"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary Ary-As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bob-Bu Bui-C CS-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cop Cop-Cou Cou-D DA-De Dec-Dep Der-Di Die-Dis Dis-Do Dos-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Env-Eu Ev-Ex Exp-F Fa-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goi-Gu Gui-H Ha-He Her-Ho Hor-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kas-Ku Kun-L La Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M MI-Ma Man-Mat Mat-Me Men-Mi Mig-Mit Miz-Mo Mot-N NA-Na Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O Ol-Op Opi-Ov Ove-P Pa-Pe Pea-Per Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Rus-S Sa-Se See-Sh Sha-Si Sk-So Sou-St Sta-Str Str-Stu Stu-Su Sup-T Ta Tar-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UK-US USA-Un Und-Ur Urb-V Vo-W Wa Wat-Wh Whi-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[D [F-[P [Pa-[U [V-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آت-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازج-اس است-اسل اسل-اش اشک-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الف-ام امپ-ان انج-انک انک-او اول-ب با بام-بر برخ-برن برن-بل بلو-بو بود-بی بید-ت تا تار تار-تج تجا-تد تدا-تش تشد-تع تعل-تم تما-تو تول-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حم حن-خ خا-خر خز-خو خود-د د د ا د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د ع د ع-د م د م-د ن د ن-د و د و-د څ د څ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دان دان-دب دبو-دخ دخپ-در در -درف درم-دس دست-دش دط-دل دلن-دم دمی-ده دهی-دټ دپ-دچ دچټ-دک دکو-دی دیو-ر را راپ-رش رشد-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زا-زم زمو-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرط-سل سل -سو سوگ-سی سیا-سیم سیم-ش شخ-شم شمع-شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عص-عم عمل-غ غز-ف فر فره-فز فزی-فن فه-ق قا-قص قصه-قو قوه-ل له-لی لیو-م ما-مث مثب-مج مجم-مح محر-مذ مر-مز مزد-مص مصئ-مع معر-مق مقا-من منا-مو موز-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقش-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم هما-هی هیم-و ور-ول ولا-ټ ټو-پ پخ-پر پرو-پل پلا-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیو پیو-چ چر-چی چیس-ښ ښو-ک کا-کت کتا-کل کلک-کن کنف-کو کوچ-گ گا-گز گزا-گل گله-ی یا-یک یکج-‏ ‏‫-‭
open this section of the library and view contentsاولین گام بسوی صلح : مواد تدریسی برای معلمین / تالیف و تریتب: ثمینه امتیاز، ترجمه: حوریه مصدق.
open this section of the library and view contentsاوچرک / اسدالله سعدالله یف، محمد کاظم آهنگ.
open this section of the library and view contentsاوښتون : پکتیا / خپلواکه، سیاسی، تولنیره دري میاشتني 1389 ژمی.
open this section of the library and view contentsاوښکی / لیکوال آدم خان غریب مل.
open this section of the library and view contentsاوښکی : په افغانستان کی دماین ځپلو کیسی / دحفیظ الله تراب او بلال مجددی په زیار.
open this section of the library and view contentsاټوکیډ : د انجنیرې پوهنځې د محصیلینو لپاره لومړی ټوک / لیکوال احمد شاه خان.
open this section of the library and view contentsاپیدیمی های ملاریا : تشخیص وکنترول پیش بینی ووقایه / .
open this section of the library and view contentsاپیدیمیولوژی ومعلومات صحی : ترجمه وانطباق از نشرات سازمان صحی جهان / توسط بشیر نورمل، سید الف شاه عضنفر.
open this section of the library and view contentsاړیکه : دری میاشتنی خپرونه / دمخابراتو وزارت.
open this section of the library and view contentsاژدهای خودی / مگارنده سید بهاووالدین مجروح ; با اهتمام غلام نبی کاوه.
open this section of the library and view contentsاژدهای خودی / نویسنده سید بهاء الدین مجروح ؛ اهتمام حبیب الله رفیع.
open this section of the library and view contentsاکبر فتوحی، فریبا اصغری.
open this section of the library and view contentsاکتویزم سیاسی / نویسنده محمد نبی هیکل.
open this section of the library and view contentsاکسیر خودی : (جوهر پیام علامه اقبال) / نویسنده سعید.
open this section of the library and view contentsاکلنوزالعامره دٌرة النادره : یعنی شرح دٌره نادره.
open this section of the library and view contentsاگاهی از آسیب پذیری افغانهای معلول : معیشت، استخدام، درآمد (عاید) : سروی ملی معلولیت در افغانستان 2005 م / مولفین پارول بخشي، جان فرانسوس، عیان احمد نور.
open this section of the library and view contentsاگر تصاویر سخن می گفتند موسسه خیریه اطفال جنگزده تقدیم میکند = If the pictures could speak The Children of War presents / موسسه خیریه اطفال جنگزده.
open this section of the library and view contentsاگر فرزند زیبا می خواهید : تغذیه برای زیبایی، زیبایی نسل اینده با تغذیه صحیح، تغذیه برای زیبایی خودم و فرندم / مؤلف محسن احمد.
open this section of the library and view contentsای زویه! / لیکوال حامد غزالی ؛ ژباړن عبدالحکیم امل.
open this section of the library and view contentsایا افغانستان یک نام جعلی است؟ : مجموعه 20 مقاله / محمد اعظم سیستانی (بارکزی).
open this section of the library and view contentsایجاد دولت موثر در افغانستان اولویت های اصلاحات (ریفورم) اداره عامه.
open this section of the library and view contentsایدئو لوژی وروش دراقتصاد / محمد علی کاتوزیان ؛ ترجمه م. قائد.
open this section of the library and view contentsایدز څه شی دی؟ : د روغتیایی کارکونکو له پاره / ژباړن او مهتمم محمد فرید بزګر.
open this section of the library and view contentsایران باستان / م. موله ؛ ترجمه ژاله آموزگار.
open this section of the library and view contentsایران و احمدشاه مسعود : نقد و تحلیل ردپای فرعون : رابطه ایران در ترور احمد شاه مسعود / خلیل فخری.
open this section of the library and view contentsایران وافغانستان : از یگانگی تا تعیین مرزهای سیاسی / محمد علی بهمنی قاجار.
open this section of the library and view contentsایران وبازسازی افغانستان / به کوشش علیرضا بیکدلی.= Iran and Afghanistan reconstruction.
open this section of the library and view contentsایران وماوراء النهر در نوشته های چینی ومغولی سده های میانه : جستارهای تاریخی وجغرافیایی / تالیف امیلی و. برتشنایدر ؛ ترجمه دتحقیق هاشم رجبزاده.
open this section of the library and view contentsایرانشهر : برمبنای جغرافیای موسی خورنی / تالیف یوزف مارکوارت ؛ ترجمه مریم میر احمدی.
open this section of the library and view contentsایف ای او، فهم افغانستان ؛ MAAH/ MRRD/ FAO/ WFPارزیابی حاصلات به سطح ملی /
open this section of the library and view contentsایلبند / د کوچیانو چارو د سمون لوی او مستقل ریاست.
open this section of the library and view contentsایمان : (مجموعۀ شعر) / عبدالله نایبی.
open this section of the library and view contentsایمان : باب اول.
open this section of the library and view contentsایمان : و ارکان ششگانه آن در کتاب الله و حدیث پیامبر(ص) / مؤلف محمد حنیف حنیف بلخی.
open this section of the library and view contentsایمان به هدف به ظمیمه معیار حق و باطل / نویسنده: محمد کاظم شارقی.
open this section of the library and view contentsایمان در برابر عوامل ضعف و وسائل تقویۀ آن / مترجم عبدالواحد عشرتی.
open this section of the library and view contentsایمان در پرتو قرآن / مولف محمد الهی ؛ مترجم محمد ولی اواب.
open this section of the library and view contentsایمان پلورونکی : دسلطان صلاح الدین ایوبی دزمانی ریښتنی کیسی / لیکوال عنایت الله التمش ؛ ژباړوکی عبدالواسع صابر.
open this section of the library and view contentsایمان، شکیبائی و شکر / مترجم ع، عشرتی.
open this section of the library and view contentsایمل خان / لیکونکی م-سیال.
open this section of the library and view contentsاین است امریکا! = This is U.S.A / نوشتۀ مسعود شهید.
open this section of the library and view contentsاین جا زمان متروکیست / روح الله امینی.
open this section of the library and view contentsاین سه نفر یهودی / تالیف: محمد قطب، ترجمه: محمد علی عابدی.
open this section of the library and view contentsاین کفش های پیاده : مجموعه شعر / سید عاصف حسینی.
open this section of the library and view contentsاینجا منم زنی با چادر سیاه : گزینۀ شعر / فاطمه سجادی.
open this section of the library and view contentsاینهم سوسیالیزم / مؤلف محمد هاشم المجددی.
open this section of the library and view contentsایچ آی وی ایدز وآموزش : بشته آموزشی برا وزارت تعلیم وتربیه = HIV AIDS and education : a toolkit for Ministry of Education / وزارت تعلیم وتربیه جمهوری اسلامی افغانستان.
open this section of the library and view contentsایډز څه شی دی؟ : دروغتیایی کارکوونکو له پاره / ژباړن محمد فرید بزګر ؛ انځورګر عبدالواسع عمرزاد.
open this section of the library and view contentsبا تو بهار میرسد / شاعر اسدالله ولوالجی.
open this section of the library and view contentsبا سرزمین نورستان آشنا شوید / نویسنده جلا الدین صدیقی.