"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary Ary-As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bob-Bu Bui-C CS-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cop Cop-Cou Cou-D DA-De Dec-Dep Der-Di Die-Dis Dis-Do Dos-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Env-Eu Ev-Ex Exp-F Fa-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goi-Gu Gui-H Ha-He Her-Ho Hor-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kas-Ku Kun-L La Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M MI-Ma Man-Mat Mat-Me Men-Mi Mig-Mit Miz-Mo Mot-N NA-Na Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O Ol-Op Opi-Ov Ove-P Pa-Pe Pea-Per Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Rus-S Sa-Se See-Sh Sha-Si Sk-So Sou-St Sta-Str Str-Stu Stu-Su Sup-T Ta Tar-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UK-US USA-Un Und-Ur Urb-V Vo-W Wa Wat-Wh Whi-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[D [F-[P [Pa-[U [V-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آت-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازج-اس است-اسل اسل-اش اشک-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الف-ام امپ-ان انج-انک انک-او اول-ب با بام-بر برخ-برن برن-بل بلو-بو بود-بی بید-ت تا تار تار-تج تجا-تد تدا-تش تشد-تع تعل-تم تما-تو تول-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حم حن-خ خا-خر خز-خو خود-د د د ا د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د ع د ع-د م د م-د ن د ن-د و د و-د څ د څ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دان دان-دب دبو-دخ دخپ-در در -درف درم-دس دست-دش دط-دل دلن-دم دمی-ده دهی-دټ دپ-دچ دچټ-دک دکو-دی دیو-ر را راپ-رش رشد-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زا-زم زمو-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرط-سل سل -سو سوگ-سی سیا-سیم سیم-ش شخ-شم شمع-شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عص-عم عمل-غ غز-ف فر فره-فز فزی-فن فه-ق قا-قص قصه-قو قوه-ل له-لی لیو-م ما-مث مثب-مج مجم-مح محر-مذ مر-مز مزد-مص مصئ-مع معر-مق مقا-من منا-مو موز-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقش-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم هما-هی هیم-و ور-ول ولا-ټ ټو-پ پخ-پر پرو-پل پلا-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیو پیو-چ چر-چی چیس-ښ ښو-ک کا-کت کتا-کل کلک-کن کنف-کو کوچ-گ گا-گز گزا-گل گله-ی یا-یک یکج-‏ ‏‫-‭
open this section of the library and view contentsتجارت وتجارت پیشه گان در شش سکتور تجارتی در افغانستان / انا پیتر سن ؛ ترجمه وتصحیح فریدون شارق.
open this section of the library and view contentsتجارتی خبرونه : دافغانستان دسوداگری نړیوال اتاقونوپنځلس ورځنی خبرونه / دافغانستان دسوداگری نړیوال اطاق.
open this section of the library and view contents (2)تجاوز امریکا به افغانستان / مولف شاهین فیروز افضلی.
open this section of the library and view contentsتجاوز بی آزرمانه : پیرامون تجاوز شوروی بر ایران وبخارا در سالهای 1920-1921 : برجستار های از اسناد سربه مهر آرشیوهای محرم شوروی در باره آسیای میانه قفقاز، هند، ایران وافغانستان / موسی پارسیدس ؛ ترجمه عزیز آریانفر.
open this section of the library and view contentsتجدید نظر بر معیشیت های روستائی در افغانستان / جو گریس و ادام پین.
open this section of the library and view contentsتجربه افغانها از فساد اداری : تحقیق در هشت ولایت.
open this section of the library and view contentsتجربه اول : گروه بندی های سیاسی و الگوهای رأی دهی در ولسی جرگه افغانستان (1348-89 / علی امیری و عبدالجلیل بینش.
open this section of the library and view contentsتجلی خدا در آفاق و انفس / صلاح الدین سلجوقی.
open this section of the library and view contentsتجلیات سلاسل اربعه : قادریه، نقشبندیه، چشتیه، سهروردیه / تالیف صحبت الله ؛ ترتیب وتدوین محمد رحمان.
open this section of the library and view contentsتجلیل پنجصد وپهجاهمین سال تولد نورالدین عبدالرحمن جامی متوفی 898 : شامل پیامها وبیانیه ها.
open this section of the library and view contentsتجوید القرآن : مؤلف اشرف علی تهانوی ؛ ترجمه عبدالرحمن.
open this section of the library and view contentsتجوید قرآن کریم مسمی به : زبدةالتجوید و یحفه الاطفال / تالیف نیک محمد، سبعه.
open this section of the library and view contentsتحریم خلوت ب زن نا محرم / محمد بن لطفی الصباغ.
open this section of the library and view contentsتحصیل یا ازدواج / تالیف: نو آقا نوری.
open this section of the library and view contentsتحفة الحبیب ( جلد اول و دوم) / فیض محمد کاتب ؛ مقدمه و تصحیح محمد سرور مولایی.
open this section of the library and view contentsتحفته الامان فی سیرت النعمان : به مناسبت سیمینار شخصیت علمی وجهانی امام ابو حنیفه / مولف شبلی نعمانی ؛ مترجم برهان الدین کشککی.
open this section of the library and view contentsتحفیفات باستانشناسی در شمال شرق افغانستان / مولف کتاب خان فیضی ؛ استاد رهنما میر عبدالروف ذاکر ؛ مهتمم عبداللطیف احمدی.
open this section of the library and view contentsتحفیفات کوشانی / وزارت اطلاعات وکلتور مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی.
open this section of the library and view contentsتحقیق (نمایشنامه اسلامی ) / محمد توفیق برکات.
open this section of the library and view contentsتحقیق در مورد اپیدیمولوژی بروسلوزس و ارتباط آن با سقط ها / مؤلف احمد شاه عمر وردک ؛ مهتمم ضیاالرحمن حقمل.
open this section of the library and view contentsتحقیق روی : کار کودک و برده سازی کودکان در افغانستان : کودکان با شرایط تهدید آمیز زندگی در داخل و حومه شهر کابل / عبدالواحد همراز، بصیر احمد نوری، اسدالله مجبور.
open this section of the library and view contentsتحقیق نقض های حقوق زنان در درگیری های مسلحانه.
open this section of the library and view contentsتحقیقات کوشانی / د افغانستان د علومو اکاډمی.
open this section of the library and view contentsتحقیقی درباره عوامل خودکشی زنان در حوزه جنوب غرب افغانستان /تهیه کننده توسط بخش های تحقیقات وبرنامه ریزی وحمایت وانکشاف حقوق زنان.
open this section of the library and view contentsتحقیقی رپوټ : په افغانستان کی له وخت نه دمخه ودونه / چمتو کوونکی دښځو اوماشومانو دحقوقو څیړنیز نهاد.
open this section of the library and view contentsتحلیل رویداد های سلطنت شاه محمود سدوزایی / مؤلف طوبی ابوی صادق ؛ مهتمم فایقه لحظه.
open this section of the library and view contentsتحلیل معلومات به منظور مواظبت از حقوق بشر / مولفین ؛ مترجم غلام نبی ناطق.
open this section of the library and view contentsتحلیل مقایسه ای قانون خانواده در چارچوب اسلام : کنفرانس میز مدور / گزارش توسط ارزلا اشرف نعمت ؛ برگردان فارسی دری توسط جاوید نادر.
open this section of the library and view contentsتحلیل های مختصر راجع به نقش استعمار نوین جهان ابر قدرت در افغانستان : ازنیمه اول دههٴ سوم قرن 14هـ ش تا امروز / مولف خیر محمد بایگان.
open this section of the library and view contentsتحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان : جلد اول / نویسنده محمد اشرف رسولی ؛ ویراستار عبدالرحیم یزدان پناه.
open this section of the library and view contentsتحلیل واژه های متشابه عربی در زبان فارسی دری / مولف شریف الله شریف.
open this section of the library and view contentsتحلیل ور یشه یابی مشکلات افغانستان / عبدالحمید معصومی.
open this section of the library and view contentsتحلیل وریشه یابی مشکلات افغانستان (جلد اول) / عبدالحمید معصومی.
open this section of the library and view contentsتحلیل وکاربرد جمعیت شناسی / تالیف محمد تقی شیخی.
open this section of the library and view contentsتحلیل کلیمه های مرکب : در متون منشور قرن سوم وچهارم هجری / مولف شریف الله شریف.
open this section of the library and view contentsتحلیل گفتمانی دموکراسی در افغانستان : گفتمانی دموکراسی / نویسنده علی رضا شریفی.
open this section of the library and view contentsتحلیلی از مبادی اخلاق در دیانت بهائی ومفهوم عهد در دیانت بهائی / دو اثر از هوشنگ خضرائی.
open this section of the library and view contentsتحلیلی بر تاثیرات اشتغال وتحصیل زنان بر بهبود وضعیت اقتصادی خانواده هایشان / محققین شگوفه سرابی ... .
open this section of the library and view contentsتحلیلی بر قانون رسانه های همگانی افغانستان / نویسنده صدیق الله توحیدی ؛ به همکاری محمد قاسم رحمانی.
open this section of the library and view contentsتحولات اقتصادی در افغانستان از (1978 تا 2002) / بقلم عبدالحق امیری.
open this section of the library and view contentsتحولات جهاد افغانستان / نویسنده شیر احمد نصری حق شناس.
open this section of the library and view contentsتحولات نوین در شیوه های حقوقی حل وفصل اختلافات، به پیوست ویراست جدید ترجمه اساسنامه دادگاه بین المللی ادگستری / درک ویلیام باوت ؛ ترجمه زهراکسمتی، علیرضا طیب.
open this section of the library and view contentsتخاریها / نورالله طالقانی.
open this section of the library and view contentsتخریب اراضی کوکنار : چیگونه احساس خطر رابلندبرد در صورتیکه چیزی ازبین نرود؟ / دیوید منسفیلد وآدم پین.
open this section of the library and view contentsتخصص / ارگان نشراتی شورای متخصصان هرات.= Takhassos
open this section of the library and view contentsتخصیص بودجه بر اساس جنسیت در افغانستان.
open this section of the library and view contentsتخطی های مخالفین مسلح دولت علیه مردم ملکی در افغانستان / کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
open this section of the library and view contentsتخنیک رادیوگرافی عظام / ترتیب کننده محمد عمر نور، نوریه نور.
open this section of the library and view contentsتدارک کمک های فنی وزارت احیاءو انکشاف دهات در جهت انکشاف بیشتر فقر وآسیب پذیری ملی وسیستم نظارت بر مصئونیت غذائی کابل وولایات افغانستان : خلاصه گزارش مقدماتی / پروژه سیستم نظارت ملی افغانستان.
open this section of the library and view contentsتداوی با نباتات / مؤلف مراد علی روشندل