"-1 14-= = = W-A A A f-A h A j-A p A p-A s A s-A v A v-AR ARE-Ac Ad-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ai Aid-Al Alt-An An -Ana Anc-Ann Ann-Ant Ant-Ar Arg-As Ass-Av Ay-B Ba-Be Bef-Bi Bil-Br Bri-Bu C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coi-Com Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cy-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Do Dow-E Ea-Ed Edu-Em Eme-Ep Epi-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ga-Ge Geo-Go Gov-Gu Gui-H He-Hi His-Ho How-Hu Hum-I IS-In In -Ind Ind-Ins Ins-Int Int-Ir Ira-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ki Kit-L La Lan-Law Law-Le Lea-Les Les-Li Liv-Lo Lov-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nar-Nat Nat Nat-Ne New-No Nor-O Of-Op Opi-Ov Ove-P Pa Pe Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Prä-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rom-S Sa-Se Sec-Sel Sem-Si Sig-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sui-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Ti Tip-Tr Tra Tre-Tu Tur-U US-Un Und-Ur Urb-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wit-Wo Wor-[ [A-[D [Dr-[P [Pa-[U [Un-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آب-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازد-اس است-اسل اسل-اش اص-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الی-ان انا-اند اند-انگ انگ-ای ایا-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بڼګ-بې بېړ-ت تا تار تار-تح تحل-تر ترت-تع تعد-تف تق-تو تور-ث ثب-ج جر-جم جمه-جه جها-ح حد-حق حقد-حل حل -خ خا-خر خرو-خو خود-د د د ا د ا-د ج د ج-د د د د-د س د س-د ف د ف-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکس-دی دین-ر را راپ-رس رست-ره رهن رهن رهن-رو روس-ری ریم-ز زم-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرم-سل سلا-سو سوی-سی سیب-سیم سیم-ش شر-شن شنا-شگ شی-ص صد-ط طب-ع عا-عق عقی-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فعا-ق قا-قر قرا-قط قق-ل لر-لو لوړ-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مخف-مر مرو-مش مشا-مع معا-مف مفص-مل من-مو موت-مک مکا-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقض-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم همس-و و،-وز وزی-ون وه-پ پا-پر پرخ-پرو پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څن-چ چه-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کوش-ګ ګډ-گ گز-گل گل -ی یا-یک یک -‏ ‏‏-‭
open this section of the library and view contentsبحران فراگیر فاجعۀ جبران ناپذیر / نویسنده احمد سعیدی.
open this section of the library and view contentsبحران مشکلات رههای حل / حکمتیار.
open this section of the library and view contentsبحران هویت ملی در افغانستان : راهکار ها و راه حل ها / دیدار علی مشرقی ؛ ویراستار محمود جعفری.
open this section of the library and view contentsبحران ونجات : چگونه سو اداره درمملکت بحران پیداکرد، وجماعه دزدان ازموقع استفاده کرده زمامداری نمودند، وچگونه جماعاتیکه در اطراف برای سقوط دادن این دزدان پیداشده بود یکی بعد ازدیگر سقوط کرد یادست ازکارکشید، بالاخره بچگونه ایثار وقربانی وفداکاریها وطن نجات یافت / تدوین وتالیف محی الدین.
open this section of the library and view contentsبخاطر بزرگداشت سالگرد پرافتخار جمهوریت کشور : سعاد وسلامت یک مملکت مربوط به نیروی جوانان است : نشریه فوق العاده پوهنتون کابل.
open this section of the library and view contentsبخت میرک / سناریست محمد اسمعیل آژیر ؛ درنقشها عبدالاحمد خاکسار، آصف جلالی ... ؛ تهی وتدارک صبور خنجی ؛ تدوین ومکس آواز وحید داور ؛ فلمبرداران قاسم نیکزاد، یار محمد توخی ؛ عکاس نیک محمد آقازاده ؛ کارگردان بهرام بریال.
open this section of the library and view contentsبختور ژوند : (د ښځې د هر اړخیز ژوند څیړنه) / مؤلف محمد انور فیضان.
open this section of the library and view contentsبخش بلخ : تاریخ بحرالاسرار فی مناقب الاخبار از محمود بن امیر ولی کتابدار سال 1043 / به تصحیح، تعلیق، وفهارس مایل هروی.
open this section of the library and view contentsبخشی از تاریخ حفظ شده افغانستان / داطلاعاتو فرهنگ او توریزم وزارت دموزیمونو ریاست.
open this section of the library and view contentsبخشی از تاریخ هرات باستان / تالیف فکری سلجوقی ؛ به کوشش مسعودرجایی.
open this section of the library and view contentsبخملې صحرا (ناول) / لیکوال محمد صدیق پسرلی.
open this section of the library and view contentsبخوان و بدان.
open this section of the library and view contentsبخوان وبدان / دپوهنی و زارت، دابتدایی تدریساتو ریاست.
open this section of the library and view contentsبد دردونکی مسکن : وروستی رپوټ / ژباړونکی سید اختیار سباوون.
open this section of the library and view contentsبد مسکن درد ٱور : راپور نهائی : بخش اول، کابل و چهاراطراف آن / نهادتحقیقانی حقوق زنان واطفال.
open this section of the library and view contentsبدخشان در تاریخ جلد اول و دوم / تألیف صاحبنظر مرادی.
open this section of the library and view contentsبدخشان در یک نگاه / تالیف سیاووش ربانی.
open this section of the library and view contentsبدست آوردن حقوق اساسی / تاریخچه مختصر روند دسترسی افغانستان به نخستین سازمان تجارت جهانی : فشرده سند اکسفام / اکسفام.
open this section of the library and view contentsبدلمنې : (ناول) / لیکوال جواد فاضل ؛ ژباړه محمود مرهون.
open this section of the library and view contentsبدیع او بیان : د لسم او یوولسم ټولکیو لپاره / مولف : نور احمد شاکر.
open this section of the library and view contentsبدیع، بیان، معانی : و دستور زبان دری مولف: محمد کبیر کوثری.
open this section of the library and view contentsبر تن تنای تن / سرایشگر سلطان سالار عزیزپور.
open this section of the library and view contentsبر حماسه های عرفانی / نویسنده عبدالعظیم خوشنوا.
open this section of the library and view contentsبر مزار مادر : (مجموعه پنج داستان کوتاه) / نویسنده مرتضی فرحتیار.
open this section of the library and view contentsبراهدارین پل شه بلوچی لبزانکی باگا : 52 انکلابیین شایرشه بلوچانی سرډ ګارا / عبدالرحمان پهلوال.
open this section of the library and view contentsبرای پایان بخشیدن به نا امنی با فقر مبارزه کنید : درک افغانها از امنیت / تحقیق کننده گان محمد شاپور قیومی، لیلما نثار ... ؛ نویسنده گان ریونا نیکولز وماریت گلاد.
open this section of the library and view contentsبرخلیک اونیزه : ټولنیزه، سیاسی، علمی، کلتوري او معلوماتي / د امتیاز څښتن امین فونډیشن.
open this section of the library and view contentsبرخی از اسناد بین المللی در باره حقوق زنان / کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
open this section of the library and view contentsبرخی از معلومات نمایشهای تفننی ورموز آن / نویسنده فیض محمد نایاب عطائی.
open this section of the library and view contentsبرخی از موضوعات تعلیمی در دیوان حکیم سنایی غزنوی / عبدالصمد صمیمی.
open this section of the library and view contentsبرخی از کتیبه ها وسنگ نبشته های هرات / شرح وتبصره از رضامایل.
open this section of the library and view contentsبرخی شخصیت های فرهنگی و اجتماعی افغانستان : (مجموعه 30 مقاله) / نوشته اعظم سیستانی.
open this section of the library and view contentsبرداشتهای از قرآن / نویسنده سکندر افراسیابی.
open this section of the library and view contentsبررسی اثرات ضرب المثل ها بالای زنان در جامعه افغانی / نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال (WCLRF).
open this section of the library and view contentsبررسی اوضاع اقتصادی، اجتماعی وسیاسی افغانستان طی سالهای 1901-1919 میلادی وشرایط بین المللی استرداد استقلال / مولفان اعظم سیستانی ... .
open this section of the library and view contentsبررسی برخی از امراض عمده سیستم تنفسی / مولف احمد شاه عمر وردک ؛ استاد راهنما محمد فاروق حمیدی ؛ مصحح محمد افضل انور.
open this section of the library and view contentsبررسی برخی از ساحات باستانی مکشوفه ولایت کابل / نویسنده فریدالله نوری ؛ مهتمم علی احمد جعفری.
open this section of the library and view contentsبررسی تأثیر معلولیت بر روی صحت روانی : در اشخاص دارای معلولیت / محققین عباس پاینده نیک ، فاطمه صغرا عبداللهی.
open this section of the library and view contentsبررسی تاثیر قانون خانواده بر صحت روانی ی : در زنان خانوار / محققین عباس پاینده نیک و فاطمه صغرا عبداللهی.
open this section of the library and view contentsبررسی تاثیر و تاثر ثبات و امنیت افغانستان بر امنیت و اقتصاد ایران : پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مطالعات منطقه ای (گرایش آسیای مرکزی) / پژوهیشگر: محمدرضارضایی بجستانی؛ استاد رهنما، سید علیرضاازغندی؛ استاد مشاور، رسید مصطفی ابطحی.
open this section of the library and view contentsبررسی تاریخی خط دیورند این دهلیز مرگ را برسمیت بشناسید : راه نجات کشور زار بحران موجود / تالیف ونگارش غلام محمد محمدی.
open this section of the library and view contentsبررسی جایگاه رادیو در کابل در دوران طالبان و شش ماه پس از آن : پایان نامه : برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تحقیق در ارتباطات / پژوهیشگر: سماعیل فلاح رکنی ؛ استاد رهنما، سید محمد دادکران؛ استاد مشاور، پرویز علوی.
open this section of the library and view contentsبررسی حقوق زنان در مناقشات مسلحانه / نویسنده گان اگنس کالامارد ... ؛ مترجم ریگا سکندر ؛ باز بینی ناتالی حق وردیان.
open this section of the library and view contentsبررسی خشونت های خانواده گی و تاثیر آن بالای تربیت کودکان / محقق محمد ظاهر شمس غزنوی ؛ استاد رهنما محمد علم بیان ؛ ویراست فنی محمد ظریف بشارت.
open this section of the library and view contentsبررسی دوام واجرای تصامیم درسیستم های محاکمات رسمی وغیر رسمی در کابل : براساس کارقضایای ثبت شده در مراکز حقوقی (هیئت ناروی برای مهاجرین) درکابل / سارا کلگان ؛ ویرایش متن انگلیسی سوفی توماس ؛ ویرایش متن دری سید علی النقی امینی.
open this section of the library and view contentsبررسی رابطه مهاجرت وبحران هویت با فاصله نسلها، گرایش به خودکشی وفرار از منزل (شهر هرات) / پژوهشگران محمد عارف عارفی ... .
open this section of the library and view contentsبررسی زنان شاغل در ادارات دولتی افغانستان / محقق و نویسنده ملالی افضلی ؛ ویراستار عبدالشکور نظری.
open this section of the library and view contentsبررسی سطح موجود آگاهی عامه از حقوق بشر در سال 1389 / محققین عبدالقیوم زاهد، نسرین ترکمنی، محمد حسین حسرت ؛ ویراستار عبدالشکور نظری ؛ طراحی محمد تقی حسن زاده.
open this section of the library and view contentsبررسی سکتور ترانسپورت در افغانستان : راپور پالیسی : آماده شده برای وزارت تراتسپورت، وزارت فواید عامه وزارت هوانوردی ملکی وتوریزم / توسط سدا وبانک انکشافی آسیا.
open this section of the library and view contentsبررسی علل وعوامل بیرونی جرم سرقت انفرادی در نیمهء دوم سال 1385 هـ ش در شهر کابل / محققین احمد جاوید رشیدی ... .