د په کوم چی مشتمل په

بیرته پایلو ته د پایلو سره نظر ومخ ته راوګرځی.

 

ددی ټولګی په اړه

دافغانستان دڅیړنی اوارځونی د اداری په کتابتون کی چی په کابل، افغانستان کی موقعیت لری، ټول هغه مواد لکه کتابونه، رسالی، دولتی خپرونی، نوبتی خپرونی، نخشی، سی ډیانی، ډی وی ډیانی او داسی نور چی په پښتو، دری، انګریزی او نورو ژبو خپاره شوی دهغوی دکتابداری رده بندی پدی ویب پاڼه کی لیدلای شی. کله چی مونږ پوهیږو چی دامواد دپورته کولو لپاره په ویب پاڼه کی موجود دی، نودهغوی لپاره مو یوه د URL اړیکه په رده بندی کی جوړه کړی ده ترڅو هماغه سند ووینی. او ځینی مهم مواد چی دبل ځای څخه نشی ترلاسه کیدای، مونږ دپورته کولو لپاره دلته ځای په ځای کړی دی. دغه ټولګه لرونکی د 17408اسنادوده. داوروستی ځل لپاره 214ورځی مخکی جوړ ه شوی وه. که تاسو په کوم ریکارډ کی کومه غلطی ووینی، او یا د URL اړیکه کار ونکړی مهربانی وکړی پدی پته بریښنالیک راواستوی: library@areu.org.af

څنګه کولای شو چی د AREU Library Catalogue ټولګه کی معلومات ترلاسه کړو

دلته6 لاری شته دی ترڅو په دی ټولګه کی معلومات ترلاسه کړی:

  • ځانګړی کلیمی وپلټی کوم چی په متن کی دپلټنه تڼی لپاسه دکلیک کولوسره ښکاره کیږی
  • د ليكوال تڼی په کلیک کولوسره اسناد نظرليكوال ته سرسری وګوری
  • د سرليك تڼی په کلیک کولوسره اسناد نظرسرليك ته سرسری وګوری
  • د حقوقي شخصيت تڼی په کلیک کولوسره اسناد نظرحقوقي شخصيت ته سرسری وګوری
  • د فرعي سرليكونه تڼی په کلیک کولوسره اسناد نظرفرعي سرليكونه ته سرسری وګوری
  • د ژبه تڼی په کلیک کولوسره اسناد نظرژبه ته سرسری وګوری