"-1 19-= = = W-A A A g-A l A l-A p A p-A s A s-AC ACB-Ab Abr-Ad Adv-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Aj Ajm-Am Ame-An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-As Asi-Ass Ass-B Ba Bas-Be Bey-Bo Br-Bu Bui-C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coh-Com Com-Con Con-Coo Cop-Cov Cov-D DF-De Dec-Det Det-Di Dir-Do Doi-Dr Dru-E Ed-El Ele-En Enh-Et Etn-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ge Get-Gr Gra-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Inv-Is Is -Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Liv-Lo Los-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nas-Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O On-Op Opp-P PR-Pa Par-Pe Peo-Pl Pla-Po Pol-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Ro Roa-S SM-Se Sec-Sem Sem-Si Sim-So Soi-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sum-Sy Syr-T Ta-Te Tes-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The Thi-To Tow-Tr Tra-Tré Tré-U UN-Un Und-Uns Unt-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wo Wor-[ [A-[H [I-[P [Pa-[ا [اع-[د [دی-[ک [کت-Г Д-آ آر-آل آم-آی آی -ا اح-اخ اخل-ار ارت-از از -اس اسا-اسل اسل-اسک اسی-اط اطل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ام امی-ان اند-انگ انگ-اگ ای-ب با-بح بحر-بر برر-بز بزم-به به -بی بی -ت تا تار تار-تال تام-تح تحل-تر ترق-تع تعل-تل تلا-تو توض-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطا-خو خوږ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د و-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دام دام-دب دبش-دخ دخو-در در -درس درف-دس دست-دش دشه-دل دلن-دم دمو-ده دهی-دپ دپا-دچ دچی-دک دکو-دی دیو-ر را رای-رف رفا-ره رهن رهن-رو روح-روی روی-ز زع-زن زنا-زه زهر-س سا-سخ سخن-سط سع-سو سوا-سی سیا-سیم سیم-ش شب-شل شل -شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عق-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فق-ق قا-قر قرش-قم قما-ل لغ-لو لوی-م ما-مب مبص-مج مجم-مح محب-مر مرا-مس مسئ-مص مصر-مع معر-مق مل-من منش-مو مول-می مین-ن نب-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نگ نگا-ه هد-هل هلت-هی هیر-و ور-ول ولد-ټ ټو-پ پر پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چگ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کل کلن-کن کنف-کو کوچ-گ گد-گز گزا-گن گنج-ی یا-‏ ‏ -“ “A-‭
open this section of the library and view contentsد غوږ، پزې او ستوني ناروغۍ / لیکوال عزیز الله فقیر.
open this section of the library and view contentsد غیرت چغه / اجمل خټک.
open this section of the library and view contentsد غېرت نعره / لیکونکی معزالله نګار.
open this section of the library and view contentsد فضا تسخیر د اسلام په نظر کی: سپوژمی ته تک او په ساراتو کی د بشر ژوند. عبدالطیف وحید.
open this section of the library and view contentsد فلسې تکاملي سیر ته لنډه کتنه / لیکوال خواجه الدین صدیقی.
open this section of the library and view contentsد فولکور پېژندنې لارښود / لیکوال محمد داود وفا.
open this section of the library and view contentsد فکر ټال / تصنیف : عبد الکریم دلسوز.
open this section of the library and view contentsد قانون حاکمیت؟ : دافغانستان دملی پولیسو دسمون لپاره هڅی / انډریو وایلډر.
open this section of the library and view contentsد قرآن قسمونه : او داساسي قضایاوو اثبات / گلبدین حکمتیار.
open this section of the library and view contentsد قرآن پلوشې د القصص سوره : د ملتونو د عروج او زوال عوامل د بني اسرائیلو په عبرتناکي قصې کي/ لیکوال حکمتیار .
open this section of the library and view contentsد قرآن پوهنې رازونه / سید ابوالاعلی مودودی ؛ مترجم قیام الدین کشاف.
open this section of the library and view contentsد قضائیه ځواک خاصه خپرونه : باز تاب دهندۀ فعالیتها در عرصۀ اصلاح اداره، مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر / د ستری محکمی د خپرونو ریاست.
open this section of the library and view contentsد قندونو هضم، جذب او استقلاب / لیکوال یحیی فهیم.
open this section of the library and view contentsد قهر مسکا : د آزادو او سپینو شعرونو ټولګه / شاعر فدا محمد نظري.
open this section of the library and view contentsد لغمان فرهنگی بهیر / مسعود الیشنگی.
open this section of the library and view contentsد لنډو کیسو ټولګه / لیکوال نصیر احمد احمدی.
open this section of the library and view contentsد لومړي افغان-انګلیس جنګ مقدمه : یا هغه حلات چي په نتیجه کي یې د افغانانو او انګلیسانو لومړی جنګ پیښ سو / لیکوال افضل اقبال ؛ مترجم نسیم سلیمي.
open this section of the library and view contentsد لوونو فصل : (په شپېتمو کلونو کې دپښتو شعر څو بېلګی) / راټولوونکی محمد اسمعیل یون.
open this section of the library and view contentsد لوګر د طبیعیُ، تاریخی، اقتصادی، ثقافتی او سیاسی حالاتو لنډه جغرفیا / لیکوال محمد ولی ځلمی.
open this section of the library and view contentsد لیړو (بامیه) روزنه او تولید / د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځی.
open this section of the library and view contentsد لیړو د حاصل راټولول، ساتل او خرڅلاو / د بدیل معیشت پروګرام (ADI/ALP-E) ؛ محمد بشیر دودیال، محمد طیب، سیدا جان عتیق عبدیانی.
open this section of the library and view contentsد لیکوالۍ فن / لیکوال سید محی الدین هاشمی.
open this section of the library and view contentsد مارکسیزم اشتباه / مولف محمد نسیم فق ستانیزی.
open this section of the library and view contentsد ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روغتیا ملي پالیسي او ستراتیژي 1388 – 1392/ د افغانستان اسلامی جمهوریت د عامې روغتیا وزارت د ماشومانو او تنکیو ځوانانو ریاست.
open this section of the library and view contentsد ماشومانو لپاره اسلامي لارښود / لیکوال سید عبدالله ولی زی ؛ اهتمام لمر.
open this section of the library and view contentsد ماشومانو کلینیکي معاینه / لیکوال ناصرخان کاموال.
open this section of the library and view contentsد مجاهد کتاب لړي
open this section of the library and view contentsد محمد انور خان اڅکزی خاطرات / کتونکی ننګیالی بڅرکی.
open this section of the library and view contentsد محمد بن عبدالوهاب د دعوت اهداف او دهغه عقیده / لیکوال ابراهیم بن عثمان الفارس.
open this section of the library and view contentsد محمد عبقریت / مؤلف عباس محمود العقاد ؛ ژباړونکی محمد ګلاب بشار.
open this section of the library and view contentsد محمد علم بڅرکي د ژوند ځینی برخی / لیکوال ننګیالی بڅرکی.
open this section of the library and view contentsد مخدومقلې فراغې یاد / اهتمام او اوډون سید نظیم سیدې.
open this section of the library and view contents (2)د مدني تولنې اړه د دین د عالمانو انګیرنې : د دین له عالمانو سره د ګردیو میزونو د بحث ریپورټ / د افغاني مدني تولنې د پیاوړتیا نوښت (آیپکس).
open this section of the library and view contentsد مرجانی سلام / پروین پژواک ؛ ژباړه شریفه هادی ساپی.
open this section of the library and view contentsد مرغلرو دانه / نازو پسرلی.
open this section of the library and view contentsد مرګ سره مقاومت د نری رنځ مخنیوی / ژباړه تاج ملی خان.
open this section of the library and view contentsد مرګ لارویان / لیکوال محمد زبیر شفیقي.
open this section of the library and view contentsد مرګ په شیبو کښی : د وینو څښوونکو روسانو د جانی پلویانو له جنایاتوسره آشناکیدل / لیکونکی ع.ل.
open this section of the library and view contentsد مسلمانانو نجات : یعنی د ګناهونو کفاره / محمد شفیع ؛ پښتو ترجمه احسان جهانګیروی.
open this section of the library and view contentsد مسیحې سیلانې تاریخ / لیکوال ت. ې. کروسینسکې ؛ دری ژباړن عبدالرزاق مقتون دنبلې ؛ پښتو ژباړن وجیه الله شپون.
open this section of the library and view contentsد مشرانو جرګي د پنځم تقنیني کاري کال د کړنو لند رپوټ : (د1388 سلواغه- د 1389 لیندی) / تدوین کننده محمد یوسف ؛ روستایی د دری برخي ایتور قدم علی نیکپی ؛ د پښتو برخي ادیتور عنایت الله رمز.
open this section of the library and view contentsد مشرق په آسمان کې د مغرب ستوري / لیکوال حبیب الله تږی.
open this section of the library and view contentsد مشکو کاروان / لیکونکي عبدالباري جهاني.
open this section of the library and view contentsد مصنوعي غړیو له استعمال څخه وړاندي د روغتیایي او ساتندویه تدابیر لارښود / محمد معصوم زرمتی.
open this section of the library and view contentsد معاذالدین خټک دیوان / سریزهُ، کتنه، ویېپانګه میاوکیل شاه فقیرخېل.
open this section of the library and view contentsد معارف القرټ‎آن پښتو : خاص خاص مسلی / مولف : صوفی محمد اقبال قریشی صاحب.
open this section of the library and view contentsد معلولیت لرونکو کسانو د حقونو نړیوال تړون د ملګرو ملتونو د عمومې غونډې مصوب : د دسامبر ۱۳، ۶، ۲۰۰۶ کال (د ۱۳۸۵ لمریز کال د لیندۍ ۲۲مه) / د افغانستان د بشرې حقونو د خپلواک کمیسیون له خپرونو څخه.
open this section of the library and view contentsد مقالې لیکلو اصول : او د مطالعې او څېړني لارښود : د لیکوالو، د مطالعې د مینه اوالو څیړونکو لپاره د ګتورو کتابونو څخه د غوره سوو مضامینو ټولګه / ژباړن او ټولوونکی عبدالمالک همت.
open this section of the library and view contentsد مقالې لیکلو اصول او د مطالعی او څیرنې لارښود / ژباړن او ټولوونکی عبدالمالک همت.
open this section of the library and view contentsد مقننه او اجرائیه قوې ترمینځ اغیزمنې اړیکې / لیکوال سریلان گاپلان ؛ ژباړونکی محمد کاظم ملوان، مهتمم عنایت الله رمز.