Cover Image
close this bookInvestigating Bilingual Literacy: Evidence from Malawi and Zambia - Education research paper No. 24 (DFID, 1998, 99 p.)
View the document(introduction...)
View the documentDepartment for International Development - Education Papers
View the documentList of other DFID education papers available in this series
View the documentOther DFID education studies also available
View the documentAcknowledgements
Open this folder and view contents1 Introduction
Open this folder and view contents2 Background: Malawi and Zambia
Open this folder and view contents3 Teaching reading in Malawi and Zambia
Open this folder and view contents4 Reading research: 1992
Open this folder and view contents5 The 1994 research
Open this folder and view contents6 Individual reading sessions
Open this folder and view contents7 Individual reading sessions
Open this folder and view contents8 Discussion
View the documentReferences
View the documentAppendix A - Approaches to teaching initial reading
View the documentAppendix B - Transcript of two lessons
View the documentAppendix C - Texts for two lessons
View the documentAppendix D - Extracts from English ''word find'' reading test, 1992
View the documentAppendix E - Extracts from Chichewa and Nyanja reading tests 1992
View the documentAppendix F - Extracts from English reading test, 1994
View the documentAppendix G - Extracts from Chichewa and Nyanja tests, 1994
View the documentAppendix H - Histograms of 1994 test results
View the documentAppendix I - Text for Chichewa/Nyanja individual reading

Appendix I - Text for Chichewa/Nyanja individual reading

Mfumu Mitulo atacoka pamudzi paja nyakwawa Kameta ndi anthu ake pamodzi ndi ena ocokera m'midzi yozungulira, anagundika nayo nchito youmba ncherwa zomangira sukulu.

Azimai ndiwo amabweretsa madzi ndi udzu wophimba pancherwa, pamene anyamata anali kuthamanga ndi zikombole. Azibambo ndiwo anali m'nkhando kumaponda dothi. Panthawiyi amuna ena anali kudula nkhuni zodzatenthera ncherwa.

Ncherwa zittakonzedwa, nyakwawa Kameta anauza Bambo Jamu omwe amadziwa kamangidwe ke nyumba za ncherwa kuti akayambeko kukumba maziko a sukulu.