"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary Ary-As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bob-Bu Bui-C CS-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cop Cop-Cou Cou-D DA-De Dec-Dep Der-Di Die-Dis Dis-Do Dos-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Env-Eu Ev-Ex Exp-F Fa-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goi-Gu Gui-H Ha-He Her-Ho Hor-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kas-Ku Kun-L La Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M MI-Ma Man-Mat Mat-Me Men-Mi Mig-Mit Miz-Mo Mot-N NA-Na Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O Ol-Op Opi-Ov Ove-P Pa-Pe Pea-Per Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Rus-S Sa-Se See-Sh Sha-Si Sk-So Sou-St Sta-Str Str-Stu Stu-Su Sup-T Ta Tar-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UK-US USA-Un Und-Ur Urb-V Vo-W Wa Wat-Wh Whi-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[D [F-[P [Pa-[U [V-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آت-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازج-اس است-اسل اسل-اش اشک-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الف-ام امپ-ان انج-انک انک-او اول-ب با بام-بر برخ-برن برن-بل بلو-بو بود-بی بید-ت تا تار تار-تج تجا-تد تدا-تش تشد-تع تعل-تم تما-تو تول-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حم حن-خ خا-خر خز-خو خود-د د د ا د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د ع د ع-د م د م-د ن د ن-د و د و-د څ د څ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دان دان-دب دبو-دخ دخپ-در در -درف درم-دس دست-دش دط-دل دلن-دم دمی-ده دهی-دټ دپ-دچ دچټ-دک دکو-دی دیو-ر را راپ-رش رشد-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زا-زم زمو-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرط-سل سل -سو سوگ-سی سیا-سیم سیم-ش شخ-شم شمع-شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عص-عم عمل-غ غز-ف فر فره-فز فزی-فن فه-ق قا-قص قصه-قو قوه-ل له-لی لیو-م ما-مث مثب-مج مجم-مح محر-مذ مر-مز مزد-مص مصئ-مع معر-مق مقا-من منا-مو موز-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقش-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم هما-هی هیم-و ور-ول ولا-ټ ټو-پ پخ-پر پرو-پل پلا-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیو پیو-چ چر-چی چیس-ښ ښو-ک کا-کت کتا-کل کلک-کن کنف-کو کوچ-گ گا-گز گزا-گل گله-ی یا-یک یکج-‏ ‏‫-‭
open this section of the library and view contentsتول پارسنګ / همیش خلیل.
open this section of the library and view contentsتولد دوباره افغانستان : ساختن دموکراسی افغانستان.
open this section of the library and view contentsتولید عایدات از زنبورداری در افغانستان : رهنمای برای زنبورداران، دهاقین وکارکنان توسعه / سازمان خوراکه وزراعت ملل متحد، تامین خوراکه بوسیله تولید دوامدار نباتات.
open this section of the library and view contentsتوپاز / بقلم مارسل پانیول ؛ ترجمه روان فرهادی.
open this section of the library and view contentsتوکی / د تنکیو ځوانانو لپاره.
open this section of the library and view contentsتړیوال توب (امریکایې توب) بیا نړۍ رغوې / لیکوال مصطفی محمد الطحان ؛ ژباړن عبدالحکیم امل.
open this section of the library and view contentsتکامل : فصلنامه‌ء بیناد انکشاف سنائی.
open this section of the library and view contentsتکامل حقوق بنیادی در افغانستان 1924-2004 / ارونی جیا کودی.
open this section of the library and view contentsتکامل دیپلوماسی در تیوری وعمل / مولف محمد موسی معروفی.
open this section of the library and view contentsتکامل فکر سیاسی شیعه : از شوری تا ولایت فقیه / احمد الکاتب.
open this section of the library and view contentsتکبیر ماهنامه : ارگان نشراتی حزب اقتدار اسلامی.
open this section of the library and view contentsتکبیر هفته نامه = تکبیر اونیزه : دافغانستان داسلامی اقتدار ګوند خپرونکی ارګان / دافغانستان داسلامی اقتدار ګوند.
open this section of the library and view contentsتکنالوژی افغانستان / سید عابد عالمی.
open this section of the library and view contentsتکنالوژی تدریس / نویسنده محمد ابراهیم بامیانی.
open this section of the library and view contentsتکنالوژی تعلیمی و آموزشی / مؤلف شیر محمد (پاکنهاد).
open this section of the library and view contentsتکنوکرات های مسلح / رزاق مامون
open this section of the library and view contentsتکنوکرات های مسلح / نویسنده رزاق مامون.
open this section of the library and view contentsتکوین مجموعه های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی وامریکای شمالی / استفن رومن ؛ ترجمه زهرا اباذری.
open this section of the library and view contentsتګاب فقیر : فخر المشایخ میا ګل جان آغا / لیکوال محمد حامد صوفی آغا فقیر.
open this section of the library and view contentsتگاب فقیر : فخر المشایخ میا گل جان آغا رحمت الله علیه / لیکوال محمد حامد صوفی آغا فقیر.
open this section of the library and view contentsتیاتر در افغانستان : شامل تیاتر گونه ها، پیشگامان ودست اندر کاران / خان آقا سرور.
open this section of the library and view contentsتیره گیهای سرنوشت ساز : جنایات جنگی وجنایات ضد بشری از سال 1978 الی 2001 : تجزیه وتحلیل وارایه مدارک از نمونه های بزرگ سوء استفاده در جنگهای افغانستان / پروژه عدالت افغانستان.
open this section of the library and view contentsتیمور شاه درانی جلد دوم / مورخ عزیزالدین وکیلی فوفلزائی.
open this section of the library and view contentsتیموریان : عهد تیموریان هرات – بابریان هند / نویسنده عبدالله کارگر
open this section of the library and view contentsتیوری احتمالات / توفیق الله ایوبی.
open this section of the library and view contentsتیوری اقتصاد بین المللی وممالک روبه انکشاف / نگارش محمد انور.
open this section of the library and view contentsتیوری تولید ومصرف / مولف نذیر احمد شهیدی.
open this section of the library and view contentsتیوری دولت وحقوق / تالیف ونگارش عبدالرحیم.
open this section of the library and view contentsتیوری سرمایه گذاری / مولف نذیر احمد شهیدی.
open this section of the library and view contentsت‍اری‍خ‌ ح‍زن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ب‍خ‍ارا / نویسنده اعلی حضرت امیر سید عالم خان امیر بخارا.‌
open this section of the library and view contentsت‍رت‍ی‍ل‌ ق‍رآن‌ ب‍ا( ت‍ج‍وی‍د آس‍ان‌)/ گ‍ردآورن‍ده‌ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د ح‍ن‍ف‍ی‌؛ زی‍رن‍ظر ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ زاه‍دان‌.
open this section of the library and view contentsت‍وش‍ه‌ راه‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ش‍ه‍ور ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ه‍ران‍ی‌.
open this section of the library and view contentsثالوث = Trinite-y / مؤلفان : چوپان، آواره.
open this section of the library and view contentsثبات و پایداری در راه خُدا / مترجم عبدالواحد عشرتی.
open this section of the library and view contentsثبت ازدواج ها گامی به سوی عدالت برای زنان : کنفرانس یک روزه سه شنبه 11 اکتوبر 2005 – 17 میزان 1384 تالار ستره محکمه : راپور نهایی / تنظیم کننده ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، میدیکا موندیال.
open this section of the library and view contentsثروت : میاشتنی اقتصادی خپرونه / دافغانستان دمالی وزارت.
open this section of the library and view contentsثقافت افغانستان : بخش نخست : برای محصلان رشته اختصاصی دری دوره متوسطه نامکمل ومکمل / تتبع ونگارش نجیب الله سایس.
open this section of the library and view contentsجاده ابریشم : جلد اول / علی مظاهری ؛ مترجم ملک ناصرنوبان.
open this section of the library and view contentsجاده افیون / نویسنده عبدالغفور برشنا.
open this section of the library and view contentsجادوګر هنر / لیکوال اسدالله غضنفر.
open this section of the library and view contentsجاذب او اغېزناک شخصیت : / لیکوال ډېل کارینګي ؛ ژباړن سیف الله غریب یار.
open this section of the library and view contentsجام جهانی فوتبال / نویسنده حامد علمی.
open this section of the library and view contentsجام فکر : گزاره های در فرهنگ و دین / سید ذوالمجد عالمشاهی.
open this section of the library and view contentsجامعه سالم = Healthy community / پروژه صحت روانی (PMHP).
open this section of the library and view contentsجامعه شناسی / ٱنتونی گیدنز ; ترجمه منوچهر صبوری.
open this section of the library and view contentsجامعه شناسی آموزشی وپرورش / محمد رسول گلشن فومنی.
open this section of the library and view contentsجامعه شناسی سیاسی / تالیف عابدین بارز.
open this section of the library and view contentsجامعه شناسی شهری / نویسنده محمد تقی شیخی.
open this section of the library and view contentsجامعه شناسی عمومی / تالیف عابدین بارز.
open this section of the library and view contentsجامعه مدنی / دافغانستان دمدنی ټولنی دمجتمع خپرونه.