"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bok-Bu Bui-C Ca Cas-Ch Cha-Ci Civ-Co Com Com-Con Con-Cor Cor-Cov Cov-D DE-De Dec-Der Der-Di Die-Dis Dis-Do Dr-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Enz-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goo-Gu Gui-H Ha-Hi Hig-Ho Hou-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Ini-Int Int-Inv Inv-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Lay Lay-Le Lei-Li Lin-Lo Loc-M MR-Ma Man-Mat Maw-Me Mer-Mi Mil-Mo Mod-Mou Mov-N NG-Na Nat Nat Ne New-No Not-O On-Op Opi-Ow Ox-P Pa-Pe Pea-Pet Ph-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Res Res-Ri Ro-S SM-Sc Sco-Se Sei-Sh Shi-So Soc-Sou Sou-St Sta-Str Str-Su Sub-Sup Sup-T Ta-Te Tea-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Thr Thr-To Tow-Tr Tra-Tro Tro-U UN-Uc Um-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Weg-Wh Why-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[J [Jo-[P [Pr-[ا [اف-[ر [ره-[ک [کت-А Аф-آ آذ-آغ آغا-آو آوا-ا اث-اخ اخت-اد ادب-ار ارک-اس اسا-است است-اسل اسل-اص اصو-اف افس-افغ افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ام اما-ان انت-انر انس-انی انی-ای اید-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بی بیک-ت تا تار تار-تح تحق-تر ترب-تع تعا-تف تفس-تو توح-تی تیو-ج جر-جم جمع-جن جنگ-ح حج-حق حق -حقو حقو-خ خا-خج خد-خل خلا-خی خیا-د د د ا-د ب د ب-د ح د ح-د ر د ر-د ش د ش-د ق د ل-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا دار-داف داف داف-دای دای-دح دحض-در در -درح درح-دری درې-دس دسپ-دف دفه-دم دمل-دن دنړ-دو دوز-دپ دپښ-دک دکا-دی دیم-ر را راه-رس رسا-رن رنگ-ره رهن رهن-رو روز-رژ رښ-ز زم-زن زنا-زو زول-س سا-سخ سخن-سر سری-سه سهم-سی سیا-سیس سیس-ش شا-شع شعر-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عد-عل علم-غ غا-غچ ف فر فره-فق فقه-ق قا-قر قره-قم قما-ل لش-لو لوی-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مد-مر مرو-مس مسی-مع معا-مغ مغل-مل ملی-مو موا-موږ موږ-ن نا-نث نج-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نک نکت-نی نیم-ه هز-هن هنر-و وت-وض وضع-وی ویژ-پ پا-پر پره-پش پشي-په په په په -پټ پژ-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چپ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کور-ګ ګو-گ گز-گف گفت-ی یا-یو یون-‏ ‏ن-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsد مولانا جلال الدین محمد بلخي اسلامي پيغام / لیکوال محمد نبي صلاحي ؛ د پښتۍ طرحه ژکفر حسیني.
open this section of the library and view contentsد مونځ طریقه / ترجمه ناسیف الحنان موسی زی.
open this section of the library and view contentsد مونځ فضایل / مولف محمد زکریا ؛ پښتو زبه کښ له فقیر محمد عباس قادریه.
open this section of the library and view contentsد مڼو د تولید لارښود : د ترویج مامورینو لپاره په ساحه کې کاریدونکی لارښود کتاب / د کرنې، اولولګولو او مالدارۍ وزارت.
open this section of the library and view contentsد میدان ځوانان : مهالنۍ خپرونه : د میدان ځوانانو خپلواکه او ناپېیلې، ټولنیزه، ادبی، او کلتوری ټولنه.
open this section of the library and view contentsد میراث او ملکیت په حق د ښځو لاس رسی : تحقیقاتي رپورټ / چمتوکوونکی د ښځو او ماشومانو د حقوقو څیړنیز نهاد.
open this section of the library and view contentsد میلاد النبی (ص) درنې غونډې ته جلالتمآب حامد کرزې شفاهې وینا / حامد کرزی.
open this section of the library and view contentsد میني چینه / شاعر محمد نعیم ازاد.
open this section of the library and view contentsد مینِِِي انګازي د فیضاني په یاد.
open this section of the library and view contentsد مینې خبرې / لیکوال اکبر علی خان ؛ ژباړن شاهد عمران.
open this section of the library and view contentsد مینې ټپې / راټولوونکی صادق الله صادق.
open this section of the library and view contentsد مینې کتاب / لیکوال نزار قبانې ؛ ژباړن او سریزه لطیف بهاند.
open this section of the library and view contentsد میړنی اولس ادبیات : (د لرو پښتو ادبیات) / لیکوال ګ.ف. ګیرس ؛ مترجم محمد اکبر معتمدی شینواری ؛ مهتمم بیدار.
open this section of the library and view contentsد میږې مرکې : د ماشومانو او نوې ځلمیانو له پاره ښوونیزې او روزنیزې کسې / لیکوالان عبدالقیوم کریم او اسمعیل یون.
open this section of the library and view contentsد مېولرونکو ونو لارښود : د ترویج مامورینو لپاره په ساحه کې کاریدونکی لارښود کتاب / د کرنې و الولګولو او مالداری وزارت.
open this section of the library and view contentsد نادولتی موسسو : د فعالیتونه هنداره،.
open this section of the library and view contentsد نازو انا یاد : (د نازو انا په یاد جوړشوي سیمینار دلیکنو ټولګه / سریزه او راټولوونکی محمد اسمعیل یون.
open this section of the library and view contentsد نبی (صلی علیه وسلم) ژوند / َّپښتو ترجمه سیف الحنان موسی زی.
open this section of the library and view contentsد نثر لیکلو هنر / لیکوال اسدالله غضنفر ؛ اهتمام سیدنور احمدلمر.
open this section of the library and view contentsد نثري ادب ډولونه : (ادبي ژانرونه) / لیکوال سید محی الدین هاشمی.
open this section of the library and view contentsد نجات او کامیابی لیاره د علم او فلسفی په نګاه / سعید سعید افغانی مهتمم محمد اسماعیل .
open this section of the library and view contentsد نسخې لیکنې لارې چارې / محمد حامد حلیمی.
open this section of the library and view contentsد نسلونو په حورولوکي د عقیدی نقش / مولف : شهید عبدالله عزام، ژبارن: فروګر.
open this section of the library and view contentsد نغلو د بریښنا بند / د کانو او صنایعو وزارت.
open this section of the library and view contentsد نقلو پاکټ : منثور او منظوم طنزونه / لیکوال رازقي نړیوال ؛ مهتمم م- ګتوازی.
open this section of the library and view contentsد ننګرهار لړغونې سېمې او تاریخي آثار / لیکوال رزاقی نړی وال ؛ مهتمم سید ذکریا بنوری.
open this section of the library and view contentsد ننګرهار ولایت اوجلال آباد ښارپیژندنه / لیکونکی محمد بشیر دودیال...، مهتمم بادام ظریفی فقیر.
open this section of the library and view contentsد ننګرهار ولایت ولسي مشورتي شورا د فعالیتونو یو کلن لنډ جاج / لیکونکی محمد بشیر دودیال ... .
open this section of the library and view contentsد ننګونو څلی / شاعر او لیکوال شمس الدین شمس.
open this section of the library and view contentsد نواب حافظ رحمت خان یاد / تدوین، سریزه او اهتمام عبدالرحیم بختانی خدمتګار.
open this section of the library and view contentsد نوروز کلتوري ارونه / لیکوال ګل اغا احمدي وردګ.
open this section of the library and view contentsد نوي اساسي قانون د طرحې په اړوند د خلکو د وړاندیزونو او نظریو تحلیلي رپوټ = گزارش تحلیلی از نظریات و پیشنهادات مردم پیرامون طرح قانون اساسی نوین / دولت انتقالی اسلامی افغانستان دار الانشاء کمیسیون قانون اساسی.
open this section of the library and view contentsد نوښتونو په هکله د شرعي احکامو بدلون / لیکوال شیرعلي ظریفي ؛ مهتمم محمد امان رسولي.
open this section of the library and view contentsد نوی ژونالیزم آرونه / لیکوال رحیم سمندر.
open this section of the library and view contentsد نویو زیږیدلو ماشومانو د ستونزو اهتمامات / لیکوال ناصر خان کاموال.
open this section of the library and view contentsد نړئ هنداره : ٱسیا : طبیعی، سیاسی، بشری، او تاریخی جغرافیه لمړئ ټوک / لکونکی احسان الله ٱرین زی.
open this section of the library and view contentsد نړیوال بانک ګروپ : له بي وسي فقر او غربت څخه ژغورلي نړي ته د رسیدلو لپاره هلې ځلي افغانستان / نړیوال بانک.
open this section of the library and view contentsد نړۍ ادبیات / لیکوال میراجان غوربندی ؛ تصحیح حبیب الله فاروقي، احمد جاوید صدیقي.
open this section of the library and view contentsد نیلو فرو کیسی : د لنډو کیسو غورچاڼ / اهتمام غفور لیوال.
open this section of the library and view contentsد هدیرې ناوې : ناول / لیکواله سیما شبانکاره ؛ ژباړنه فرشته سیدي.
open this section of the library and view contentsد هضمي اناټومي سیستم / لیکوال محمد ناصر نصرتی.
open this section of the library and view contentsد هضمي جهاز او پښتورګو ناروغۍ / لیکوال عبدالواحد وثیق.
open this section of the library and view contentsد هضمي سیستم او پښتورګو ناروغۍ / لیکوال سیف الله هادی.
open this section of the library and view contentsد هضمی جهاز ناروغۍ / لیکوال محمد ظاهر ظفرزی.
open this section of the library and view contentsد هغو امریکایانو په ضد د جهاد اعلان چي د حرمینو ځمکه یي لاندي کړي.
open this section of the library and view contentsد هلمند ولایت پوهنی سکتور پریزینټیشن / وړاندی کوونکی محمد نسیم صافی.
open this section of the library and view contentsد همایونی معظم ټولواک په حضور د ګران هیواد د خپلواکۍ دبیرته اخیستلو د دری پنځوسم تلین د پرانیستلو د عسکری رسم ګذشت پروګرام او ګراف / د ملی دفاع ستردرستیز د ښوونی او روزنی سترتوب د پلان مدیریت.
open this section of the library and view contentsد هند یونلیک : (سفر نامه) / لیکوال محمد مزمل هوتک.
open this section of the library and view contentsد هوتکو ملي غورځنګ د تاریخ په هنداره کې / لیکوال نصرالله زرمتي ؛ لارښود استاد نصرالله سوبمن ؛ اهتمام عبدالظاهر شکیب.
open this section of the library and view contentsد هوتکي غورځنګ دوه نومیالي : داود خان هوتک او بابو جان بابی : د مقالو ټولګه.