Cover Image

ح‍ک‍م‍ت‍ی‍ار، گ‍ل‍ب‍دی‍ن‌، 1326- -- ش‍ع‍ر و ع‍رف‍ان‌ در م‍ح‍ک‌ ق‍رآن‌ و ش‍ق‍ای‍ق‌... -- 1380

شماره رهنما
891ر
724ح
1380
موءلف ح‍ک‍م‍ت‍ی‍ار، گ‍ل‍ب‍دی‍ن‌، 1326-
عنوان ش‍ع‍ر و ع‍رف‍ان‌ در م‍ح‍ک‌ ق‍رآن‌ و ش‍ق‍ای‍ق‌ ادب‍ی‌/ گلبدین ح‍ک‍م‍ت‍ی‍ارمشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: گ‍ل‍ش‍ن‌ راز، 1380.
تشريح ب‌، 124 ص. ؛ 22 س م.
سرعنوان موضوعي ق‍رآن‌ در ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
شعر فارسی – قرن 14
قرآن – شعر.
شماره مسلسل 14664
لسان Dari
کد زبان A
کاپی 1
شماره ثبت 13098