"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bok-Bu Bui-C Ca Cas-Ch Cha-Ci Civ-Co Com Com-Con Con-Cor Cor-Cov Cov-D DE-De Dec-Der Der-Di Die-Dis Dis-Do Dr-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Enz-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goo-Gu Gui-H Ha-Hi Hig-Ho Hou-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Ini-Int Int-Inv Inv-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Lay Lay-Le Lei-Li Lin-Lo Loc-M MR-Ma Man-Mat Maw-Me Mer-Mi Mil-Mo Mod-Mou Mov-N NG-Na Nat Nat Ne New-No Not-O On-Op Opi-Ow Ox-P Pa-Pe Pea-Pet Ph-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Res Res-Ri Ro-S SM-Sc Sco-Se Sei-Sh Shi-So Soc-Sou Sou-St Sta-Str Str-Su Sub-Sup Sup-T Ta-Te Tea-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Thr Thr-To Tow-Tr Tra-Tro Tro-U UN-Uc Um-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Weg-Wh Why-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[J [Jo-[P [Pr-[ا [اف-[ر [ره-[ک [کت-А Аф-آ آذ-آغ آغا-آو آوا-ا اث-اخ اخت-اد ادب-ار ارک-اس اسا-است است-اسل اسل-اص اصو-اف افس-افغ افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ام اما-ان انت-انر انس-انی انی-ای اید-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بی بیک-ت تا تار تار-تح تحق-تر ترب-تع تعا-تف تفس-تو توح-تی تیو-ج جر-جم جمع-جن جنگ-ح حج-حق حق -حقو حقو-خ خا-خج خد-خل خلا-خی خیا-د د د ا-د ب د ب-د ح د ح-د ر د ر-د ش د ش-د ق د ل-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا دار-داف داف داف-دای دای-دح دحض-در در -درح درح-دری درې-دس دسپ-دف دفه-دم دمل-دن دنړ-دو دوز-دپ دپښ-دک دکا-دی دیم-ر را راه-رس رسا-رن رنگ-ره رهن رهن-رو روز-رژ رښ-ز زم-زن زنا-زو زول-س سا-سخ سخن-سر سری-سه سهم-سی سیا-سیس سیس-ش شا-شع شعر-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عد-عل علم-غ غا-غچ ف فر فره-فق فقه-ق قا-قر قره-قم قما-ل لش-لو لوی-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مد-مر مرو-مس مسی-مع معا-مغ مغل-مل ملی-مو موا-موږ موږ-ن نا-نث نج-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نک نکت-نی نیم-ه هز-هن هنر-و وت-وض وضع-وی ویژ-پ پا-پر پره-پش پشي-په په په په -پټ پژ-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چپ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کور-ګ ګو-گ گز-گف گفت-ی یا-یو یون-‏ ‏ن-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsدافغانستان په شمالی ولایاتو کی دپښتنو استوگنځی / مولف گلجان ورور وردک ؛ پیش لفظ راج ولی شاه خټک.
open this section of the library and view contentsدافغانستان په مدنی ټولنه کی دښځو ګروپونه : ښځی او نارینه ګان دمدنی ټولنی په موسسو کی دمساویانه ګډون ونډی لپاره کارکوی = گروه های زنان درجامعه مدنی افغانستان : زنان ومردان جهت سهم گیری مساویانه درسازمانهای جامعه مدنی مشترکا فعالیت می نمایند / کاونټرپارټ نړیواله موسسه، دافغان مدنی ټولنی دپياوړتیا نوښت (آیپکس).
open this section of the library and view contentsدافغانستان په وروستنی دموکراسی کی دفکر او بیان آزادی (1381-1384 کال) = آزادی فکر وبیان دردموکراسی معاصر افغانستان =Freedom of thought and expression in modern democracy of Afghanistan (2002-2005).
open this section of the library and view contentsدافغانستان ژبی او توکمونه / لیکونکی دوست محمد دوست.
open this section of the library and view contentsدافغانستان ښځی اوانجونی دپنځو کلو په موده کښی : سپړنه / دښځو نړیواله اداره.
open this section of the library and view contentsدافغانستان کالنی = سالنامه افغانستان / واطلاعاتو اوکلتور وزارت.
open this section of the library and view contentsدافغانستان کلک پوستی میوی : چارمغز، بادام، پسته ، جلغوزه / لیکوال سکندر حسینی.
open this section of the library and view contentsدافغانستان یادښتونه / لیکواله کرستینا لیمب ؛ محمد زبیر شفیقی.
open this section of the library and view contentsدافغانی سوداګرو میرمنو لړلیک / دسوداګری او صنایعو خونه.
open this section of the library and view contentsدافغانی ټولنی دزعامت خلا : دمقالو مجموعه / لیکوال عبدالرسول امین ؛ ټولوونکی شاه محمد اکبر.
open this section of the library and view contentsداقتصاد پرمختیایی تیوری او پلان جوړونه / محمد بشیر دودیال.
open this section of the library and view contentsدالبیرونی کتاب ښود / مولف احمد سعید خان ؛ ترجمه کونکی او بشپړوونکی عبدالحی حبیبی.
open this section of the library and view contentsدامام سرخسی په مبسوط کی فقهی قواعد / لیکوال فضل الرحیم محمود ؛ لارښود استاد شیرعلی ظریفی.
open this section of the library and view contentsدامانی عالی لیسه (1303-1353).
open this section of the library and view contentsدامریکاجوماتونه / .
open this section of the library and view contentsدامن جرګه : دوهفته نامه / ارګان نشراتی کمیسیون آمادگی جرگه امن منطقه.
open this section of the library and view contentsدامیر کروړ یاد : دامیر کروړ سوری غوری ددولس پنځوسم تلین دنمانځنی په مناسبت له دوهمی هجری پیړی نه تر لسمی هجری پیړی پوری دپښتو څیړنو دبین المللی سیمینار دمقالو مجموعه.
open this section of the library and view contentsدانا : نشريه سه ماهه مؤسسه دانا.
open this section of the library and view contentsدانای یمگان : مجموعه مقالات سیمینار بین المللی ناصر خسرو، نستوه مردگسترده خرد، دانش وادب / مدون حسین فرمند.
open this section of the library and view contentsدانتخاباتو دتنظیم دګډ دفتر دخبری رسنیو کیټلاک د 1384 کال دولسی جرګی او ولایتی شوراګانو ټاکنی = کتلاک رسانه های دفتر مشترک تنظیم انتخابات : انتخابات سال 1384 ولسی جرگه وشوای های ولایتی = JEMB media catalogue : 2005 Wlesi Jirga and provincial council elections / دانتخاباتو دتنظیم ګډ دفتر.
open this section of the library and view contentsدانستن سطح متغیر کشت کوکنار درافغانستان : شواهد از کار ساحوی / دیوید مینسفیلد و ادم پین.
open this section of the library and view contentsدانستنی های از تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی / سید مسعود.
open this section of the library and view contentsدانستنی های پیرامون جغرافیای عمومی افغانستان / نویسنده سلطان محمد انصاری.
open this section of the library and view contentsدانش : نشریه علمی دوماهه پوهنتون کابل / پوهنتون کابل.
open this section of the library and view contentsدانش او زخمی کوتره : د ماشومانو لپاره / عبدالرفیع کابلی.
open this section of the library and view contentsدانش برای نوجوانان / عبدالرفیع کابلی.
open this section of the library and view contentsدانش بومی وتوسعه پایدار : چاره ها وچالش ها / گردآوری وتالیف محمد حسین عمادی، اسفندیار عباسی، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات وبررسی مسائل روستایی.
open this section of the library and view contentsدانش خانواده / حسین محمود یان ....
open this section of the library and view contentsدانش مسلیمین / تالیف : محمد رضا حکیمی.
open this section of the library and view contentsدانشمند پیشاهنگ ابو ریحان بیرونی / مولف ع.ح. شرعی جوزجانی.
open this section of the library and view contentsدانشنامه ادب فارسی : ادب فارسی در افغانستان : جلد سوم / به سرپرستی حسن انوشه.
open this section of the library and view contentsدانشنامه سیاسی / داریوش ٱشوری.
open this section of the library and view contentsدانشنامه مزدیسنا : واژه نامه ی توضیحی آیین زرتشت / جهانگیر اوشیدری.
open this section of the library and view contentsدانشنامه کتابداری واطلاع رسانی / پوری سلطانی، فروردین راستین.
open this section of the library and view contentsدانګلیسی او پښتوقاموس
open this section of the library and view contentsداهل سنت او جماعت عقیدة / محمد بن صالح العثیمین.
open this section of the library and view contentsداود خان : د کی جي بي په لومو کي / لیکوال محمد اسحق الکو.
open this section of the library and view contentsداودخان در چنگال ک.ج.ب / مولف الف. هارون ; ترجمه ، تصحیح و تذکر از حامد.
open this section of the library and view contentsداودی تاریخ : په هندوستان کی د لودی اوسوری پښتنی واکمنانوددوری حالات / لیکوال عبدالله ؛ ژباړونکی عبدالطیف طالبی ؛ مهتمم عبدالوهاب.
open this section of the library and view contentsداور په لیکه / لیکوال پرویز مشرف ؛ زباړن عبدالمالک داودوال.
open this section of the library and view contentsداوری شکایات انتخاباتی : افغانستان و خطرات عدم قانونمداری نگاهی به محکمه اختصاصی انتخابات – 2010 / غزال حارس.
open this section of the library and view contents (2)داوسنیو مطبوعاتو اودهغودمشرانو لنډه پیژندګلوی = تاریخچه تاسیس مطبوعات معاصر افغانستان ومعرفی مختصر سربراهان آن 1300-1385هـ ش (1900-2006م) / مولف محمد ولی ځلمی.
open this section of the library and view contentsداولاد نیکمرغه روزنه / لیکونکی حمد رقیط ؛ ژباړونکی عبدالعلیم ساعی احمدزی.
open this section of the library and view contentsداولسی جرګی جریده / اولسی جرګه.
open this section of the library and view contentsداولسی د پیاوړتیا پروګرام لومړی کورس ځوانان او سیمه ایزده اداره : د ولایتي سمبالونکو او ځایي سمبالونکو لپاره روزنیزلارښود : ملګري ملتونه هبیتات لمړی مسوده(مارچ2007).
open this section of the library and view contentsداولسی پرمختیا شورا دمنشی لپاره روزنیز لارښود / برابرونکی ملګری ملتونه هبیتات افغانستان.
open this section of the library and view contentsداولسی پرمختیایی شورا دمشر لپاره روزنیز لارښود / برابرونکی ملګری ملتونه هبیتات افغانستان، 1383 دسلواغی میاشت.
open this section of the library and view contentsداکار : / داکار.
open this section of the library and view contentsداکتشافاتو لنډ تاریخ : له 2000ق م نه داکتشافاتو تر ستر عصره پوری / لیکونکی ازابل باکلی ؛ مترجم حبیب الله تژی.
open this section of the library and view contentsدایرة المعارف بزرگ اطفال / مؤلف جیم مایلز و دیگران ؛ گزارنده به زبان دری سید محمد عالم "لبیب" ؛ همآهنگ کننده اسدالله "احمدی".