Cover Image

ح‍ن‍ف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د -- ت‍رت‍ی‍ل‌ ق‍رآن‌ ب‍ا( ت‍ج‍وی‍د آس‍ان‌)/ گ‍ردآورن‍ده‌ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د ح‍ن‍ف‍ی‌؛...

شماره رهنما
297.151ر
889ح
1384
موءلف ح‍ن‍ف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
عنوان ت‍رت‍ی‍ل‌ ق‍رآن‌ ب‍ا( ت‍ج‍وی‍د آس‍ان‌)/ گ‍ردآورن‍ده‌ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د ح‍ن‍ف‍ی‌؛ زی‍رن‍ظر ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ زاه‍دان‌.

‏ ‏‫
‫‭ ‎‬‬
مشخصات نشر ت‍رب‍ت‌ج‍ام‌: اح‍م‍د ج‍ام‌‏‫، 1384.‬
تشريح 79 ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول ؛ 23 س م.
شابك 9649107339
نوت چ‍اپ‌ دوم‌: 1379
‏ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. 79.
سرعنوان موضوعي قرآن – قرائت
قرآن – تجوید.
‏حوزه علمیه اهل سنت زاهدان
شماره مسلسل 13959
لسان ِDari
کد زبان A
کاپی 1
شماره ثبت 12423