A B C D E F G H I J K L M N O P Q-R S T U V W X-Y Z
close this section of the library Chongkasemwongse, Kongsak
View the document Chongkasemwongse, Kongsak (Boonserm Kijsirikul, Sukree Sinthupinyo and Kongsak Chongkasemwongse) -- Approximate Match of Rules Using Backpropagation Neural Networks - 2001