Cover Image

آینده سازان / ارگان نشراتی ریاست عمومی روزنتونها.

شماره رهنما
305.90694509581س
994آ
عنوان آینده سازان / ارگان نشراتی ریاست عمومی روزنتونها.
مشخصات نشر کابل : ارگان نشراتی ریاست عمومی روزنتونها.
تشريح ج. : مصور، تصویر ؛ 28 س م.
موجودی کتابخانه موجود در کتابخانه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان شماره:
(1384): 2، 4، 7، 11-12
(1385): 10-11
(1387): 1.
سرعنوان موضوعي ایتام – افغانستان – مسلسل.
پرورشگاه – افغانستان – مسلسل.
افغانستان – مسلسل.
ریاست عمومی روزنتونها – مسلسل.
شخص حقوقي ارگان نشراتی ریاست عمومی روزنتونها.
شماره مسلسل s917
لسان Dari
کد زبان A
کاپی 1
شماره ثبت 12034