Cover Image
close this bookInvestigating Bilingual Literacy: Evidence from Malawi and Zambia - Education research paper No. 24 (DFID, 1998, 99 p.)
View the document(introduction...)
View the documentDepartment for International Development - Education Papers
View the documentList of other DFID education papers available in this series
View the documentOther DFID education studies also available
View the documentAcknowledgements
Open this folder and view contents1 Introduction
Open this folder and view contents2 Background: Malawi and Zambia
Open this folder and view contents3 Teaching reading in Malawi and Zambia
Open this folder and view contents4 Reading research: 1992
Open this folder and view contents5 The 1994 research
Open this folder and view contents6 Individual reading sessions
Open this folder and view contents7 Individual reading sessions
Open this folder and view contents8 Discussion
View the documentReferences
View the documentAppendix A - Approaches to teaching initial reading
View the documentAppendix B - Transcript of two lessons
View the documentAppendix C - Texts for two lessons
View the documentAppendix D - Extracts from English ''word find'' reading test, 1992
View the documentAppendix E - Extracts from Chichewa and Nyanja reading tests 1992
View the documentAppendix F - Extracts from English reading test, 1994
View the documentAppendix G - Extracts from Chichewa and Nyanja tests, 1994
View the documentAppendix H - Histograms of 1994 test results
View the documentAppendix I - Text for Chichewa/Nyanja individual reading

Appendix E - Extracts from Chichewa and Nyanja reading tests 1992

(Extract from Chichewa Test) Muno ndi njinga

sitolo
akupita
wakwera
imodzi
kukagula
akuwerenga

Muno ___________ njinga mumseu. Akupita __________ shuga ku __________. Pa nyumba __________ ya pafupi ndi mseu pali gali wamkulu.

(Extract from Nyanja Test) Mabvuto ndi njinga yace

iye
imodzi
munjira
kukuwa
suga
kuyenda

Mabvuto akuyendatsa njinga yace ___________. Ali ________ ku sitoro kukagula _______. Pali galu pabwalo mwa ___________ ya nyumbazo.