A B C D E F G H I J K L M N O P Q-R S T U V W X-Y Z
close this section of the library Inenaga, Shunsuke
View the document Inenaga, Shunsuke (Ayumi Shinohara, Masayuki Takeda, Setsuo Arikawa, Masahiro Hirao, Hiromasa Hoshino and Shunsuke Inenaga) -- Finding Best Patterns Practically - 2001