"-1 14-= = = W-A A A f-A h A j-A p A p-A s A s-A v A v-AR ARE-Ac Ad-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ai Aid-Al Alt-An An -Ana Anc-Ann Ann-Ant Ant-Ar Arg-As Ass-Av Ay-B Ba-Be Bef-Bi Bil-Br Bri-Bu C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coi-Com Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cy-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Do Dow-E Ea-Ed Edu-Em Eme-Ep Epi-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ga-Ge Geo-Go Gov-Gu Gui-H He-Hi His-Ho How-Hu Hum-I IS-In In -Ind Ind-Ins Ins-Int Int-Ir Ira-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ki Kit-L La Lan-Law Law-Le Lea-Les Les-Li Liv-Lo Lov-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nar-Nat Nat Nat-Ne New-No Nor-O Of-Op Opi-Ov Ove-P Pa Pe Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Prä-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rom-S Sa-Se Sec-Sel Sem-Si Sig-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sui-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Ti Tip-Tr Tra Tre-Tu Tur-U US-Un Und-Ur Urb-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wit-Wo Wor-[ [A-[D [Dr-[P [Pa-[U [Un-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آب-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازد-اس است-اسل اسل-اش اص-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الی-ان انا-اند اند-انگ انگ-ای ایا-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بڼګ-بې بېړ-ت تا تار تار-تح تحل-تر ترت-تع تعد-تف تق-تو تور-ث ثب-ج جر-جم جمه-جه جها-ح حد-حق حقد-حل حل -خ خا-خر خرو-خو خود-د د د ا د ا-د ج د ج-د د د د-د س د س-د ف د ف-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکس-دی دین-ر را راپ-رس رست-ره رهن رهن رهن-رو روس-ری ریم-ز زم-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرم-سل سلا-سو سوی-سی سیب-سیم سیم-ش شر-شن شنا-شگ شی-ص صد-ط طب-ع عا-عق عقی-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فعا-ق قا-قر قرا-قط قق-ل لر-لو لوړ-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مخف-مر مرو-مش مشا-مع معا-مف مفص-مل من-مو موت-مک مکا-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقض-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم همس-و و،-وز وزی-ون وه-پ پا-پر پرخ-پرو پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څن-چ چه-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کوش-ګ ګډ-گ گز-گل گل -ی یا-یک یک -‏ ‏‏-‭
open this section of the library and view contentsلرغونې نړۍ / ژباړن رسول باوري.
open this section of the library and view contentsلس مقالی / مولف پوهاند رشاد.
open this section of the library and view contentsلس کلنه امریکایي ډیموکراسي او افغان سیاسي بې وسي : د سیمینار د مقالو ټولګه / لیکوالان بېلا بېل ؛ اهتمام سید نصیر احمد.
open this section of the library and view contentsلسان الطیر / مؤلف آتی امیر نظام الدین علی شیر نوایی ؛ مهتمم و نشرگه تیارلاوچی عبدالله روئین.
open this section of the library and view contentsلست زنان تجارت پیشه افغانستان / اتاق تجارت وصنایع افغانستان.
open this section of the library and view contentsلست ملی ادویه اساسی افغانستان / دولت انتقالی اسلامی افغانستان، وزارت صحت.
open this section of the library and view contentsلست نظامنامه های افغانستان، لست مجموع قوانین ومقررات افغانستان.
open this section of the library and view contentsلشکر گاه / : مطالعات تاریخی، ادبی، هنری، باستان شناسی / تالیف احمد علی کهزاد.
open this section of the library and view contentsلغات عامیانه فارسی افغانستان / تالیف عبدالله افغانی نویس ؛ با تکمله از حسین فرمند ؛ مهتمم محمد سرور پاکفر.
open this section of the library and view contentsلغات عامیانه فارسی افغانستان / تالیف عبدالله افغانی نویس.
open this section of the library and view contentsلغات عامیانه فارسی افغانستان / مولف عبدالله افغانی نویس.
open this section of the library and view contentsلغت نامه / علی اکبر دهخدا ؛ زیر نظر محمد معین وسید جعفر شهیدی.
open this section of the library and view contentsلغت نامه پشتو به دری / ترتیب کننده نجیبه مجروح.
open this section of the library and view contentsلغتنامۀ تحفة الاحباب / تألیف حافظ سلطانعلی اوبهی ؛ با مقدمه تصحیح و تحشیۀ حسین فرمند.
open this section of the library and view contentsلمر / اطلاعات وکلتور.
open this section of the library and view contentsلمر : ټولنیزه، سیاسي، کلتوري او معلوماتی مجله.
open this section of the library and view contentsلمر، شپه او ګل / ویناوال محمد اکبر اکبر.
open this section of the library and view contentsلمړی مشر دمرکی دپښتو / عبدالواسع قندهاری.
open this section of the library and view contentsلمړی کتاب دپښتو (1) یعنی کتاب اول افغانی : برای تعلیم طلبه مدرسه حبیبیه ارالسلطنه کابل وباقی مدارس دولته علیه افغانیه مقررشده / مولف صالح محمد.
open this section of the library and view contentsلنډکی پښتو / محمد ګل خان مومند.
open this section of the library and view contentsلنډکۍ : د ولسي ادب په هینداره کې / لیکوال محمد عارف غروال.
open this section of the library and view contentsلنډی کیسی به څنګه لیکو / لیکوال حسین القبانی ؛ ژباړن اجمل پسرلی.
open this section of the library and view contentsلنډیز 2000 کال دټولو لپاره دښوونی او روزنی کال : افغانستان / یونسکو، دملګرو ملتونو تعلیمی علمی او کلتوری موسسه.
open this section of the library and view contentsله 2001 څخه تر 2005م پوری دافغانستان سره دبیا جوړونی او بشری مرستی دډنمارک، ایلند، هالنډ، سویډن او انگلستان هیوادونو لخوا : یوه ډکه ارزونه درپوټ لنډیز / دډنمارک دبهرنیو چارو وزارت ډانیډا، دکریستان میکلسن انسټیټیوټ (مخکښه اداره)، دکوپن هاگن مشورتی ټولنه او جرمنی دپرمختیا دمشاورینو ټولنه.
open this section of the library and view contentsله افغانستانه د مسلکی کادرونو دفرار عوامل / محمد اسمعیل یون.
open this section of the library and view contentsله امنیت څخه د افغانانو درک : د نا امنیو د پاې ته رسیدو لپاره له بیوزلې سره مبارز وکړۍ / په افغانستان کې د پاملرنې دفتر، دافغانستان لپاره د سویډن کمیټه.
open this section of the library and view contentsله بېلا بېلو هيوادنو سره د امریکا امنیتِ تړونونه : او د افغانستان له شرایطو سره یې پرتلیزه—تحلیلی څیړنه / اهتمام او ژباړه عبدالرحمن حبیب زی.
open this section of the library and view contentsله جونګړې تر ماڼۍ : ناول / لیکوال حبیب الله زړه سواند شینواری.
open this section of the library and view contentsله حجرې ترپنجرې د ګوانتانامو ترخې خاطرې / لیکوال عبدالنصیر منصور.
open this section of the library and view contentsله سباوون څخه مخکې تر ټولو تیاره ساعت؟ : د افغانستان ملې پولیسو کې د ښځو د وضیعت مطالعه ۲۰۰۹ / تونیتا مٌری.
open this section of the library and view contentsله سروبی تر اسماره : دهندوکش دتهذیب یوه پاڼه / لیکوال احمد علی کهزاد ؛ ژباړه عبدالقیوم مشوانی.
open this section of the library and view contentsله طالبانو وروسته – دولت جوړونه په افغانستان کې / لیکوال جیمز ډوبینز ؛ ژباړن ځلاند .
open this section of the library and view contentsله ماښامه تر ماښامه : د شعرونو مجموعه / شاعر پیرمحمد کاروان.
open this section of the library and view contentsله نا هیلۍ نه تر هیلو پورې : له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنیدونکو ځوانو افغانانو د تجربو د انتقال / ممیکو سایتو.
open this section of the library and view contentsله نرګسه تر نرګسه : د پیرمحمد کاروان د لنډو کیسو لومړۍ مجموعه / لیکوال پيرمحمد کاروان.
open this section of the library and view contentsله يهودوسره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غزاګانی : بحث اوڅیړنه دواقعیتواو حقیقتونوپه هنداره کی : اسلامی، علمی، فرهنګی ویښتانه په لور
open this section of the library and view contentsله کندهار تر اټکه (د پښتو په کلاسیک ادب کي د لوېدیځي لهجې څرک) / څېړنه محمد معصوم هوتک.
open this section of the library and view contentsله کوره تیښتی پیښو ته کتنه / ترجمه کونکی رازقی.
open this section of the library and view contentsله کوچنیو شیانو نه یادونه : د متحده ایالاتو او افغانستان د اړیکو لومړني کلونه.
open this section of the library and view contentsلوائیح مدارس ثانوی (متوسطه ولیسه) / امارت اسلامی افغانستان، وزارت معارف، ریاست تدریسات ثانوی.
open this section of the library and view contentsلوبه = Loba magazine : میاشتنۍ خپلواکه خپرونه / مؤسس او د امتیاز خاوند زراب زهیر.
open this section of the library and view contentsلودی پښتانه / دعبدالشکور رشاد تالیف.
open this section of the library and view contentsلوغړن زړه / مصنف فردوس شاه زخمی خټک.
open this section of the library and view contentsلولپه پیغله / لیکوال عبدالشکور رشاد.
open this section of the library and view contentsلومړنی پوهنتونی پښتو پښویه (ګرامر) : غږ پوهه، اواز پوهه، ګړپوهه، غونډله پوهه / مجاور احمد زیار.
open this section of the library and view contentsلومړنیو ننګونو پیژندنه : لنډ اجرائیوي رپوټ : په افغانستان کې د معلولیت ملي سروې 2005 م کال / مولفین ژان فرانسوس تراني، پارول پخشي ؛ اهتمام سمیع الحق سمیع.
open this section of the library and view contentsلومړنۍ مرستي / فریده حود
open this section of the library and view contentsلوپټه / دصفیه صدیقی د شعرونو مجموعه.
open this section of the library and view contentsلوپټه : خپلواکه، ادبی، علمی، کلتوري، تولنیزه مهالنی خپرونه.
open this section of the library and view contentsلوړ خیالونه او ژور فکرونه / لیکوال ګل پاچا الفت.