A B C D E F G H I J K L M N O P Q-R S T U V W X-Y Z
close this section of the library Wong, Tzu-Tsung
View the document Wong, Tzu-Tsung (Chun-Nan Hsu, Hung-Ju Huang and Tzu-Tsung Wong) -- Why Discretization Works for Na\"─▒ve Bayesian Classifiers - 2000