Re: [greenstone-users] Arabic CDS/ISIS

From Michael Dewsnip
DateThu, 11 Jan 2007 13:27:56 +1300
Subject Re: [greenstone-users] Arabic CDS/ISIS
In-Reply-To (BAY121-F3288083F097B3DC18C7F73CFC30-phx-gbl)
Hi Kamal,

Please send me your CDS/ISIS database and collect.cfg file (off-list)
and I'll try it here.

Regards,

Michael

kamal khalafala wrote:

>
>
> Dear Micheal,
>
> Thank you very much fixing the core problem of NULPlug,The DOC.XML
> file and display [text] are (OK) now.
> ------------------------------------------
> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
> <!DOCTYPE Archive SYSTEM
> "http://greenstone.org/dtd/Archive/1.0/Archive.dtd">
> <Archive>
> <Section>
> <Description>
> <Metadata name="gsdlsourcefilename">importUKARB00000014.nul</Metadata>
> <Metadata name="gsdldoctype">indexed_doc</Metadata>
> <Metadata name="Plugin">NULPlug</Metadata>
> <Metadata name="Source">00000014.nul</Metadata>
> <Metadata name="FileSize">0</Metadata>
> <Metadata name="null_file">00000014.nul</Metadata>
> <Metadata name="dc.ÊÇÑíÎÇáäÔÑ">2005</Metadata>
> <Metadata name="dc.ÇáÃÊÇÍÉ^sub">/</Metadata>
> <Metadata name="dc.ÇáÃÊÇÍÉ^sub">/88</Metadata>
> <Metadata name="dc.ÇáãæÖæÚ">Úáæã ÇáãßÊÈÇÊ</Metadata>
> <Metadata name="dc.äæÚÇáæÚÇÁ">äÕ ßÇãá</Metadata>
> <Metadata name="dc.ÇáÃÊÇÍÉ">file:///F|//88/bac.doc</Metadata>
> <Metadata name="dc.ÇáÚäæÇä">ãäÇåÌ Úáæã ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ :
> ÇáÈßÇáæÑíæÓ ¡ÞÓã ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ ¡ ÌÇãÚÉ ÌæÈÇ</Metadata>
> <Metadata name="dc.ÇáãÄáÝ(ÔÎÕ)">Ãíãä ÕÇáÍ Úáì ÑÍãÉ</Metadata>
> <Metadata name="dc.ÇáæÇÕÝÇÊ">ãäÇåÌ ÇáãßÊÈÇÊ ºÇáÈßÇáæÑíæÓ</Metadata>
> <Metadata name="dc.ISISRawRecord">tag=60 data=äÕ ßÇãá
>
> tag=200 data=ãäÇåÌ Úáæã ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ : ÇáÈßÇáæÑíæÓ ¡ÞÓã
> ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ ¡ ÌÇãÚÉ ÌæÈÇ
>
> tag=300 data=Ãíãä ÕÇáÍ Úáì ÑÍãÉ
>
> tag=310 data=ÞÓã ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ : ÌÇãÚÉ ÌæÈÇ
>
> tag=440 data=2005
>
> tag=620 data=ãäÇåÌ ÇáãßÊÈÇÊ ºÇáÈßÇáæÑíæÓ
>
> tag=640 data=Úáæã ÇáãßÊÈÇÊ
>
> tag=812 data=file:///F|//88/bac.doc
>
> </Metadata>
> <Metadata name="dc.ÇáãÄáÝ(åíÆÉ)">ÞÓã ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ : ÌÇãÚÉ
> ÌæÈÇ</Metadata>
> <Metadata name="Title">00000014</Metadata>
> <Metadata name="Identifier">HASH01d73512e1c35ee7d4bc4cf4</Metadata>
> <Metadata name="assocfilepath">HASH01d7.dir</Metadata>
> </Description>
> <Content>&lt;table cellpadding=&quot;4&quot;
> cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
> &lt;tr&gt;&lt;td
> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ISISRawRecord&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;tag=60
> data=äÕ ßÇãá
>
> tag=200 data=ãäÇåÌ Úáæã ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ : ÇáÈßÇáæÑíæÓ ¡ÞÓã
> ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ ¡ ÌÇãÚÉ ÌæÈÇ
>
> tag=300 data=Ãíãä ÕÇáÍ Úáì ÑÍãÉ
>
> tag=310 data=ÞÓã ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ : ÌÇãÚÉ ÌæÈÇ
>
> tag=440 data=2005
>
> tag=620 data=ãäÇåÌ ÇáãßÊÈÇÊ ºÇáÈßÇáæÑíæÓ
>
> tag=640 data=Úáæã ÇáãßÊÈÇÊ
>
> tag=812 data=file:///F|//88/bac.doc
>
> &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáÃÊÇÍÉ&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;file:///F|//88/bac.doc&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáÃÊÇÍÉ^sub&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;/&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáÃÊÇÍÉ^sub&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;/88&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáÚäæÇä&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ãäÇåÌ
> Úáæã ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ : ÇáÈßÇáæÑíæÓ ¡ÞÓã ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ ¡
> ÌÇãÚÉ ÌæÈÇ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáãÄáÝ(ÔÎÕ)&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Ãíãä
> ÕÇáÍ Úáì ÑÍãÉ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáãÄáÝ(åíÆÉ)&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ÞÓã
> ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ : ÌÇãÚÉ
> ÌæÈÇ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáãæÖæÚ&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Úáæã
> ÇáãßÊÈÇÊ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáæÇÕÝÇÊ&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ãäÇåÌ
> ÇáãßÊÈÇÊ ºÇáÈßÇáæÑíæÓ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÊÇÑíÎÇáäÔÑ&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2005&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;äæÚÇáæÚÇÁ&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;äÕ
> ßÇãá&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
> </Content>
> </Section>
> </Archive>
>
> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>
> [Text] display
>
> SRawRecord ---------- tag=60 data=ßÊÈ tag=200 data=ÈÊÑæáæÌíÉ ÇáÕÎæÑ
> ÇáÑÓæÈíÉ tag=300 data=Ýæáß, ÑæÈÑÊ tag=320 data=Úáì ÌæÇÏ Úáì tag=400
> data=^ãÊæäÓ^äÇáãäÙãÉ ÇáÚÑÈíÉ ááÊÑÈíÉ æÇáËÞÇÝÉ æÇáÚáæã tag=440
> data=2001 tag=460 data=345Õ. : ÇíÖ tag=610 data=551.45 tag=620
> data=<ÇáÈÊÑæá><ÇáÕÎæÑ ÇáÑÓæÈíÉ><ÌíæáæÌíÇ> tag=640 data=<ÌíæáæÌíÇ>
> tag=801 data=660
> ÇáÚäæÇä ÈÊÑæáæÌíÉ ÇáÕÎæÑ ÇáÑÓæÈíÉ
> ÇáãÄáÝ(ÔÎÕ) Ýæáß, ÑæÈÑÊ
> ÇáãÄáÝ(ãÔÇÑß) Úáì ÌæÇÏ Úáì
> ÇáãæÖæÚ <ÌíæáæÌíÇ>
> ÇáãæÖæÚ^sub ÌíæáæÌíÇ
> ÇáæÇÕÝÇÊ <ÇáÈÊÑæá><ÇáÕÎæÑ ÇáÑÓæÈíÉ><ÌíæáæÌíÇ>
> ÇáæÇÕÝÇÊ^sub ÇáÈÊÑæá
> ÇáæÇÕÝÇÊ^sub ÇáÕÎæÑ ÇáÑÓæÈíÉ
> ÇáæÇÕÝÇÊ^sub ÌíæáæÌíÇ
> ÇáæÕÝÇáãÇÏì 345Õ. : ÇíÖ
> ÈíÇäÇÊÇáäÔÑ ãÊæäÓ, äÇáãäÙãÉ ÇáÚÑÈíÉ ááÊÑÈíÉ æÇáËÞÇÝÉ æÇáÚáæã
> ÈíÇäÇÊÇáäÔÑ^* ãÊæäÓ
> ÊÇÑíÎÇáäÔÑ 2001
> ÑÞãÇáÇÖÇÝÉ 660
> äæÚÇáæÚÇÁ ßÊÈ
>
> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>
>
> But when you try to display record with a format including
> metadata(Title) the Arabic coding of the output text is not
> correct(For both ISISPlug & NULPlug).See below
>
> --------------------------
> log file
> s
> ÃãÑ: C:Program FilesGreenstonebinwindowsperlbinPerl.exe -S
> C:Program FilesGreenstonebinscriptimport.pl -gli -language ar
> -collectdir C:Program FilesGreenstonecollect -removeold -saveas GA 140
> import.pl> ÅÒÇÍÉ ÇáãÍÊæíÇÊ ÇáÍÇáíÉ Ýí ãÓÇÑ ÇáÃÑÔíÝ
> import.pl> RecPlug: getting directory C:Program
> FilesGreenstonecollect140import
> import.pl> RecPlug: getting directory C:Program
> FilesGreenstonecollect140importUKARB
> import.pl> MetadataXMLPlug: processing UKARBmetadata.xml
> import.pl> NULPlug processing "C:Program
> FilesGreenstonecollect140importUKARB00000001.nul"
> import.pl> NULPlug processing "C:Program
> FilesGreenstonecollect140importUKARB00000002.nul"
> import.pl> NULPlug processing "C:Program
> FilesGreenstonecollect140importUKARB00000003.nul"
> ___________
> import.pl> *********************************************
> import.pl> ÅßÊãá ÇáÅÓÊíÑÇÏ
> import.pl> *********************************************
> import.pl> * 14 æËÇÆÞ Êã ÇÚÊÈÇÑåÇ ááãÚÇáÌÉ
> import.pl> * 14 ÊãÊ ãÚÇáÌÊåÇ æ ÊÖãíäåÇ ÇáãÌãæÚÉ
> import.pl> ÅßÊãáÊ ÅÌÑÇÁÇÊ ÈäÇÁ ÇáãÌãæÚÉ .
> import.pl> ÅÓÊÎÑÇÌ æÇÕÝÇÊ ÈíÇäÇÊ ÌÏíÏÉ ãä ãáÛÇÊ ÇáÃÑÔíÝ.
> import.pl> ÅßÊãá ÅÑÔíÝ æÇÕÝÇÊ ÇáÈíÇäÇÊ ÇáãÓÊÎÑÌÉ.
> ÃãÑ: C:Program FilesGreenstonebinwindowsperlbinPerl.exe -S
> C:Program FilesGreenstonebinscriptbuildcol.pl -gli -language ar
> -collectdir C:Program FilesGreenstonecollect -removeold 140
> buildcol.pl> *** creating the compressed text
> buildcol.pl> collecting text statistics
> buildcol.pl> ArcPlug: ãÚÇáÌÉ C:Program
> FilesGreenstonecollect140archivesarchives.inf
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASH0146.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASH6ad2.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASH01ec.dirdoc.xml
> __________________
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASH0125.dirdoc.xml
> buildcol.pl> Wide character in print at C:Program
> FilesGreenstone/perllib/basebuildproc.pm line 413.
> buildcol.pl> Wide character in print at C:Program
> FilesGreenstone/perllib/basebuildproc.pm line 413.
> buildcol.pl> Warning: No metadata values assigned to
> exp.ÇáÚäæÇä.<================================== The problem here
> buildcol.pl> *** outputting information for classifier: CL1
> buildcol.pl> *** outputting information for classifier: CL2
> buildcol.pl> *** outputting information for classifier: CL3
> buildcol.pl> *** outputting information for classifier: CL4
> buildcol.pl> *** outputting information for classifier: oai
> buildcol.pl> *** creating auxiliary files
> buildcol.pl> ÅßÊãáÊ ÅÌÑÇÁÇÊ ÈäÇÁ ÇáãÌãæÚÉ .
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>
> Display [Text]
>
> ÚÑÖ ÇáæËíÞÉ &Oslash;­&Ugrave;&#130;&Ugrave;&#134;
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;¨&Ugrave;&#134;&Oslash;²&Ugrave;&#138;&Ugrave;&#134;
> &Ugrave;&#136;
> &Oslash;&ordf;&Ugrave;&#130;&Oslash;§&Ugrave;&#134;&Oslash;©
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;­&Ugrave;&#129;&Oslash;§&Oslash;±&Oslash;§&Oslash;&ordf;
>
> (00000002.nul)
> ÚÑÖ ÇáæËíÞÉ &Ugrave;&#133;&Oslash;µ&Ugrave;&#138;&Oslash;¯&Oslash;©
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Ugrave;&#136;&Ugrave;&#130;&Oslash;&ordf;
> (00000003.nul)
> ÚÑÖ ÇáæËíÞÉ
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;³&Ugrave;&#132;&Ugrave;&#136;&Ugrave;&#131;
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;&ordf;&Ugrave;&#134;&Oslash;¸&Ugrave;&#138;&Ugrave;&#133;&Ugrave;&#138;
> &Ugrave;&#136; &Oslash;§&Oslash;¯&Oslash;§&Oslash;±&Oslash;©
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;§&Ugrave;&#129;&Oslash;±&Oslash;§&Oslash;¯
> (00000004.nul)
> ÚÑÖ ÇáæËíÞÉ &Ugrave;&#131;&Ugrave;&#138;&Ugrave;&#129;
> &Oslash;&ordf;&Ugrave;&#129;&Ugrave;&#131;&Oslash;±
> &Oslash;§&Oslash;³&Oslash;&ordf;&Oslash;±&Oslash;§&Oslash;&ordf;&Ugrave;&#138;&Oslash;¬&Ugrave;&#138;&Oslash;§
> &Ugrave;&#129;&Ugrave;&#134;
> &Oslash;§&Oslash;¹&Oslash;§&Oslash;¯&Oslash;©
> &Oslash;§&Ugrave;&#131;&Oslash;&ordf;&Oslash;´&Oslash;§&Ugrave;&#129;
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Ugrave;&#133;&Oslash;³&Oslash;§&Oslash;±&Oslash;§&Oslash;&ordf;
> &Ugrave;&#136;
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;§&Oslash;&ordf;&Oslash;¬&Oslash;§&Ugrave;&#135;&Oslash;§&Oslash;&ordf;
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;µ&Oslash;­&Ugrave;&#138;&Oslash;­&Oslash;©
> (00000005.nul)
> ÚÑÖ ÇáæËíÞÉ &Oslash;§&Oslash;¬&Ugrave;&#135;&Oslash;²&Oslash;©
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Ugrave;&#130;&Ugrave;&#138;&Oslash;§&Oslash;³
> &Ugrave;&#136;
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Ugrave;&#133;&Oslash;¹&Oslash;§&Ugrave;&#138;&Oslash;±&Oslash;©
>
> (00000006.nul)
> ÚÑÖ ÇáæËíÞÉ &Oslash;¨&Ugrave;&#134;&Ugrave;&#138;&Oslash;©
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;­&Oslash;§&Oslash;³&Oslash;¨ :
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Ugrave;&#133;&Oslash;¨&Oslash;§&Oslash;¯&Oslash;¦
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Ugrave;&#134;&Oslash;¸&Oslash;±&Ugrave;&#138;&Oslash;©
> &Ugrave;&#132;&Oslash;¨&Oslash;±&Ugrave;&#133;&Oslash;¬&Ugrave;&#138;&Oslash;§&Oslash;&ordf;
> &Ugrave;&#134;&Oslash;¸&Ugrave;&#133;
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;&ordf;&Oslash;´&Oslash;&ordm;&Ugrave;&#138;&Ugrave;&#132;
>
> (00000007.nul)
> ÚÑÖ ÇáæËíÞÉ
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;§&Ugrave;&#134;&Oslash;&ordf;&Oslash;±&Ugrave;&#134;&Oslash;&ordf;
> &Ugrave;&#136;
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Ugrave;&#133;&Oslash;¹&Ugrave;&#132;&Ugrave;&#136;&Ugrave;&#133;&Oslash;§&Oslash;&ordf;
> &Oslash;¨&Ugrave;&#138;&Ugrave;&#134;
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;§&Oslash;&ordm;&Ugrave;&#134;&Ugrave;&#138;&Oslash;§&Oslash;&iexcl;
> &Ugrave;&#136;
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Ugrave;&#129;&Ugrave;&#130;&Oslash;±&Oslash;§&Oslash;&iexcl;
>
> (00000008.nul)
> ÚÑÖ ÇáæËíÞÉ
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;­&Oslash;§&Oslash;³&Oslash;¨&Oslash;§&Oslash;&ordf;
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;§&Ugrave;&#132;&Ugrave;&#131;&Oslash;&ordf;&Oslash;±&Ugrave;&#136;&Ugrave;&#134;&Ugrave;&#138;&Oslash;©
> &Ugrave;&#136;
> &Oslash;&ordf;&Ugrave;&#131;&Ugrave;&#134;&Ugrave;&#136;&Ugrave;&#132;&Ugrave;&#136;&Oslash;¬&Ugrave;&#138;&Oslash;§
> &Oslash;§&Ugrave;&#132;&Oslash;§&Oslash;&ordf;&Oslash;µ&Oslash;§&Ugrave;&#132;
>
> (00000009.nul)
> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>
> When you specify metadata (Subject,Keyword),GLI work for an inordinate
> amount of time without result especially with Indexer MPGG and less
> with MG(NULPlug).
> -------------------------------------------------------------
> mgpp
> buildcol.pl> *** building index
> dc.Title;dc.ÇáãÄáÝ(ÔÎÕ);dc.ÇáãæÖæÚ;Source;text; in subdirectory idx
> buildcol.pl> creating index dictionary (mgpp_passes -I1)
> buildcol.pl> ArcPlug: ãÚÇáÌÉ C:Program
> FilesGreenstonecollectmichealarchivesarchives.inf
> buildcol.pl> GAPlug: processing
> HASH9054.dirdoc.xml<================================It stops here.
>
> -------------------------------------------------------------------------------------------
>
> mg
> buildcol.pl> BuildDir: C:/Program
> Files/Greenstone/collect/micheal/building
> buildcol.pl> *** creating the info database and processing associated
> files
> buildcol.pl> ArcPlug: ãÚÇáÌÉ C:Program
> FilesGreenstonecollectmichealarchivesarchives.inf
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASH9054.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASH9855.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASHa055.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASHa856.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASHb056.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASHb857.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASHc057.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASHc858.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASHd058.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASH88d4.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASH90d4.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASH98d5.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASHa0d5.dirdoc.xml
> buildcol.pl> GAPlug: processing HASHa8d6.dirdoc.xml
> buildcol.pl> Warning: No metadata values assigned to
> dc.Title.<===========================
> buildcol.pl> *** outputting information for classifier: CL1
> buildcol.pl> Warning: No metadata values assigned to
> dc.ÇáãÄáÝ(ÔÎÕ).<=======================
> buildcol.pl> *** outputting information for classifier: CL2
> buildcol.pl> *** outputting information for classifier: CL3
> buildcol.pl> *** outputting information for classifier: CL4
> buildcol.pl> *** outputting information for classifier: CL5
> buildcol.pl> *** outputting information for classifier: oai
> buildcol.pl> *** creating auxiliary files
> buildcol.pl> ÅßÊãáÊ ÅÌÑÇÁÇÊ ÈäÇÁ ÇáãÌãæÚÉ .
>
> -----------------------------------------
> The FDT file is still having the same look الأتاحة^all (ISISPlug)
>
>
>
> All the best,
> Kamal
> Kamal Salih Mustafa Khalafala
> University of Khartoum
> Institute of Environmental Studies Library
> Khartoum,Sudan
> Email:ieslibrary@hotmail.com
>
>> From: Michael Dewsnip <mdewsnip@cs.waikato.ac.nz>
>> To: kamal khalafala <ieslibrary@hotmail.com>
>> CC: greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz
>> Subject: Re: [greenstone-users] Arabic CDS/ISIS
>> Date: Wed, 20 Dec 2006 13:11:18 +1300
>>
>> Dear Kamal,
>>
>> Please try upgrading your Greenstone
>> "perllib/plugins/MetadataXMLPlug.pm" file with this version:
>> http://www.cs.waikato.ac.nz/~mdewsnip/greenstone/temp-2.72/MetadataXMLPlug.pm.
>>
>> Does this fix the problem?
>>
>> All the best,
>>
>> Michael
>>
>>
>>
>> kamal khalafala wrote:
>>
>> >
>> > Dear Micheal,
>> > Thank you very much for fixing the core problem of ISISPlug,but the
>> > .FDT text require some works and you have solved this problem earlier
>> > (version 2.63).It looks
>> > just like this in Design-->Search index-->New Index area and ex. also.
>> >
>> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>
>> >
>> > FDT file
>> >
>> > -الأتاحة^all السلسلة الطبعة^all
>> > العنوان^all رقمالاضاÙ□Ø©^all
>> > defaultindex الأتاحة^all
>> >
>> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>
>> >
>> >
>> >
>> > isis doc.xml version 2.72 is ok
>> >
>> > <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
>> > <!DOCTYPE Archive SYSTEM
>> > "http://greenstone.org/dtd/Archive/1.0/Archive.dtd">
>> > <Archive>
>> > <Section>
>> > <Description>
>> > <Metadata name="gsdlsourcefilename">importUKARB.MST</Metadata>
>> > <Metadata name="gsdldoctype">indexed_doc</Metadata>
>> > <Metadata name="Language">ar</Metadata>
>> > <Metadata name="Encoding">windows_1256</Metadata>
>> > <Metadata name="Source">UKARB.MST</Metadata>
>> > <Metadata name="SourceSegment">4</Metadata>
>> > <Metadata name="Plugin">ISISPlug</Metadata>
>> > <Metadata name="äæÚÇáæÚÇÁ">ßÊÈ</Metadata>
>> > <Metadata name="äæÚÇáæÚÇÁ^all">ßÊÈ</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáÚäæÇä">ÇáÓáæß ÇáÊäÙíãí æ ÇÏÇÑÉ ÇáÇÝÑÇÏ</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáÚäæÇä^all">ÇáÓáæß ÇáÊäÙíãí æ ÇÏÇÑÉ
>> ÇáÇÝÑÇÏ</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáãÄáÝ(ÔÎÕ)">ÚÈÏ ÇáÛÝÇÑ ÍäÝí</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáãÄáÝ(ÔÎÕ)^all">ÚÈÏ ÇáÛÝÇÑ ÍäÝí</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáãÄáÝ(ãÔÇÑß)">ÍÓíä ÇáÝÒÇÒ</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáãÄáÝ(ãÔÇÑß)^all">ÍÓíä ÇáÝÒÇÒ</Metadata>
>> > <Metadata name="ÈíÇäÇÊÇáäÔÑ^*">ãÇáÇÓßäÏÑíÉ</Metadata>
>> > <Metadata name="ÈíÇäÇÊÇáäÔÑ">ãÇáÇÓßäÏÑíÉ, äÇáÏÇÑ ÇáÌÇãÚíÉ</Metadata>
>> > <Metadata name="ÈíÇäÇÊÇáäÔÑ^all">ãÇáÇÓßäÏÑíÉ, äÇáÏÇÑ
>> ÇáÌÇãÚíÉ</Metadata>
>> > <Metadata name="ÊÇÑíÎÇáäÔÑ">1996</Metadata>
>> > <Metadata name="ÊÇÑíÎÇáäÔÑ^all">1996</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáæÕÝÇáãÇÏì">659Õ.</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáæÕÝÇáãÇÏì^all">659Õ.</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáæÇÕÝÇÊ^sub">ÇÏÇÑÉ ÇáÇÝÑÇÏ</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáæÇÕÝÇÊ^sub">ÇáÓáæß ÇáÊäÙíãí</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáæÇÕÝÇÊ">&amp;lt;ÇÏÇÑÉ ÇáÇÝÑÇÏ&amp;gt;&amp;lt;ÇáÓáæß
>> > ÇáÊäÙíãí&amp;gt;</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáæÇÕÝÇÊ^all">&amp;lt;ÇÏÇÑÉ
>> > ÇáÇÝÑÇÏ&amp;gt;&amp;lt;ÇáÓáæß ÇáÊäÙíãí&amp;gt;</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáãæÖæÚ^sub">ÇáÇÏÇÑÉ</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáãæÖæÚ">&amp;lt;ÇáÇÏÇÑÉ&amp;gt;</Metadata>
>> > <Metadata name="ÇáãæÖæÚ^all">&amp;lt;ÇáÇÏÇÑÉ&amp;gt;</Metadata>
>> > <Metadata name="ÑÞãÇáÇÖÇÝÉ">106</Metadata>
>> > <Metadata name="ÑÞãÇáÇÖÇÝÉ^all">106</Metadata>
>> > <Metadata name="ISISRawRecord">tag=60 data=ßÊÈ
>> >
>> > tag=200 data=ÇáÓáæß ÇáÊäÙíãí æ ÇÏÇÑÉ ÇáÇÝÑÇÏ
>> >
>> > tag=300 data=ÚÈÏ ÇáÛÝÇÑ ÍäÝí
>> >
>> > tag=320 data=ÍÓíä ÇáÝÒÇÒ
>> >
>> > tag=400 data=^ãÇáÇÓßäÏÑíÉ^äÇáÏÇÑ ÇáÌÇãÚíÉ
>> >
>> > tag=440 data=1996
>> >
>> > tag=460 data=659Õ.
>> >
>> > tag=610 data=658.3
>> >
>> > tag=620 data=&amp;lt;ÇÏÇÑÉ ÇáÇÝÑÇÏ&amp;gt;&amp;lt;ÇáÓáæß
>> ÇáÊäÙíãí&amp;gt;
>> >
>> > tag=640 data=&amp;lt;ÇáÇÏÇÑÉ&amp;gt;
>> >
>> > tag=801 data=106</Metadata>
>> > <Metadata name="FileFormat">CDS/ISIS</Metadata>
>> > <Metadata name="Identifier">HASH0151de88f18fe6002c100a5cs4</Metadata>
>> > <Metadata
>> > name="assocfilepath">HASH0151/de88f18f/e6002c10/0a5cs4.dir</Metadata>
>> > </Description>
>> > <Content>&lt;table cellpadding=&quot;4&quot;
>> > cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
>> > valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;äæÚ
>> > ÇáæÚÇÁ&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td
>> > valign=top&gt;ßÊÈ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
>> >
>> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáÚäæÇä&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td
>>
>> > valign=top&gt;ÇáÓáæß ÇáÊäÙíãí æ ÇÏÇÑÉ
>> > ÇáÇÝÑÇÏ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
>> > valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáãÄáÝ
>> > (ÔÎÕ)&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top&gt;ÚÈÏ ÇáÛÝÇÑ
>> > ÍäÝí&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
>> > valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáãÄáÝ
>> > (ãÔÇÑß)&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top&gt;ÍÓíä
>> > ÇáÝÒÇÒ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
>> > valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÈíÇäÇÊ
>> > ÇáäÔÑ&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td
>> > valign=top&gt;ãÇáÇÓßäÏÑíÉ, äÇáÏÇÑ
>> > ÇáÌÇãÚíÉ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
>> > valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÊÇÑíÎ
>> > ÇáäÔÑ&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td
>> > valign=top&gt;1996&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
>> > valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáæÕÝ
>> > ÇáãÇÏì&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td
>> > valign=top&gt;659Õ.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
>> >
>> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáæÇÕÝÇÊ&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td
>>
>> > valign=top&gt;&amp;lt;ÇÏÇÑÉ ÇáÇÝÑÇÏ&amp;gt;&amp;lt;ÇáÓáæß
>> > ÇáÊäÙíãí&amp;gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
>> >
>> valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÇáãæÖæÚ&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td
>>
>> >
>> valign=top&gt;&amp;lt;ÇáÇÏÇÑÉ&amp;gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td
>>
>> > valign=top&gt;&lt;nobr&gt;&lt;b&gt;ÑÞã
>> > ÇáÇÖÇÝÉ&lt;/b&gt;&lt;/nobr&gt;&lt;/td&gt;&lt;td
>> > valign=top&gt;106&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</Content>
>> > </Section>
>> > </Archive>
>> >
>> -------------------------------------------------------------------------------------------------
>>
>> >
>> > Display [text] (ok).
>> >
>> > áæÚÇÁ äÕ ßÇãá
>> > ÇáÚäæÇä ãäÇåÌ Úáæã ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ : ÇáÏÈáæã ÇáÚÇáí ¡ÞÓã ÇáãßÊÈÇÊ
>> > æ ÇáãÚáæãÇÊ ¡ ÌÇãÚÉ ÌæÈÇ
>> > ÇáãÄáÝ (ÔÎÕ) Ãíãä ÕÇáÍ Úáì ÑÍãÉ
>> > ÇáãÄáÝ (åíÆÉ) ÞÓã ÇáãßÊÈÇÊ æ ÇáãÚáæãÇÊ : ÌÇãÚÉ ÌæÈÇ
>> > ÊÇÑíÎ ÇáäÔÑ 2005
>> > ÇáæÇÕÝÇÊ ãäÇåÌ ÇáãßÊÈÇÊ ºÇáÏÈáæã ÇáÚÇáì
>> > ÇáãæÖæÚ Úáæã ÇáãßÊÈÇÊ
>> > --------------------------------------------------------------
>> > But when you try to display record with a format including
>> > metadata(Title) the Arabic coding of the output text is not correct.
>> > ---------------------------------------------------------------------
>> >
>> >
>> > The output of the NULPlug
>> >
>> > log file index mgpp
>> > s
>> > ÃãÑ: C:Program FilesGreenstonebinwindowsperlbinPerl.exe -S
>> > C:Program FilesGreenstonebinscriptimport.pl -gli -language ar
>> > -collectdir C:Program FilesGreenstonecollect -removeold hhhh
>> > import.pl> ÅÒÇÍÉ ÇáãÍÊæíÇÊ ÇáÍÇáíÉ Ýí ãÓÇÑ ÇáÃÑÔíÝ
>> > import.pl> RecPlug: getting directory C:Program
>> > FilesGreenstonecollecthhhhimport
>> > import.pl> RecPlug: getting directory C:Program
>> > FilesGreenstonecollecthhhhimportISA
>> > import.pl> MetadataXMLPlug: processing ISAmetadata.xml
>> > import.pl> NULPlug processing "C:Program
>> > FilesGreenstonecollecthhhhimportISA00000001.nul"
>> > import.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstone/perllib/doc.pm line 342.
>> > import.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstoneperllibplugoutsGAPlugout.pm line 94.
>> > import.pl> NULPlug processing "C:Program
>> > FilesGreenstonecollecthhhhimportISA00000002.nul"
>> > import.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstone/perllib/doc.pm line 342.
>> > import.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstoneperllibplugoutsGAPlugout.pm line 94.
>> > import.pl> NULPlug processing "C:Program
>> > FilesGreenstonecollecthhhhimportISA00000003.nul"
>> > import.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstone/perllib/doc.pm line 342.
>> > import.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstoneperllibplugoutsGAPlugout.pm line 94.
>> > import.pl> NULPlug processing "C:Program
>> > FilesGreenstonecollecthhhhimportISA00000004.nul"
>> > import.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstone/perllib/doc.pm line 342.
>> > import.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstoneperllibplugoutsGAPlugout.pm line 94.
>> > import.pl> NULPlug processing "C:Program
>> > FilesGreenstonecollecthhhhimportISA00000005.nul"
>> > import.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstone/perllib/doc.pm line 342.
>> > -------------------------------------
>> >
>> > import.pl> *********************************************
>> > import.pl> ÅßÊãá ÇáÅÓÊíÑÇÏ
>> > import.pl> *********************************************
>> > import.pl> * 27 æËÇÆÞ Êã ÇÚÊÈÇÑåÇ ááãÚÇáÌÉ
>> > import.pl> * 27 ÊãÊ ãÚÇáÌÊåÇ æ ÊÖãíäåÇ ÇáãÌãæÚÉ
>> > import.pl> ÅßÊãáÊ ÅÌÑÇÁÇÊ ÈäÇÁ ÇáãÌãæÚÉ .
>> > import.pl> ÅÓÊÎÑÇÌ æÇÕÝÇÊ ÈíÇäÇÊ ÌÏíÏÉ ãä ãáÛÇÊ ÇáÃÑÔíÝ.
>> > import.pl> ÅßÊãá ÅÑÔíÝ æÇÕÝÇÊ ÇáÈíÇäÇÊ ÇáãÓÊÎÑÌÉ.
>> > ÃãÑ: C:Program FilesGreenstonebinwindowsperlbinPerl.exe -S
>> > C:Program FilesGreenstonebinscriptbuildcol.pl -gli -language ar
>> > -collectdir C:Program FilesGreenstonecollect -removeold hhhh
>> > buildcol.pl> *** creating the compressed text
>> > buildcol.pl> collecting text statistics (mgpp_passes -T1)
>> > buildcol.pl> ArcPlug: ãÚÇáÌÉ C:Program
>> > FilesGreenstonecollecthhhharchivesarchives.inf
>> > buildcol.pl> GAPlug: processing HASH0116.dirdoc.xml
>> > buildcol.pl> GAPlug: processing HASH1ee4.dirdoc.xml
>> > buildcol.pl> GAPlug: processing HASH0147.dirdoc.xml
>> > buildcol.pl> GAPlug: processing HASH7c8b.dirdoc.xml
>> > buildcol.pl> GAPlug: processing HASH013a.dirdoc.xml
>> > buildcol.pl> GAPlug: processing HASH011b.dirdoc.xml
>> >
>> ---------------------------------------------------------------------------------
>>
>> >
>> > buildcol.pl> GAPlug: processing HASH0125.dirdoc.xml
>> > buildcol.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstone/perllib/basebuildproc.pm line 413.
>> > buildcol.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstone/perllib/basebuildproc.pm line 413.
>> > buildcol.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstone/perllib/basebuildproc.pm line 413.
>> > buildcol.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstone/perllib/basebuildproc.pm line 413.
>> > buildcol.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstone/perllib/basebuildproc.pm line 413.
>> > buildcol.pl> Wide character in print at C:Program
>> > FilesGreenstone/perllib/basebuildproc.pm line 413.
>> > buildcol.pl> Warning: No metadata values assigned to exp.ÇáÚäæÇä.
>> > buildcol.pl> *** outputting information for classifier: CL1
>> > buildcol.pl> *** outputting information for classifier: CL2
>> > buildcol.pl> *** outputting information for classifier: CL3
>> > buildcol.pl> *** outputting information for classifier: CL4
>> > buildcol.pl> *** outputting information for classifier: oai
>> > buildcol.pl> *** creating auxiliary files
>> > buildcol.pl> ÅßÊãáÊ ÅÌÑÇÁÇÊ ÈäÇÁ ÇáãÌãæÚÉ .
>> >
>> > ======================================================================
>> > The doc.xml of NULPlug is not (ok) and amazingly the .FDT or exp.
>> is Ok
>> >
>> > <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
>> > <!DOCTYPE Archive SYSTEM
>> > "http://greenstone.org/dtd/Archive/1.0/Archive.dtd">
>> > <Archive>
>> > <Section>
>> > <Description>
>> > <Metadata name="gsdlsourcefilename">importISA00000016.nul</Metadata>
>> > <Metadata name="gsdldoctype">indexed_doc</Metadata>
>> > <Metadata name="Plugin">NULPlug</Metadata>
>> > <Metadata name="Source">00000016.nul</Metadata>
>> > <Metadata name="FileSize">0</Metadata>
>> > <Metadata name="null_file">00000016.nul</Metadata>
>> > <Metadata
>> >
>> name="exp.ÇáÚäæÇä^*">&Oslash;§&Ugrave;„&Ugrave;…&Oslash;´&Oslash;±&Ugrave;ˆ&Oslash;¹
>>
>> > &Oslash;§&Ugrave;„&Ugrave;‚&Ugrave;ˆ&Ugrave;…&Ugrave;&#352;
>> > &Ugrave;„&Ugrave;ƒ&Oslash;&ordf;&Oslash;¨
>> >
>> &Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;£&Oslash;·&Ugrave;&#129;&Oslash;§&Ugrave;„</Metadata>
>>
>> >
>> > <Metadata
>> >
>> name="exp.ÇáäÔÑ">&Ugrave;†&Oslash;§&Ugrave;„&Ugrave;…&Oslash;¬&Ugrave;„&Oslash;³
>>
>> > &Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;£&Oslash;¹&Ugrave;„&Ugrave;‰
>> > &Ugrave;„&Ugrave;„&Oslash;´&Oslash;¨&Oslash;§&Oslash;¨
>> > &Ugrave;ˆ
>> > &Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;±&Ugrave;&#352;&Oslash;§&Oslash;¶&Oslash;©,
>> > &Oslash;&ordf;1977</Metadata>
>> > <Metadata
>> >
>> name="exp.ÇáäÔÑ^*">&Ugrave;†&Oslash;§&Ugrave;„&Ugrave;…&Oslash;¬&Ugrave;„&Oslash;³
>>
>> > &Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;£&Oslash;¹&Ugrave;„&Ugrave;‰
>> > &Ugrave;„&Ugrave;„&Oslash;´&Oslash;¨&Oslash;§&Oslash;¨
>> > &Ugrave;ˆ
>> >
>> &Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;±&Ugrave;&#352;&Oslash;§&Oslash;¶&Oslash;©</Metadata>
>>
>> >
>> > <Metadata
>> >
>> name="exp.ÇáãÄáÝæäÇáÇÔÎÇÕ">&Ugrave;†&Oslash;¬&Ugrave;&#352;&Oslash;¨&Oslash;Œ
>>
>> > &Oslash;£&Oslash;­&Ugrave;…&Oslash;¯</Metadata>
>> > <Metadata name="exp.ÇáæÕÝÇáãÇÏí^*">&Oslash;¹70 &Oslash;µ .</Metadata>
>> > <Metadata
>> > name="exp.ÇáßáãÇÊÇáãÝÊÇÍíÉ">&amp;lt;&Ugrave;ƒ&Oslash;&ordf;&Oslash;¨
>> >
>> &Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;£&Oslash;·&Ugrave;&#129;&Oslash;§&Ugrave;„&amp;gt;&amp;lt;&Ugrave;…&Ugrave;ƒ&Oslash;&ordf;&Oslash;¨&Oslash;§&Oslash;&ordf;&amp;gt;&amp;lt;&Ugrave;…&Oslash;±&Oslash;§&Ugrave;ƒ&Oslash;²
>>
>> >
>> &Oslash;«&Ugrave;‚&Oslash;§&Ugrave;&#129;&Ugrave;&#352;&Oslash;©&amp;gt;</Metadata>
>>
>> >
>> > <Metadata
>> >
>> name="exp.ÇáÚäæÇä">&Oslash;§&Ugrave;„&Ugrave;…&Oslash;´&Oslash;±&Ugrave;ˆ&Oslash;¹
>>
>> > &Oslash;§&Ugrave;„&Ugrave;‚&Ugrave;ˆ&Ugrave;…&Ugrave;&#352;
>> > &Ugrave;„&Ugrave;ƒ&Oslash;&ordf;&Oslash;¨
>> >
>> &Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;£&Oslash;·&Ugrave;&#129;&Oslash;§&Ugrave;„</Metadata>
>>
>> >
>> > <Metadata name="exp.ÇáæÕÝÇáãÇÏí">&Oslash;¹70 &Oslash;µ .</Metadata>
>> > <Metadata name="exp.ISISRawRecord">tag=24
>> > data=&Oslash;§&Ugrave;„&Ugrave;…&Oslash;´&Oslash;±&Ugrave;ˆ&Oslash;¹
>> > &Oslash;§&Ugrave;„&Ugrave;‚&Ugrave;ˆ&Ugrave;…&Ugrave;&#352;
>> > &Ugrave;„&Ugrave;ƒ&Oslash;&ordf;&Oslash;¨
>> > &Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;£&Oslash;·&Ugrave;&#129;&Oslash;§&Ugrave;„
>> >
>> >
>> > tag=26
>> > data=^&Ugrave;†&Oslash;§&Ugrave;„&Ugrave;…&Oslash;¬&Ugrave;„&Oslash;³
>> > &Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;£&Oslash;¹&Ugrave;„&Ugrave;‰
>> > &Ugrave;„&Ugrave;„&Oslash;´&Oslash;¨&Oslash;§&Oslash;¨
>> > &Ugrave;ˆ
>> >
>> &Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;±&Ugrave;&#352;&Oslash;§&Oslash;¶&Oslash;©^&Oslash;&ordf;1977
>>
>> >
>> >
>> > tag=30 data=^&Oslash;¹70 &Oslash;µ .
>> >
>> > tag=69 data=&amp;lt;&Ugrave;ƒ&Oslash;&ordf;&Oslash;¨
>> >
>> &Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;£&Oslash;·&Ugrave;&#129;&Oslash;§&Ugrave;„&amp;gt;&amp;lt;&Ugrave;…&Ugrave;ƒ&Oslash;&ordf;&Oslash;¨&Oslash;§&Oslash;&ordf;&amp;gt;&amp;lt;&Ugrave;…&Oslash;±&Oslash;§&Ugrave;ƒ&Oslash;²
>>
>> >
>> &Oslash;«&Ugrave;‚&Oslash;§&Ugrave;&#129;&Ugrave;&#352;&Oslash;©&amp;gt;
>> >
>> >
>> > tag=70
>> > data=&Ugrave;†&Oslash;¬&Ugrave;&#352;&Oslash;¨&Oslash;Œ
>> > &Oslash;£&Oslash;­&Ugrave;…&Oslash;¯</Metadata>
>> > <Metadata
>> > name="exp.ÇáßáãÇÊÇáãÝÊÇÍíÉ^sub">&Ugrave;ƒ&Oslash;&ordf;&Oslash;¨
>> >
>> &Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;£&Oslash;·&Ugrave;&#129;&Oslash;§&Ugrave;„</Metadata>
>>
>> >
>> > <Metadata
>> >
>> name="exp.ÇáßáãÇÊÇáãÝÊÇÍíÉ^sub">&Ugrave;…&Ugrave;ƒ&Oslash;&ordf;&Oslash;¨&Oslash;§&Oslash;&ordf;</Metadata>
>>
>> >
>> > <Metadata
>> >
>> name="exp.ÇáßáãÇÊÇáãÝÊÇÍíÉ^sub">&Ugrave;…&Oslash;±&Oslash;§&Ugrave;ƒ&Oslash;²
>>
>> >
>> &Oslash;«&Ugrave;‚&Oslash;§&Ugrave;&#129;&Ugrave;&#352;&Oslash;©</Metadata>
>>
>> >
>> > <Metadata name="Title">00000016</Metadata>
>> > <Metadata name="Identifier">HASH01dcee5f55f9dd478eaff67f</Metadata>
>> > <Metadata name="assocfilepath">HASH01dc.dir</Metadata>
>> > </Description>
>> > <Content>&Ugrave;‡&Oslash;°&Oslash;§
>> > &Oslash;§&Ugrave;„&Ugrave;…&Ugrave;„&Ugrave;&#129;
>> > &Ugrave;„&Oslash;§
>> > &Ugrave;&#352;&Oslash;&ordf;&Oslash;¶&Ugrave;…&Ugrave;†
>> > &Ugrave;†&Oslash;µ.</Content>
>> > </Section>
>> > </Archive>
>> >
>> ==================================================================================================================
>>
>> >
>> > Refferring to my email concerning version (2.71) ,I did check the
>> > exploded file and i have found that the maximum exploded records
>> > not more than 15000
>> > Over the past fifteen years CDS/ISIS is widly used in the Arabic
>> > Region.Once the above problems are solved,it will be a practical
>> > solutions (Multilingual Interface)
>> > for many institutions and invidual of skills to come and maximize the
>> > value of using Greenstone.
>> > Thank you once again Micheal for this.
>> > All the best,
>> > Kamal
>> >
>> *************************************************************************
>>
>> >
>> > _________________________________________________________________
>> > Don't just search. Find. Check out the new MSN Search!
>> > http://search.msn.click-url.com/go/onm00200636ave/direct/01/
>> >
>> >
>> >------------------------------------------------------------------------
>>
>> >
>> >_______________________________________________
>> >greenstone-users mailing list
>> >greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz
>> >https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users
>> >
>> >
>>
>
> _________________________________________________________________
> Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's
> FREE! http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
>
>
>