[greenstone-devel] Using GLI to create collection

From Cao Minh Kiem
DateTue, 29 Mar 2005 09:20:41 -0800
Subject [greenstone-devel] Using GLI to create collection
Dear List members,
I have some problem when using Greenstone Library Interface to create a collection from HTML document.
All document have emberded metadata fields (like <meta name="creator" content="Cao Minh Kiem">.
I have modified the HTMLPluginh with parameter like this:
  -metadata_fields Title, Creator,...
 
I want the GLI automatically extract metadata and create indexes from emberded metadata fields. But it seems to me that GLI does not work. I thinh that it is becauce the RecPlugin use the parameter : Use_metada_...
This cannot be changed in GLI?
 
Can you tell me how to modify the configuration file so that GLI can automatically index thousand of HTML documents without being enriched mannually?
 
Thanh you.
I attach two test short HTML document for reference
Thanh you
 
 
Cao Minh Kiem
Deputy-Director
National Center for S&T Information
24 Ly Thuong Kiet, Hanoi. VIETNAM
Tel: (84-4)-9349491. Fax (84-4)-9349127
Email: kiemcm@vista.gov.vn


<<attachment>>
Type: text/html
Filename: is10.htm

Chứng đau nhức / Phạm Quốc Anh // Khoa học phổ thông, 2002, số 637, tr.20 Mã số TL: BB-00012/(t.Việt)
Nhan đề: Chứng đau nhức
Tác giả/Chủ biên: Phạm Quốc Anh
Nguồn: Khoa học phổ thông, 2002, số 637, tr: 20
Từ khoá: đau nhức; loãng xương; thoái hoá khớp; viêm khớp; bệnh; bệnh xương khớp
Phân loại :KDM: 76.29.31
Ðịa chỉ tài liệu: TVLHH,
Xem toàn văn
------------------


<<attachment>>
Type: text/html
Filename: is1.htm

Nghiên cứu mới: thêm một phương pháp chống thấm hiệu quả / Trường Sơn // Khoa học phổ thông, 2002, số 634, tr.31 Mã số TL: BB-00003/(t.Việt)
Nhan đề: Nghiên cứu mới: thêm một phương pháp chống thấm hiệu quả
Tác giả/Chủ biên: Trường Sơn
Nguồn: Khoa học phổ thông, 2002, số 634, tr: 31
Từ khoá: công trình xây dựng; chống thấm; vữa xi măng; styren-butadien; phụ gia polyme hữu cơ; phụ gia; polime hữu cơ
Phân loại :KDM: 67.13.51
Ðịa chỉ tài liệu: TVLHH,
Xem toàn văn
------------------


<<attachment>>
Type: text/html
Filename: is0.htm

Ðứt lìa tay chân cách bảo quản phần đứt lìa / Võ Văn Châu // Khoa học phổ thông, 2002, số 634, tr.24 Mã số TL: BB-00002/(t.Việt)
Nhan đề: Ðứt lìa tay chân cách bảo quản phần đứt lìa
Tác giả/Chủ biên: Võ Văn Châu
Ðịa chỉ : Khoa vi phẫu tạo hình, Trung tâm chấn thương chỉnh hình, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Khoa học phổ thông, 2002, số 634, tr: 24
Từ khoá: đứt tay; đứt chân; phần chi đứt lìa; chỉnh hình; bảo quản; vi phẫu; ngoại khoa
Phân loại :KDM: 76.29.39
Ðịa chỉ tài liệu: TVLHH,
Xem toàn văn
------------------