ne New-No Nor-O Of-Op Opi-Ov Ove-P Pa Pe Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Prä-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rom-S Sa-Se Sec-Sel Sem-Si Sig-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sui-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Ti Tip-Tr Tra Tre-Tu Tur-U US-Un Und-Ur Urb-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wit-Wo Wor-[ [A-[D [Dr-[P [Pa-[U [Un-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آب-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازد-اس است-اسل اسل-اش اص-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الی-ان انا-اند اند-انگ انگ-ای ایا-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بڼګ-بې بېړ-ت تا تار تار-تح تحل-تر ترت-تع تعد-تف تق-تو تور-ث ثب-ج جر-جم جمه-جه جها-ح حد-حق حقد-حل حل -خ خا-خر خرو-خو خود-د د د ا د ا-د ج د ج-د د د د-د س د س-د ف د ف-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکس-دی دین-ر را راپ-رس رست-ره رهن رهن رهن-رو روس-ری ریم-ز زم-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرم-سل سلا-سو سوی-سی سیب-سیم سیم-ش شر-شن شنا-شگ شی-ص صد-ط طب-ع عا-عق عقی-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فعا-ق قا-قر قرا-قط قق-ل لر-لو لوړ-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مخف-مر مرو-مش مشا-مع معا-مف مفص-مل من-مو موت-مک مکا-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقض-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم همس-و و،-وز وزی-ون وه-پ پا-پر پرخ-پرو پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څن-چ چه-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کوش-ګ ګډ-گ گز-گل گل -ی یا-یک یک -‏ ‏‏-‭
open this section of the library and view contentsدافغانستان ژبی او توکمونه / لیکونکی دوست محمد دوست.
open this section of the library and view contentsدافغانستان ښځی اوانجونی دپنځو کلو په موده کښی : سپړنه / دښځو نړیواله اداره.
open this section of the library and view contentsدافغانستان کالنی = سالنامه افغانستان / واطلاعاتو اوکلتور وزارت.
open this section of the library and view contentsدافغانستان کلک پوستی میوی : چارمغز، بادام، پسته ، جلغوزه / لیکوال سکندر حسینی.
open this section of the library and view contentsدافغانستان یادښتونه / لیکواله کرستینا لیمب ؛ محمد زبیر شفیقی.
open this section of the library and view contentsدافغانی سوداګرو میرمنو لړلیک / دسوداګری او صنایعو خونه.
open this section of the library and view contentsدافغانی ټولنی دزعامت خلا : دمقالو مجموعه / لیکوال عبدالرسول امین ؛ ټولوونکی شاه محمد اکبر.
open this section of the library and view contentsداقتصاد پرمختیایی تیوری او پلان جوړونه / محمد بشیر دودیال.
open this section of the library and view contentsدالبیرونی کتاب ښود / مولف احمد سعید خان ؛ ترجمه کونکی او بشپړوونکی عبدالحی حبیبی.
open this section of the library and view contentsدامام سرخسی په مبسوط کی فقهی قواعد / لیکوال فضل الرحیم محمود ؛ لارښود استاد شیرعلی ظریفی.
open this section of the library and view contentsدامانی عالی لیسه (1303-1353).
open this section of the library and view contentsدامریکاجوماتونه / .
open this section of the library and view contentsدامن جرګه : دوهفته نامه / ارګان نشراتی کمیسیون آمادگی جرگه امن منطقه.
open this section of the library and view contentsدامیر کروړ یاد : دامیر کروړ سوری غوری ددولس پنځوسم تلین دنمانځنی په مناسبت له دوهمی هجری پیړی نه تر لسمی هجری پیړی پوری دپښتو څیړنو دبین المللی سیمینار دمقالو مجموعه.
open this section of the library and view contentsدانا : نشريه سه ماهه مؤسسه دانا.
open this section of the library and view contentsدانای یمگان : مجموعه مقالات سیمینار بین المللی ناصر خسرو، نستوه مردگسترده خرد، دانش وادب / مدون حسین فرمند.
open this section of the library and view contentsدانتخاباتو دتنظیم دګډ دفتر دخبری رسنیو کیټلاک د 1384 کال دولسی جرګی او ولایتی شوراګانو ټاکنی = کتلاک رسانه های دفتر مشترک تنظیم انتخابات : انتخابات سال 1384 ولسی جرگه وشوای های ولایتی = JEMB media catalogue : 2005 Wlesi Jirga and provincial council elections / دانتخاباتو دتنظیم ګډ دفتر.
open this section of the library and view contentsدانستن سطح متغیر کشت کوکنار درافغانستان : شواهد از کار ساحوی / دیوید مینسفیلد و ادم پین.
open this section of the library and view contentsدانستنی های از تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی / سید مسعود.
open this section of the library and view contentsدانستنی های پیرامون جغرافیای عمومی افغانستان / نویسنده سلطان محمد انصاری.
open this section of the library and view contentsدانش : نشریه علمی دوماهه پوهنتون کابل / پوهنتون کابل.
open this section of the library and view contentsدانش او زخمی کوتره : د ماشومانو لپاره / عبدالرفیع کابلی.
open this section of the library and view contentsدانش برای نوجوانان / عبدالرفیع کابلی.
open this section of the library and view contentsدانش بومی وتوسعه پایدار : چاره ها وچالش ها / گردآوری وتالیف محمد حسین عمادی، اسفندیار عباسی، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات وبررسی مسائل روستایی.
open this section of the library and view contentsدانش خانواده / حسین محمود یان ....
open this section of the library and view contentsدانش مسلیمین / تالیف : محمد رضا حکیمی.
open this section of the library and view contentsدانشمند پیشاهنگ ابو ریحان بیرونی / مولف ع.ح. شرعی جوزجانی.
open this section of the library and view contentsدانشنامه ادب فارسی : ادب فارسی در افغانستان : جلد سوم / به سرپرستی حسن انوشه.
open this section of the library and view contentsدانشنامه سیاسی / داریوش ٱشوری.
open this section of the library and view contentsدانشنامه مزدیسنا : واژه نامه ی توضیحی آیین زرتشت / جهانگیر اوشیدری.
open this section of the library and view contentsدانشنامه کتابداری واطلاع رسانی / پوری سلطانی، فروردین راستین.
open this section of the library and view contentsدانګلیسی او پښتوقاموس
open this section of the library and view contentsداهل سنت او جماعت عقیدة / محمد بن صالح العثیمین.
open this section of the library and view contentsداود خان : د کی جي بي په لومو کي / لیکوال محمد اسحق الکو.
open this section of the library and view contentsداودخان در چنگال ک.ج.ب / مولف الف. هارون ; ترجمه ، تصحیح و تذکر از حامد.
open this section of the library and view contentsداودی تاریخ : په هندوستان کی د لودی اوسوری پښتنی واکمنانوددوری حالات / لیکوال عبدالله ؛ ژباړونکی عبدالطیف طالبی ؛ مهتمم عبدالوهاب.
open this section of the library and view contentsداور په لیکه / لیکوال پرویز مشرف ؛ زباړن عبدالمالک داودوال.
open this section of the library and view contentsداوری شکایات انتخاباتی : افغانستان و خطرات عدم قانونمداری نگاهی به محکمه اختصاصی انتخابات – 2010 / غزال حارس.
open this section of the library and view contents (2)داوسنیو مطبوعاتو اودهغودمشرانو لنډه پیژندګلوی = تاریخچه تاسیس مطبوعات معاصر افغانستان ومعرفی مختصر سربراهان آن 1300-1385هـ ش (1900-2006م) / مولف محمد ولی ځلمی.
open this section of the library and view contentsداولاد نیکمرغه روزنه / لیکونکی حمد رقیط ؛ ژباړونکی عبدالعلیم ساعی احمدزی.
open this section of the library and view contentsداولسی جرګی جریده / اولسی جرګه.
open this section of the library and view contentsداولسی د پیاوړتیا پروګرام لومړی کورس ځوانان او سیمه ایزده اداره : د ولایتي سمبالونکو او ځایي سمبالونکو لپاره روزنیزلارښود : ملګري ملتونه هبیتات لمړی مسوده(مارچ2007).
open this section of the library and view contentsداولسی پرمختیا شورا دمنشی لپاره روزنیز لارښود / برابرونکی ملګری ملتونه هبیتات افغانستان.
open this section of the library and view contentsداولسی پرمختیایی شورا دمشر لپاره روزنیز لارښود / برابرونکی ملګری ملتونه هبیتات افغانستان، 1383 دسلواغی میاشت.
open this section of the library and view contentsداکار : / داکار.
open this section of the library and view contentsداکتشافاتو لنډ تاریخ : له 2000ق م نه داکتشافاتو تر ستر عصره پوری / لیکونکی ازابل باکلی ؛ مترجم حبیب الله تژی.
open this section of the library and view contentsدایرة المعارف بزرگ اطفال / مؤلف جیم مایلز و دیگران ؛ گزارنده به زبان دری سید محمد عالم "لبیب" ؛ همآهنگ کننده اسدالله "احمدی".
open this section of the library and view contentsدایرت المعارف هنر (نقاشی، پیکره سازی وهنر گرافیک) / تالیف روئین پاکباز.
open this section of the library and view contentsدایریکتر حفیظ.
open this section of the library and view contentsدایمان ارزښت په ژوندانه کې / لیکوال یوسف قرضاوي ؛ ژباړن عبدالحمید وردګ.