Cover Image

پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ -- اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌: اق‍وام‌ - ک‍وچ‌ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ و... -- 1372

شماره رهنما
958.1
117پ
1372
موءلف پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
عنوان اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌: اق‍وام‌ - ک‍وچ‌ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌

مشخصات نشر [م‍ش‍ه‍د]: م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌.
ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌: 1372.
تشريح 289 ص‌. : ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌ ؛ 24 س م.
نوت ص‌. ع‌. ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎snasyap te sedamon natsinahgfA .idzaY -ilopaP niessoH dammahoM‬.
‏ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
سرعنوان موضوعي کوچ – افغانستان – مقاله ها و خطابه ها
‏‏ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ای‍ران‌
شماره مسلسل 13943
لسان Dari
کاپی 1
شماره ثبت 12411