Cover Image

تربیه نظامی وطنپرستانه : برای متعلمان مکاتب ولیسه... -- 1363

شماره رهنما
370.9581
451ت
1363
عنوان تربیه نظامی وطنپرستانه : برای متعلمان مکاتب ولیسه ها / تدوین کننده محمد جمعه ناصر.
مشخصات نشر کابل : وزارت تعلیم وتربیه، ریاست تالیف وترجمه، 1363.
تشريح 233ص : مصور ؛ 22 س م.
نوت "تحت نظر دگروال دیپلوم انجنیر محمد هاشم رودوال".
سرعنوان موضوعي تعلیم -- افغانستان.
آموزش وپرورش – افغانستان.
شخص حقوقي افغانستان. وزارت تعلیم وتربیه. ریاست تالیف وترجمه.
افغانستان. ریاست عمومی امور سیاسی اردوی ج.د.ا.
شماره مسلسل 7260
لسان Dari
کاپی 1
شماره ثبت 6409