Cover Image

س‍ه‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌، 1303-1366 -- ‏گ‍ن‍ج‌ غ‍زل‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ ه‍ش‍ت‍ص‍د غ‍زل‌ از دوی‍س‍ت‌ ش‍اع‍ر/... -- 1372

شماره رهنما
891.551
863س
1372
موءلف س‍ه‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌، 1303-1366
عنوان ‏گ‍ن‍ج‌ غ‍زل‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ ه‍ش‍ت‍ص‍د غ‍زل‌ از دوی‍س‍ت‌ ش‍اع‍ر/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ و گ‍زی‍ن‍ش‌ م‍ه‍دی‌ س‍ه‍ی‍ل‍ی‌.


مشخصات نشر [ت‍ه‍ران‌]:س‍ن‍ائ‍ی‌، 1372.
تشريح 574 ص ؛ 21 س م.
شابك 9649010564
سرعنوان موضوعي غزل – مجموعه ها.
شعر فارسی – مجموعه ها.
شماره مسلسل 12327
لسان Farsi
کاپی 1
شماره ثبت 11113